Работы в категории Государство и право, страница 440, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Курсовая работа

  Особливості методики розслідування грабежів і розбоїв

  Власність - це майно, що належить кому-небудь Суб'єктом власності може бути громадянин, колектив, держава Звідси і розрізняють державну, колективну та індивідуальну власність Майно являє собою матеріальні знаряддя праці, продукти праці, речі, цінності тощо У кожному разі — це матеріальні предмети, речі, споживчі продукти Тому предметом безпосереднього посягання грабежів і розбоїв є всі матеріальні утворення
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості організації роботи тур-фірм і тур-агенств

  Реформування економіки України стосується всіх без винятку галузей національної економічної системи У ринковій системі господарювання виникають і отримують розвиток принципово нові форми функціонування підприємств, змінюються економічні відносини з державою власниками, господарськими партнерами, працівниками Розбудова України вимагає активного включення у міжнародний поділ праці, світогосподарські зв'язки Здійснення реформ відкрило нові можливості для розвитку такої галузі, як туризм З прийняттям у вересні 1995 року Закону "Про туризм" держава взяла на себе зобов'язання створити спр
 • Тип: Реферат

  Особливості оренди землі

  Відносини, пов’язані з орендою землі, регулюються перш за все Земельним кодексом України і Законом України від 6 жовтня 1998 року «Про оренду землі», який визначає загальні засади набуття, реалізації і припинення права на оренду земельної ділянки Його завданням є регулювання відносин щодо оренди землі з метою створення умов для раціонального користування земельною ділянкою, забезпечення захисту прав орендарів та орендодавців Крім того, зазначені відносини регулюються Цивільним кодексом України, іншими законами України, постановами, виданими Кабінетом Міністрів України, та договором оренди зем
 • Тип: Контрольная работа

  Особливості підсудності та правонаступництва

  Інститут підсудності розмежовує підвідомчі господарським судам справи між відмінними елементами господарської судової системи, залежно від того, який критерій покладено в основу такого розподілу: рівень господарського суду в системі або місце розгляду справи - підсудність поділяється на родову і територіальну Родова підсудність розподіляє справи між господарськими судами різного рівня Загальний принцип родової підсудності, закріплений у ст 13 ГПК, визначає, що місцеві господарські суди розглядають у першій інстанції усі справи, підвідомчі господарським судам Територіальна підсудність дозволяє
 • Тип: Дипломная работа

  Особливості початкового етапу розслідування злочинів

  Актуальність теми дослідження Криміналістика (від лат crimen - злочин, criminalis - злочинний) - галузь специфічних наукових знань про злочинну діяльність та її антипод - діяльність по виявленню, розкриттю і розслідуванню злочинів, по встановленню істини в процесі судочинства Виявляючи закономірності цих видів діяльності, на базі їх пізнання криміналістика розробляє засоби і методи боротьби зі злочинністю, вирішення питань, які потребують спеціальних пізнань по цивільним, арбітражним та інших справам, що знаходяться у провадженні правоохоронних органів Цими засобами і методами криміналістика
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості правової системи США

  Поняття правової системи має суттєве значення для характеристики права тієї чи іншої конкретної країни Право як частина світової культури неоднакове для держав різних типів, форм, режимів Для кожної держави сучасного світу характерний той чи інший тип права Його сутність, зміст мають вирішальне значення для характеристики правової системи, притаманної цій державі
 • Тип: Реферат

  Особливості правового регулювання договору ренти

  Перехід України до ринкових відносин дав поштовх до оновлення приватноправового законодавства та виявив необхідність приведення його у відповідність до міжнародних стандартів Україна стала на шлях своєї інтеграції у світове законодавство Зокрема, його уніфікація з міжнародним призвела до включення в нове цивільне законодавство України вивірених на багатовіковому досвіді й узгоджених з особистими потребами учасників майнового обороту договірних рентних правовідносин Рецепція договору ренти в приватне законодавство України відбулася під тиском економічних реформ
 • Тип: Дипломная работа

