Работы в категории Государство и право, страница 341, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Реферат

  Наука уголовно-исполнительного права и история ее развития

  Задачи уголовно-исполнительного права как науки базируются на целях и задачах уголовного и вытекающего из него уголовно-исполнительного законодательства В соответствии со ст 1 УИК РФ уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации имеет своими целями исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами
 • Тип: Контрольная работа

  Наука хозяйственного права

  Наукой хозяйственного права можно считать совокупность знаний, полученных с соблюдением соответствующих методик, одобренных профессионалами и обладающих признаками проверяемости, единства и способности к созданию нового Эта система знаний направлена на изучение, объяснение и развитие хозяйственного законодательства и хозяйственного права
 • Тип: Реферат

  Наукові концепції праворозуміння

  Розпочинаючи до визначення поняття права, ми повинні знати, що йтиметься не про безпосередньо-соціальне, а про юридичне право, не про природне, а про позитивне право, тобто про право, виражене в законах, інших джерелах, які є результатом цілеспрямованої вольової діяльності законодавців, суддів, самих суб'єктів права Відокремлюючи позитивне право від природного, слід зважувати й на те, що юридичні норми можуть бути одночасно втіленням природного права, носієм природно-правових цінностей Коротше це можна сказати так: «позазаконодавче» (природне) право може стати і стає «законодавчим»
 • Тип: Реферат

  Наукові основи кваліфікації злочинів

  Основне завдання, яке вирішується при кваліфікації, - забезпечення істинності висновку; неправильність в оцінках і висновках веде до помилкових юридичних наслідків, спотворює дійсну картину злочинності, зокрема її стан і структуру, дезорієнтує судово-слідчі органи, ускладнює боротьбу зі злочинністю, веде до необґрунтованого засудження або, навпаки, невиправданого пом'якшення відповідальності
 • Тип: Курсовая работа

  Наукові школи та теорії в зарубіжній кримінології

  Актуальність обраної теми полягає в тому, що сучасне розуміння проблем злочинності та її профілактики не можливе без аналізу процесів, які відбуваються у суспільстві Однак такий аналіз в свою чергу має ґрунтуватися на емпіричних здобутках багатьох галузей науки, перш за все психології та медицини, а також соціології Для того щоб процес профілактики злочинності був якомога ефективніший необхідно застосовувати ті інструменти, як були випробувані в цивілізованих країнах
 • Тип: Реферат

  Науковий підхід і науковий результат

  Якщо науку розглядати як сукупність фактів, теорій і методів, зібраних у підручниках, що перебувають в обігу, то в такому разі вчені — це люди, які більш-менш успішно роблять внесок до створення цієї сукупності Розвиток науки за такого підходу — це поступовий процес, у якому факти, теорії і методи складаються у запас досягнень, що дедалі зростає, яким є наукові методологія і знання 1
 • Тип: Реферат

  Науково-методичні та організаційні засади оптимізації використання спеціальних криміналістичних знань в обліковій діяльності експертної служби МВС України

  Оптимізація використання криміналістичної техніки в обліковій діяльності з розслідування крадіжок з проникненням у житло – один з важливих напрямків ТКЗ розслідування злочинів Вирішення цієї проблематики передбачає включення в неї науково-методичних, організаційних та правових засад
 • Тип: Дипломная работа

  Научно-теоретические основы в отношении лиц с ограниченными возможностями

  Актуальность темы исследования Кардинальные политические и социально-экономические преобразования, осуществляемые в Украине, обусловили принципиальные изменения социальной политики государства по отношению к инвалидам, способствовали формированию новых подходов к решению проблем инвалидности и социально-правовой защиты инвалидов
 • Тип: Курсовая работа

  Научно-теоретический анализ целостного представления об ответственности органов местного самоуправления перед государством

  Конституция Российской Федерации 1993 года послужила важнейшим основанием становления нового института народовластии в России - местного самоуправления Принцип признания и гарантированности местного самоуправления, закрепленный в ст ст 12, 133 Конституции Российской Федерации, представляет собой одно из базовых явлений, обеспечивающих организацию и функционирование местного самоуправления в Российской Федерации
 • Тип: Контрольная работа

  Находка, клад и приобретение на них права собственности

  Находкой является движимая вещь, выбывшая из владения собственника или лица, которое имеет иное вещное право на нее, помимо его воли Правила относительно утерянных вещей содержатся в ст 337 ГК и распространяются на все движимые вещи, независимо от их стоимости
 • Тип: Дипломная работа

  Національна депозитарна система України

  Важливим сегментом інфраструктури ринку цінних паперів є депозитарна система, яка, у свою чергу, служить складовою системи гарантування прав власників фондових активів Прямі й непрямі учасники депозитарної системи України знаходяться в процесі постійного розвитку, при цьому відповідне нормативно-правове забезпечення залишається недостатньо регламентованим і потребує суттєвого вдосконалення
 • Тип: Курсовая работа

  Національна школа суддів України

  Національна школа суддів України формується на базі Академії суддів України Судді, призначені чи обрані на посаду до набрання чинності цим Законом, зберігають визначення стажу роботи на посаді судді відповідно до законодавства, що діяло на день набрання чинності цим Законом
 • Тип: Дипломная работа

  Національне та міжнародне право

  Всеобщий отказ от насилия требует убежденности всего общества Это вопросы не правительственного, а государственного уровня; это вопросы не только официальных органов, а общества в целом, включая гражданское население, военнослужащих и религиозные органы Мобилизация, которая крайне необходима для обеспечения перехода от культуры войны к культуре мира, требует участия каждого человека Для изменений в мире необходимо участие всех
 • Тип: Контрольная работа

  Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності

  Парламент Великобританії – двопалатний і складається з Нижньої та Верхньої Палати Верхня палата – це палата Лордів (за принципом спадщини) Вона має функцію контролю та перегляду актів законодавства Нижня палата – це палата громад (650 депутатів), яка має законодавчу функцію
 • Тип: Реферат

  Национализм в России в конце 20 – начале 21 веков

  Кто и как бы ни оценивал национализм с точки зрения морали, большинство все же признает его огромную историческую роль в становлении многих наций и государств Многие исследователи указывают на тот кажущийся им очевидный факт, что только на протяжении последних полутора – двух столетий благодаря национализму была консолидирована Франция, объединены Италия, Германия, восстановлена политическая независимость Польши, Финляндии, Чехословакии, Греции, завоевана независимость многими народами Азии, Африки и Латинской Америки, сюда можно отнести и бывшие советские республики Считается, что именно нац
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... 900