Работы в категории Государство и право, страница 4, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Реферат

  Інститути державної влади Ізраїлю

  Згідно з пунктом 1 Основного закону «Про главу держави», главою держави в Ізраїлі є президент, Він обирається парламентом (Кнесетом) терміном на 5 років Правовий статус президента визначається Основним законом «Про главу держави», прийнятим в 1964 р Згідно з цим законом президент Ізраїлю не може входити до складу парламенту, він також не може займати іншу оплачувану посаду Президент не може належати до якої-небудь партії За формулюванням Основного закону президентом Ізраїлю може бути будь-який громадянин, що проживає на території держави (п 1) Безпосереднє переобрання допускається тільки один
 • Тип: Реферат

  Інституційна система Європейського союзу

  Актуальність дослідження порядку прийняття рішень, як одного з правових основ функціонування Європейського союзу, обумовлена сучасним етапом розвитку міжнародних відносин, для яких характерне ускладнення форм взаємодії суверенних держав в економіці, політиці, культурі і інших сферах життєдіяльності У зв'язку з цим вельми показовий досвід Європейського союзу, історико-правова динаміка якого виявляє, з одного боку, єдині демократичні тенденції міжнародних організацій, таких, наприклад, як ООН, а з іншого свідчить про особливості і специфічні риси, що показують його перспективи як наддержавного
 • Тип: Курсовая работа

  Інституційне право Європейського Союзу

  Характерною рисою сучасних міжнародних відносин є активізація інтеграційних процесів, що розвиваються в різних регіонах світу і охоплюють різноманітні сфери співробітництва країн Практика міжнародних відносин свідчить про появу і утвердження міждержавних інтеграційних об єднань, яким притаманні абсолютно нові ознаки і властивості Вони змінюють усталені уявлення про традиційні міжнародні організації, включаючи відносини з країнами-членами Передусім це стосується Європейського Союзу (ЄС) – найбільш впливового інтеграційного об єднання сучасності Важливу роль в його організаційно-правовому механ
 • Тип: Реферат

  Інституційно-правові засади консульського захисту трудових мігрантів з України

  Світовим співтовариством вже напрацьовані певні організаційні системи регулювання зовнішніх відносин трудової міграції, серед яких перш за все слід виділити методи, спрямовані на взаємний захист та гармонізацію інтересів [15, с 71]: інтересів трудящого-мігранта, державних інтересів країн-експортерів та країн-імпортерів робочої сили Враховуючи позитивні сторони міжнародно-правового регулювання трудової міграції населення, напрацювання міжнародних організацій та держав, слід відзначити, що й в теоретичному, і в практичному планах у механізмі правового регулювання є низка проблем, які, як свідчи
 • Тип: Доклад

  Інституціолізація політичних партій

  У більшості сучасних держав існування та діяльність політичних партій є загальновизнаною нормою, трактується як невід’ємний атрибут демократичного способу здійснення державного управління Саме вони роблять можливим залучення широких верств населення до участі в політичному процесі, проведення конкурентних виборів, функціонування організованої політичної опозиції Доведено, що демократія без політичних партій є недієздатною У свою чергу, ефективність та стабільність партійної системи, а отже, й ефективність державного управління значною мірою залежать від досконалості тієї частини національного
 • Тип: Реферат

  Інтелектуальна власність

  Інтелектуальна власність (далі ІВ) - це продукт людського розуму, результат творчості, який охороняється законом Це нематеріальна субстанція Її неможливо відчути на дотик; вона немає довжини, ширини та висоті; вона немає ваги і не створює тіні; вона немає кольору, смаку або запаху
 • Тип: Реферат

  Інтелектуальна власність

  Інтелектуальна діяльність – це творча діяльність, а творчість – це цілеспрямована розумова робота людини, результатом якої є щось якісно нове, що відрізняється неповторністю, оригінальністю, унікальністю Чим вищий інтелектуальний потенціал індивідуума, тим цінніші результати його творчої діяльності – інтелектуальна власність
 • Тип: Реферат

  Інтелектуальна власність і її сучасний законодавчий стан

  Захист майнових і особистих немайнових прав авторів, виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення здій­снюється нормами різних галузей права — кримінального, адміністративного, цивільного тощо Але найчастіше застосо­вуються цивільно-правові засоби захисту авторського права і суміжних прав Порушення прав автора можуть бути пов'язані з порушенням його майнових інтересів або тільки особистих прав Випуск у світ твору без зазначення імені автора, зі змінами, самовільно здійсненими видавництвом, постановка драматичного твору зі змінами без схвалення автора, перекру­чення твору — все це по
 • Тип: Курсовая работа

  Інтелектуальна власність в Україні та її захист

  Економіка інтелектуальної власності належить до наук, які знаходяться у стані активного розвитку У методичному відношенні вона постає як одна із досить складних Специфіка об’єктів інтелектуальної власності полягає у тому, що на ринок виводяться не самі продукти інтелектуальної діяльності, а права на них Вартість об’єктів постає як вартість прав, а об’єктом купівлі-продажу, тобто товаром, постають охоронні документи, які засвідчують виключні права на використання інтелектуальної власності Зростаюча зацікавленість цією власністю в Україні пов’язана, перед усім, із ринковими перетвореннями, появ
 • Тип: Реферат

  Інтелектуальна власність при управлінні інноваційними проектами

  інновації — новостворені і вдосконалені конкурентноздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного чи іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і соціальної сфери;
 • Тип: Реферат

  Інтелектуальна власність як право на результат творчої діяльності людини

  В умовах глобалізації забезпечення конкурентоспроможності продукції на світовому ринку неможливо без використання результатів інтелектуальної діяльності, об'єктів промислової власності Ця проблема особливо загострюється у зв'язку із прагненням України інтегруватися в європейські структури
 • Тип: Реферат

  Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

  Податки за економічним змістом – це фінансові відносини між державою та платником податків з метою створення за­гальнодержавного централізованого фонду грошових коштів, необхідних для виконання державою її функцій [ 2, с 172]
 • Тип: Курсовая работа

  Інтерполяція, екстраполяція та прогнозування в рядах динаміки правової статистики

  Усі процеси в суспільному житті обумовлені змінами у розвитку явищ, вони взаємопов`язані і обов`язково існують лише у взаємозв`язку Кожен може помітити, що суспільне життя змінюється неухильно, кожен день з`являються нові його прояви Якщо проаналізувати ці зміни за тривалий час, то змінам підлягають не тільки розміри збитків від злочинів, але й їх види і особа злочинця за різними характеристиками Діалектика вчить, що усе змінюються безперервно, досягнутий рівень сьогодні, наступного дня може бути лише початковим рівнем
 • Тип: Реферат

  Інформаційні відносини

  Інтенсивна інформатизація більшості сфер людського життя та діяльності є нині одним із найважливіших глобальних і визначальних чинників для подальшого соціально-економічного та інтелектуально-духовного процесів розвитку людства Цей процес характеризується наступними рисами:
 • Тип: Дипломная работа

  Інформаційні ресурси України

  Одне з визначень суспільства, яке йде на зміну існуючому (поряд з такими, як постіндустріальне, інфраструктурне, глобальне) – інформаційне суспільство В інформаційному суспільстві інформація починає відігравати роль одного з основних економічних ресурсів, під впливом котрого змінюються форми економічної діяльності, види й типи підприємств та установ, соціальні стосунки; він стає таким же національним ресурсом, як надра, вода, ліси тощо Збереження, розвиток та раціональне використання цього стратегічного ресурсу майбутнього є завданням величезної ваги для будь-якого суспільства Зростаюча залежн
Страницы: ← предыдущая следующая →

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 900