Работы в категории Государство и право, страница 364, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Курсовая работа

  Обласні державні адміністрації як суб’єкт адміністративного права

  Обласна державна адміністрація є складовою частиною ієрархії державного апарату, який представляє собою систему органів, за допомогою яких здійснюється державна влада, виконуються основні функції, досягаються цілі та завдання, що стоять перед державою на різних етапах її розвитку
 • Тип: Курсовая работа

  Областная реформа Петра I

  Актуальность исследования В царствование Петра Первого были проведены реформы во всех областях государственной жизни страны Многие из этих преобразований уходят корнями в XVII век - социально-экономические преобразования того времени послужили предпосылками реформ Петра, задачей и содержанием которых было формирование дворянско-чиновничьего аппарата абсолютизма В настоящее время Россия, как и два века назад, находится в стадии реформ, поэтому анализ петровских преобразований сейчас особенно необходим и очень актуален
 • Тип: Курсовая работа

  Обмежена осудність

  Осудність - це кримінально-правова категорія, яка характеризує психічний стан особи під час вчинення злочину, при якому у неї повністю збережена здатність усвідомлювати свої дії (бездіяльність) та керувати ними
 • Тип: Реферат

  Обмеження волі як вид кримінального покарання

  Обмеження волі є новим видом кримінального покарання для вітчизняної правозастосувальної практики Як відомо, цей вид покарання було введено діючим Кримінальним кодексом, який набрав чинності з 1 вересня 2001 року, що стало реальним відображенням євроінтеграційного курсу України у сфері гуманізації кримінального законодавства, переорієнтації його на застосування покарань, альтернативних позбавленню волі Законодавче закріплення порядку виконання цього виду остаточно було здійснено Кримінально-виконавчим кодексом України
 • Тип: Курсовая работа

  Обмеження дієздатності та визнання фізичної особи недієздатною

  За юридичною природою цивільна дієздатність, як і цивільна правоздатність фізичної особи, є специфічним суб'єктивним цивільним правом З огляду на зміст цивільної дієздатності законодавець справедливо вказує, що її має фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними Тобто фізична особа повинна бути здатною адекватно відображати у своїй свідомості значення своїх дій та передбачати їх наслідки Вольовий аспект дієздатності виявляється в тому, що фізична особа при здійсненні своєї цивільної дієздатності в змозі керувати своїми діями, тобто за допомогою своєї волі робити свої
 • Тип: Курсовая работа

  Обмеження права

  Процес активного реформування цивільного законодавства, що відбувається нині в Україні, пов’язаний з відродженням приватних засад правового регулювання суспільних відносин, значною мірою торкається одного з центральних інститутів цивільного права – права власності Наслідком подібних перетворень є прийняття Верховною Радою України нового Цивільного кодексу, зміст якого відзначається чітким приватноправовим характером, й крім іншого передбачає запровадження відмінних від права власності організаційно-правових форм панування над речами Поява, а точніше відродження підгалузі речових прав, зумовил
 • Тип: Контрольная работа

  Обмеження праці жінок

  Забороняється застосування праці жінок на важких роботах і роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах, крім деяких підземних робіт (нефізичних робіт або робіт по санітарному та побутовому обслуговуванню) Забороняється також залучення жінок до підіймання і переміщенні речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми
 • Тип: Реферат

  Обмеження утримань із заробітної плати

  Одним із найважливіших прав працівників, гарантованих Конституцією України та трудовим законодавством, є право на своєчасне отримання заробітної плати, не нижчої від визначеної законом За порушення вимог законодавства щодо оплати праці працівників роботодавці можуть бути притягнуті до адміністративної й, навіть, до кримінальної відповідальності Держава забезпечує захист прав та інтересів працівників щодо оплати їх праці шляхом встановлення на законодавчому рівні розміру мінімальної заробітної плати, а також інших державних норм і гарантій для працівників підприємств усіх форм власності; умов
 • Тип: Дипломная работа

  Обмен жилых помещений

  Актуальность темы исследования Обмен жилыми помещениями сделка широко распространенная в советские времена Но и в постсоветское время обмен жилыми помещениями не утратил своей актуальности Особого вида отношения по поводу обмена такими объектами гражданских прав, как жилые помещения урегулированы нормами российского жилищного права
 • Тип: Реферат

  Обмен жилых помещений в домах государственного жилого фонда

  Наниматель жилого помещения государственного жилищного фонда вправе с письменного согласия совмест­но проживающих с ним совершеннолетних членов се­мьи, а также иных граждан, за которыми сохраняется право пользования жилым помещением, и с разрешения наймодателя произвести обмен занимаемого жилого по­мещения с другим нанимателем, собственником жилого помещения, членом организации граждан-застройщиков
 • Тип: Реферат

  Обов'язки і права підрозділів, що здійснюють ОРД

  по-перше, останні покликані вирішувати певні завдання Це означає, що будь-які дії оперативно-розшукового підрозділу будуть законні винятково за умови їхньої спрямованості на рішення завдань, чітко позначених законодавцем (ст 2 ЗУ «Про ОРД», ст 2 ЗУ «ПРО СБУ», ст 4 ЗУ «Про розвідувальні органи України та ін )
 • Тип: Реферат

  Обов'язки та права людини, громадянина

  Основне право громадянина – це встановлена державою та закріплена в Конституції можливість, яка дозволяє кожному обирати вид і міру певної поведінки, використовувати надань йому блага, як в особистих, так і в суспільних інтересах [7]
 • Тип: Курсовая работа

  Обов’язки та права державних службовців

  Безперечним фактом є те, що успіх будь-яких державних перетворень насамперед залежить від ефективності діяльності управлінського апарату На цей феномен звертали увагу ще мислителі стародавнього світу Зокрема, Демокрит учив, що державні справи є найважливішими, а тому рекомендував допускати до управління лише тих, хто має відповідні знання, якості та знає справу Сократівський ідеал адміністрування означав правління знаючих, тобто ґрунтувався на принципі компетентності в державному управлінні
 • Тип: Курсовая работа

  Оборонно-промышленный комплекс

  Тема моей курсовой работы оборонно-промышленный комплекс Неслучайно вопрос был поставлен именно так, а не иначе Вопросу состояние нашей промышленности, тем более в области обороны, отводится весьма малая роль, хотя это неотъемлемая проблема, касающаяся нашей повседневной жизни Данная тема весьма актуально, так как в наше время очень остро стоит вопрос, касающейся промышленности
 • Тип: Курсовая работа

  Оборонно-промышленный комплекс РФ

  Одним из важнейших средств обеспечения национальной безопасности являются его вооруженные силы, в целом оборонно-промышленный комплекс. Национальная безопасность – одна из главных потребностей государства и общества – сегодня приобретает
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... 900