Работы в категории Государство и право, страница 404, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Курсовая работа

  Основні положення комплексного статистичного аналізу даних у правовій статистиці

  Явища суспільного життя – найбільш складні із всіх явищ, відомих людині, оскільки вони формуються під впливом багатьох взаємопов'язаних факторів Суспільні явища органічно пов'язані між собою, залежать одне від іншого і обумовлюють один одного В господарстві є багато зв'язків і залежностей між окремими галузями Так, сільське господарство для успішної роботи потребує машини, електроенергію, добрива, які йому постачає промисловість Промисловість, в свою чергу, одержує від сільського господарства сировину
 • Тип: Реферат

  Основні положення міжнародного торгового права

  Предметом регулювання міжнародного торговельного права є міжнародні торговельні відносини в основному між державами та між окремими митними територіями, що мають зовнішньоекономічну незалежність Міжнародна торгівля останнім часом стала темою не тільки обговорень провідних науковців та політиків, але й причиною незадоволення і протестів антиглобалістів Однією з причин цього феномена є те, що торгівля безпосередньо пов'язана з глобалізацією Міжнародна торгівля також зробила великий крок, розширивши сфери свого впливу не лише на товари, а і на послуги та регулювання багатьох інших галузей, пов'яз
 • Тип: Реферат

  Основні положення про приватизацію земель

  Держава регулює земельні відносини перш за все як орган влади До такого виду регулювання відносяться: обов'язкові приписи при веденні державного земельного кадастру, санітарні і ветеринарні правила, вимоги щодо охорони природи, земельно-планові обмеження і приписи й т п однак, будучи власником землі, держава виступає в ролі господарюючого суб'єкта, зацікавленого в найбільш продуктивному і раціональному використанні належної їй землі
 • Тип: Реферат

  Основні поняття авторського права

  Світ не стоїть на місці, а завжди рухається у тому, чи іншому напрямку У теперішні часи, коли увесь світ поринув у економічні відносини, коли люди, намагаючись досягти якихось успіхів, вигадують якісь винаходи, пристрої, розробляють нові теорії, пишуть книги тощо, дуже важливим стає питання прав авторів на результати їхньої праці
 • Тип: Реферат

  Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

  Природно-правовий напрям розглядає людину як таку, що має невід'ємні природні права, даровані їй від народження Вони не залежать від волі дер­жави Основою цього напряму стала природно-правова концепція, яка вважає головним принцип свободи, невід'ємності, невідчужуваності прав лю­дини Держава покликана визнавати ці права, рахуватися з ними, охороня­ти їх від будь-яких посягань Ідея природних прав лю­дини покликана поставити заслін всевладдю держави, що перешкоджає роз­виткові свободи, індивідуалізму й автономії особи Чинна Кон­ституція України спирається на природно-правову концепцію прав люди
 • Тип: Курсовая работа

  Основні правові системи сучасності

  Кожне суспільство, кожна держава має своє власне право в залежності від властивих йому характеристик, стану його розвитку, його філософії, ідеології, вірувань і устремлінь У певному змісті, право того чи іншого конкретного суспільства носить унікальний характер, будучи вираженням освоєної цим суспільством особливої концепції соціального порядку, а також підтвердженням того завдання, що суспільство покладає на право Різним політичним суспільствам, різним країнам і навіть різним історичним епохам властиві різні державні правові системи зі своїми особливими базовими принципами, юридичними концеп
 • Тип: Реферат

  Основні теорії походження місцевого самоврядування

  Принцип місцевого самоврядування є однією з найважливіших ознак будь-якої демократичної держави Це питання є також досить актуальним і для України, де навіть після прийняття закону “Про місцеве самоврядування в Україні” залишилося багато складних проблем щодо практичної реалізації теоретичних положень Хоча б з цієї причини дослідження і опис юридичної природи місцевого самоврядування є надзвичайно важливим
 • Тип: Реферат

  Основні теоретичні аспекти торгового права

  Такій торгівлі в широкому розумінні протиставляється торгівля (у вузькому розумінні) – діяльність, спрямована на посередництво в обігу господарських благ від виробника до споживача, яка має на меті отримання прибутку
 • Тип: Контрольная работа

  Основні учасники спадкових правовідносин. Порядок оформлення права на спадщину

  Ст 1217 ЦК України закріплює існування двох видів спадкування: за заповітом, або за законом Спадкування за законом має місце лише в разі якщо його не змінено заповітом спадкодавця Основні норми, що регулюють умови і порядок спадкування за заповітом вміщено в главі 85 ЦК України ( «Спадкування за заповітом» )
 • Тип: Реферат

  Основні школи кримінального права

  Різні напрямки в розвитку науки мали в своїй основі і різне філософське обґрунтування Ознайомлення з цими напрямками, які в науці мають ще назву "школи", з їх вихідними концепціями становить певний інтерес
 • Тип: Курсовая работа

  Основні шляхи вдосконалення дозвільної системи

  З метою підвищення ефективності дозвільної системи та зменшення можливостей для корупційних дій, один з компонентів впроваджуваної в Україні Порогової програми Корпорації «Виклики тисячоліття» передбачає підтримку розвитку мережі єдиних дозвільних центрів (ЄДЦ) по всій Україні
 • Тип: Реферат

  Основна і допоміжна відпустка

  Всі громадяни, зайняті суспільно-корисною працею, незалежно від форм власності і форм господарювання, які перебувають у трудових відносинах і підлягають державному соціальному страхуванню, мають право на одержання щорічної оплачуваної відпустки
 • Тип: Курсовая работа

  Основной Закон ФРГ 1949 г.

  Процессы становления германской государственности после войны и трансформации посттоталитарного общества – темы, актуальность которых неизменна До настоящего времен ни в историографии, ни в публикации не сформировалось единого мнения по поводу соотношения степени влияния западных оккупационных властей и немецкой стороны на процесс создания Основного закона В ходе холодной войны рассуждения на эту тему были идеологическим прикрытием для конфронтации между ГДР и ФРГ и стоящими за ними иностранными политическими силами Коммунистический блок с самого момента принятия Основного закона утверждал, ч
 • Тип: Реферат

  Основные аспекты осуществления предпринимательской деятельности

  Для осуществления предпринимательской деятельности, как и любой другой, предусмотренной законом, необходимо учитывать, по крайней мере, три основных аспекта реализации потенциальных возможностей личности: социально-психологический, экономический, правовой
 • Тип: Курсовая работа

  Основные аспекты уголовной ответственности за хулиганство

  На современном этапе развития российского общества государство признает, что человек, его достоинство, неотъемлемые права и свободы представляют собой высшую ценность Приоритет человека делает необходимыми доброжелательные отношения между людьми в соблюдении правил общежития, заботливое отношение к воспитанию подрастающего поколения, создание условий, обеспечивающих здоровье населения А это, в свою очередь, предполагает соблюдение гражданами правил общественного поведения, правил безопасности и правил, направленных на сохранение здоровья населения Их нарушение омрачает жизнь людей, мешает им н
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... 900