Работы в категории Государство и право, страница 354, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Курсовая работа

  Нормативно-правове забезпечення патентної діяльності в Україні

  Кожна країна розробляє та застосовує систему національних законів та підзаконних актів у сфері охорони промислової власності, здійснює свою діяльність згідно з їх основними положеннями, а також з урахуванням міжнародних норм у цій сфері Гарантована цією системою надійна охорона прав на об'єкти промислової власності є необхідною умовою стимулювання інноваційної діяльності, розвитку ринкової економіки, її торгівельно-економічного та науково-технічного співробітництва з іншими країнами
 • Тип: Курсовая работа

  Нормативно-правове забеспечення охорони і використання земельних ресурсів

  Стосунки власності складають основу життєдіяльності будь-якого суспільства і матеріальну основу існування кожною людини Володіння власністю завжди було пов'язане з матеріальним достатком і наявністю влади Тому категорія власності займає центральне місце в системі соціальних стосунків і визначає основи державного і суспільного пристрою
 • Тип: Реферат

  Нормативно-правове середовище, що регулює ринок праці України

  Нормативно-правова система регулювання ринку праці в Україні має досить різноманітні правові засади і ґрунтується на основних положеннях Конституції України, Кодексу законів про працю, Законів України "Про зайнятість населення", "Про Державну програму зайнятості населення на 2006—2009 роки", "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", "Про охорону праці", "Про освіту", "Про колективні договори і угоди", "Про підвищення соціальних гарантій для трудящих", Указом президента "Про Основні
 • Тип: Курсовая работа

  Нормативно-правовий акт

  Для того, щоб стати реальністю і успішно виконувати свої регулятивні та виховні функції, право повинно мати зовнішню форму виразу Зовнішню форму виразу називають одночасно джерелами та формами права Ці поняття взаємопов’язані, але не тотожні: джерело розкриває витоки причини та закономірності його розвитку, сам процес виникнення права, а форма права показує, як зміст права організований і виражений зовні
 • Тип: Курсовая работа

  Нормативно-правовое обоснование деятельности юридического лица

  Существующая в российском правопорядке система юридических лиц обусловлена переходным (от централизованно управляемого к рыночно-организованному) характером современной отечественной экономики В ее составе сохраняются поэтому преобладавшие в плановом хозяйстве унитарные (государственные и муниципальные) производственные предприятия, а также некоторые другие (некоммерческие) организации-несобственники (учреждения), признание которых юридическими лицами не свойственно традиционному рыночному обороту Наряду с ними развиваются, занимая господствующее место, обычные для рыночной экономики субъекты
 • Тип: Реферат

  Нормативно-правовое регулирование

  Венчурный бизнес, зародившийся в середине 50-х годов, развился в мощную мировую индустрию и зарекомендовал себя как один из наиболее действенных инструментов поддержки и развития реального сектора экономики В мировой экономике венчурный капитал оказал огромное влияние на развитие таких отраслей промышленности, как полупроводниковая электроника, вычислительная техника, информационные технологии, биотехнология
 • Тип: Реферат

  Нормативно-правовое регулирование высших должностей в Российской Федерации

  Высшие должности в любом государстве устанавливаются для эффективного управления всеми общественными институтами При этом в любой стране существуют свои принципы отбора лиц для занятия этих должностей и соответствующее правовое регулирование В Российской Федерации существуют свои особенности нормативного регулирования высших должностей Система источников регулирования высших должностей в нашей стране включает множество нормативно-правовых актов, начиная с Конституции и заканчивая подзаконными актами
 • Тип: Дипломная работа

  Нормативно-правовое регулирование купли-продажи недвижимости

  Актуальность темы исследования Недвижимое имущество представляет собой одно из самых главных и наиболее ликвидных активов в условиях рыночной экономики, что придает особую значимость правовому регулированию оборота данного объекта гражданского права
 • Тип: Реферат

  Нормативно-правовое регулирование системы исполнительной власти

  Исполнительная власть – это независимая, самостоятельная ветвь власти, которая представляет собой совокупность полномочий по управлению государственными делами, включая подзаконное регулирование и полномочия внешнеполитического представительства; полномочия по реализации различного рода административного контроля, а также систему органов государственной власти, в чью компетенцию входит осуществление этих полномочий
 • Тип: Контрольная работа

  Нормативно-правовое регулирование торговой деятельности

  Наряду с организаторами торговой деятельности в качестве субъектов выделяют торгово-посреднические организации, которые подразделяются на виды в зависимости от выполняемых ими на товарном рынке функций, характера совершаемых операций с товаром, основных видов используемых договоров и других оснований
 • Тип: Курсовая работа

  Нормативно-правовое регулирование торговой деятельности в Российской Федерации

  В настоящее время в Российской Федерации оптовая и розничная торговля являются достаточно популярным видом деятельности в разных хозяйствующих субъектах Вклад торговли во внутренний валовой продукт России значителен – только налоговые поступления от торговой деятельности в бюджет Российской Федерации за первое полугодие 2009 года составили более 316 млрд рублей При этом структура розничной торговли характеризуется большой долей как индивидуального предпринимательства, так и малых и средних предприятий
 • Тип: Курсовая работа

  Нормативно-правовой акт

  На всех этапах развития российской государственности право было важным и эффективным инструментом руководства обществом И в настоящее время правильное отражение потребностей жизни, эффективность, полнота и своевременность законодательных решений, высокое качество законов становятся во многом определяющими факторами политического, социального и духовного обновления России, экономических преобразований в стране
 • Тип: Реферат

  Нормативно-правовой акт

  В настоящее время основным источником права в странах романо-германской правовой системы является нормативно-правовой акт Понимание его теоретической сущности, многообразия позволяет хорошо ориентироваться любому гражданину в действующем законодательстве Данная работа основной целью определяет раскрытие теоретических аспектов феномена «нормативно-правовой акт» с учетом реальностей в Республике Беларусь
 • Тип: Курсовая работа

  Нормативно-правовой и договорный порядок урегулирования споров

  Любой спор о праве – это в той или иной мере экономический спор, хотя, разумеется, есть из этого правила немало исключений Но это – самый широкий взгляд на то, что такое экономический спор Здесь же под экономическими спорами понимаются те споры, которые разрешает (призван разрешать) государственный – арбитражный – суд сегодняшней России, и даже уже – лишь те, которые принято обозначать как споры, вытекающие из гражданско-правовых отношений
 • Тип: Статья

  Нормативно-правовой контекст инвалидности

  В 1948 году была принята Всеобщая Декларация прав человека Исходя из этого универсального и общепризнанного документа, дети обладают всеми правами человека Статья 1 Декларации гласит: «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах Они наделены разумом и совестью и должны поступать по отношению друг к другу в духе братства» Здесь основным является отражение принципа равноправия всех членов человеческого сообщества, взрослых и детей, подчеркивается недопустимость дискриминации человека по какой-либо причине
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... 900