  Особливості правового регулювання економічних відносин в Україні

  Актуальність теми дослідження Здійснення в Україні ринкових перетворень обумовлює якісно нове ставлення до права як головного регулятора суспільних відносин У сучасних умовах право набуває особливого змісту, оскільки має забезпечувати реформування суспільних відносин на ринковій основі Забезпечення оптимального правового регулювання суспільних відносин, у тому числі економічних - дуже актуальна проблема не лише сучасного соціально-економічного, а й суспільно-політичного життя держави Це зумовлено якісно новими явищами, структурними зрушеннями в економіці України, його розвитком у напрямку до ф
 • Тип: Дипломная работа

  Особливості правового регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ

  Актуальність проблеми Завдання розбудови в Україні демократичної правової держави вимагають проведення в органах внутрішніх справ якісно нової кадрової політики Справа ускладнюється тим, що реформування кадрової роботи доводиться здійснювати у несприятливих умовах: реалії сучасного життя призвели до різкого збільшення навантаження на особовий склад органів внутрішніх справ
 • Тип: Реферат

  Особливості правового режиму земель історико-культурного призначення

  Виділення земель історико-культурного призначення в окрему категорію земель особливої державної охорони пов'язане з необхідністю збереження об'єктів культурної спадщини українського народу, які знаходяться на відповідних землях
 • Тип: Контрольная работа

  Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу

  У процесі міжгосподарської кооперації та агропромислової інтеграції сільськогосподарські підприємства різних форм власності добровільно об'єднують матеріальні, фінансові й трудові ресурси з метою збільшення виробництва, поліпшення зберігання і переробки продовольства, продуктів харчування і сировини рослинного та тваринного походження
 • Тип: Реферат

  Особливості правозастосовної та правотворчої діяльності державної служби зайнятості України

  Дослідження проблематики державно-управлінських рішень, а відповідно і правових актів управління на сучасному етапі становлення державності України має отримати новий імпульс у зв’язку з суттєвими перетвореннями в економічній, політичні і соціальній сферах життєдіяльності суспільства Значну роль в цьому відіграють загальнотеоретичні дослідження проблем правотворчості та правозастосування Як відомо, за своїм змістом правові форми управлінської діяльності поділяються на правозастосовну та правотворчу форми
 • Тип: Реферат

  Особливості призначення неповнолітнім окремих видів покарань, не пов’язаних з позбавленням волі

  Штраф (ст 53 КК) серед видів покарання є найменш тяжким покарання і відповідно до закону є грошовим стягненням, що накладається судом у випадках і в межах, встановлених законом У переліку видів покарань (ст 51 КК України) він названий першим Приблизно третина норм особливої частини КК передбачає можливість застосування штрафу як основного виду покарання Цей вид покарання – один з найстародавніших, і, більш того, один з найпоширеніших в кримінальному праві Як вже наголошувалося, накладення штрафу (віри) було найчастішим покаранням за більшість злочинів за «Російською Правдою» В подальшому його
 • Тип: Реферат

  Особливості призначення неповнолітньому більш м'якого покарання, ніж передбачено законом, та звільнення від відбування покарання з випробуванням

  На практиці нерідко зустрічаються такі випадки, коли з урахуванням обставин вчинення конкретного злочину та даних про особу винного (зокрема, і неповнолітнього), призначення такій особі навіть найменшого покарання, передбаченого у санкції відповідної статті Особливої частини КК України, було б занадто суворим і суперечило б принципу гуманізму, а також не забезпечило б досягнення цілей покарання Саме тому в кримінальному законодавстві (ст 69 КК України) існує інститут призначення особі більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, який формально є певним виключенням із п 1 ч 1 ст 65 КК Укра
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості призначення покарання

  Необхідною передумовою призначення покарання є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого КК (ч 1 ст 2 КК) Лише тоді, коли судом доведено, що особа є винною у злочині, а останньому дана у вироку правильна кваліфікація (ч 2 ст 2 КК), створюються законні підстави для призначення покарання Отож, призначення покарання – це завершальний етап розгляду кримінальної справи, на якому відповідно до ч 1 ст 324 КПК суд вирішує питання: а) чи підлягає підсудний покаранню за вчинений ним злочин (п 4); б) чи є обставини, які обтяжують чи пом'якшують покарання, і я
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 ... 900