Работы в категории Государство и право, страница 386, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Курсовая работа

  Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

  Сільське господарство (агропромисловий комплекс), яке покликане забезпечувати суспільство продовольством та сировиною для промислового виробництва, охоплює виробництво сільськогосподарської продукції, її заготівлю (закупівлю) та переробку З урахуванням виняткової значущості цієї сфери для господарства вона віднесена до пріоритетних
 • Тип: Курсовая работа

  Організація діяльності юридичної служби в процесі здійснення кадрової роботи митних органів

  Розробка концептуальних засад і на їх базі сучасної державної кадрової політики є об'єктивною потребою та важливою умовою успішного реформування адміністративної системи України, переходу до демократичних принципів управління соціальними процесами та ринкових умов господарювання
 • Тип: Курсовая работа

  Організація діяльності юридичної служби по захисту інтересів митних органів у випадку порушення договірних зобов’язань

  Проголосивши себе суверенною і незалежною державою, Україна взяла курс на кардинальне реформування суспільного устрою, побудову громадянського суспільства і ринкової економіки, в якій функціонують різні форми власності та підприємництва.
 • Тип: Реферат

  Організація захисту державної таємниці в Росії

  Державні секрети і полювання за ними виникли на зорі людського суспільства, коли з'явилися перші держави Завдання забезпечення безпеки держави зумовлюють необхідність захисту його інформаційних ресурсів від витоку важливої політичної, економічної, науково-технічної і військової інформації Цим визначається існування інституту державної таємниці ( ДТ ), що створює можливість для держави проводити незалежну інформаційну політику, захищати свої національні інтереси
 • Тип: Курсовая работа

  Організація проведення комплексних та тематичних перевірок митного органу за участю регіональної митниці

  Держава в результаті своєї діяльності реалізує свої функції через відповідні спеціально створені органи Одним з таких органів є митні органи України Митні органи України виконують покладені на них специфічні функції,виконучи спеціальні завдання, використовуючи кошти державного бюджету України Звичайно, що цільове використання коштів державного бюджету має забезпечуватися контролем спеціально уповноважених органів, а саме контрольно-ревізійними органами України
 • Тип: Курсовая работа

  Організація роботи Верховної Ради України

  Перший період розбудови української державності почався з часу утворення Центральної Ради (17 березня 1917 року), яка ухвалила перший законодавчий акт - І Універсал Законодавчою базою розбудови незалежної Української держави став ІV Універсал (22 січня 1918 року), який проголосив одним із важливих завдань створення Конституції України На останньому засіданні Центральної Ради 29 квітня 1918 року було ухвалено проект Конституції Української Народної Республіки (Статут про державний устрій, права і вольності УНР)
 • Тип: Курсовая работа

  Організація роботи Верховної Ради України

  Значну увагу в характеристиці вищих органів держави приділяють парламентам За визначенням, парламент - це виборні і колегіальні вищі органи держави, які функціонують в умовах демократичного правління і мають своїми головними повноваженнями функції в сфері законотворчості В унітарних державах парламенти формуються на загальнонаціональному рівні, у федераціях - також і на рівні їх суб`єктів
 • Тип: Реферат

  Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

  З перших днів свого існування Україна як незалежна держава невпинно рухається в напрямку утвердження основ громадянського суспільства Підтвердженням цьому є прийняття у червні 1996 року нової, демократичної за змістом, Конституції України, стаття перша якої визначає магістральний шлях розвитку нашої держави Це будівництво правової, незалежної, демократичної держави, де найвищим пріоритетом і соціальною цінністю визначається людина, її життя, здоров’я, честь, гідність, недоторканість та безпека
 • Тип: Реферат

  Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

  У систему політико-правових цінностей, вироблених упродовж століть людством, входить чимало принципів і вимог щодо оптимальної організації державної влади, здатної забезпечувати ефективне керівництво країною як у центрі, так і на місцях Серед них, безумовно, чільне місце посідає принцип децентралізації державної влади на рівень територіальних громад та органів, які вони обирають на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування Сучасну демократичну, соціальну, правову державу неможливо уявити без повноцінної системи місцевого самоврядування Адже якою б доскон
 • Тип: Контрольная работа

  Організація роботи Ради Національної безпеки і оборони України

  Національна безпека - захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам
 • Тип: Курсовая работа

  Організація роботи суду в Україні

  Визначення питань організації роботи суду вимагає насамперед з’ясування первинного понятійного апарату Що являє собою судова влада як окрема гілка влади у правовій демократичній державі? Досягненню яких завдань вона має сприяти? Актуальним також є окреслення основних напрямків правового регулювання наукової організації праці в органах судової влади
 • Тип: Реферат

  Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

  Завдання зміцнення законності при виконанні покарань у виді позбавлення волі, посилення їх виховного та профілактичного впливу вимагають активізації прокурорського нагляду та підвищення його ефективності
 • Тип: Дипломная работа

  Організація та проведення виборів

  Проголошуючи народ носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні (ст 5 Конституції), Конституція України надала безпосередньому волевиявленню пріоритетного значення, що стало об’єктивним відображенням суспільно-політичної практики незалежної України Вищими формами безпосереднього здійснення народом влади визначено вибори і референдуми, на основі яких забезпечується формування інтересів у суспільстві, узгодження й координування цих інтересів, прояв волі народу як через формування представницьких органів держави та органів самоврядування і прийняття ними відповідних рішень, насамперед у
 • Тип: Дипломная работа

  Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

  В сучасний період розвитку суспільства особливу актуальність та значимість набуває розбудова української суверенної, демократичної, соціальної і правової держави, яка повинна забезпечити всебічну охорону прав і свобод людини та громадянина (ст 1, 3, 17 Конституції України) Основний закон держави визначає доктринальні засади політики в цій галузі
 • Тип: Реферат

  Органи попереднього розслідування

  Процес розслідування є предметом курсу кримінально-процесуального права та криміналістики В полі зору предмета курсу “Організація роботи судових та правоохоронних органів” перебувають лише засади діяльності з розслідування злочинів уповноваженими органами
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... 900