Работы в категории Государство и право, страница 32, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Курсовая работа

  Амнистия и помилование

  Тему курсовой работы «Амнистия и помилование» я выбрала потому, что это очень важный раздел уголовного права, особенно в настоящее время, когда отмечается значительный рост преступности (в тюрьмах и колониях в 1999 году содержалось 1,2 миллиона заключенных, в 2001 за счет амнистии и помилования - осталось 970 тысяч заключенных) Искоренение преступности и ее причин является одной из важных задач нашего государства Решение этой задачи осуществляется совместными усилиями государственных органов и общественных организаций Существует множество форм и методов борьбы с преступностью Например, наряду
 • Тип: Курсовая работа

  Амнистия и помилование в Российской Федерации

  Современная уголовная политика российского государства, направленная на предупреждение и противодействие преступности, предусматривает дифференцированный подход к лицам, совершившим преступные деяния, используя как меры государственного принуждения (наказание), так и отказ от его применения в предусмотренных законом случаях (освобождение от уголовной ответственности, смягчение наказания)
 • Тип: Реферат

  Амнистия как основание освобождения от уголовного наказания

  Амнистия и помилование представляют собой две разновидно­сти полной или частичной отмены юридических последст­вий совершения преступления, осуществляемого в несудебном по­рядке Амнистия и помилование облегчают участь лиц, осужден­ных за преступления, которые, как правило, не представляют боль­шой общественной опасности и создают дополнительный стимул для исправления осужденных и их скорейшего приспособления к жизни в обществе
 • Тип: Реферат

  Аналіз Бюджетного Кодексу України

  Бюджетним кодексом України регулюються суспільні відносини щодо складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, складання, розгляду і схвалення звітів про їх виконання, а також контролю за виконанням Державного бюджету України та місцевих бюджетів Ці відносини є різновидом публічних і виникають у процесі здійснення влади держави та місцевого самоврядування для фінансового забезпечення завдань і функцій держави й місцевого самоврядування В цих відносинах виявляється воля держави, яку втілюють Верховна Рада України і Кабінет Міністрів України, щодо централізованого фонду коштів, власнико
 • Тип: Реферат

  Аналіз доктринальних змін японської правової системи

  На відміну від більшості європейських держав Японія не мала в своїй історії численних конституційних актів Понад 300 років вона залишалася ізольованою і закритою від зовнішнього світу Тільки в 1858 р Японія була змушена відкрити свої порти для іноземних суден Наприкінці 80-х років минулого століття почалися різкі зміни в японському праві, його європеїзація Були прийняті кілька кодексів, в основі яких лежали принципи французького і німецького права Введення в силу в 1889 р першої в історії країни конституції (Конституції Мейдзі) - офіційне найменування періоду правління японського імператора М
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз законодавчих актів, що регулюють ціноутворення на лікарські засоби. Ціноутворення на препарати рослинного походження

  Сьогодні на фармацевтичному ринку України вже сформовано конкурентне середовище та досягнуто певне насичення лікарськими засобами, зокрема і рослинного походження Водночас, ціни на лікарські засоби в Україні не відповідають рівню обсягу бюджетного фінансування державних закладів охорони здоров’я, та платоспроможності переважної більшості населення
 • Тип: Реферат

  Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

  Українській державі вже сімнадцять років, але ще досі в Україні не створено ефективної системи державної влади, яка могла б в повній мірі забезпечити порядок і стабільність в нашій країні Після розпаду СРСР Україна переживає процес трансформації політичної системи, її удосконалення та демократизації
 • Тип: Реферат

  Аналіз методики розслідування хабарництва

  У Російській Федерації в умовах глобальних змін економічного, організаційного і ідеологічного характеру, реформування державного апарату питання дотримання законів та боротьби зі злочинністю є пріоритетними На тлі цих процесів особливу кримінологічну гостроту і політичну значущість набуває протидія корупції
 • Тип: Реферат

  Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

  Корупція - це явище, яке можна пояснити людськими слабостями, через які особи, наділені за посадою повноваженнями на виконання функцій держави, свідомо здійснюють неправомірні діяння, в тому числі зловживають своїм службовим становищем з метою одержання особистих переваг Відрізняють також політичну корупцію, таку, наприклад, як придбання голосів виборців, отримання незаконних надходжень у виборчі фонди, лобіювання власних інтересів в законодавчій сфері шляхом пожертвування деяких сум парламентським фракціям тощо
 • Тип: Реферат

  Аналіз поняття "партійні системи"

  Різноманітність історичних і соціально-культурних умов розвитку країни і народів призвела до виникнення політичних партій, що мають різні організаційні структури, різну ідеологічну спрямованість Дії політичних партій тісно пов’язані одна з одною, взаємозалежні, знаходяться в певних політичних відносинах зі всіма елементами і ланками політичної системи суспільства Політичні партії всі діють в певних соціально-економічних умовах [7, c 288]
 • Тип: Контрольная работа

  Аналіз правової недосконалості у сфері розміщення рекламних засобів на території м. Луганська

  Виконавець даної контрольної роботи є працівником органу місцевого самоврядування, а саме: відділу реклами Луганської міської ради (далі по тексту - Працівник) Серед завдань та обов’язків Працівника є й такі як:
 • Тип: Реферат

  Аналіз правового становища прокуратури Румунії

  Авторитарні уряди традиційно розширюють повноваження прокурорів, скорочуючи в той же час повноваження суддів Румунія в цьому плані не є виключенням До скинення Чаушеску в 1989 році румунська правова система відрізнялася сильною прокуратурою і слабкою судовою владою Найбільш суперечливі аспекти цієї правової структури були усунуті після 1989 року, нетрадиційні повноваження прокурорів залишилися незачепленими 1
 • Тип: Реферат

  Аналіз правового статусу законодавчої й місцевої влади Угорщини

  Законодавча влада в Угорській Республіці здійснюється однопалатним парламентом – Національною Асамблеєю (раніше – Державними Зборами) (ст 25) Ст 19 Конституції Угорщини визначає Національну Асамблею верховним органом державної влади та представницьким органом народу 2
 • Тип: Контрольная работа

  Аналіз проблем перегляду судових рішень

  Ідеалом правосуддя є законне, обґрунтоване та справедливе, а відтак – стабільне і непохитне судове рішення, яким припиняються матеріальні та процесуальні правовідносини шляхом категоричного вирішення правового конфлікту Однак практично такий ідеал є недосяжним Як би правильно не була організована судова система, якими б не були гарантії, створені законом для винесення судом правосудних рішень, можливість допущення помилок при їх постановленні ніколи не можна виключити Тому виникає потреба в створенні надійної та ефективної системи виявлення, виправлення та попередження судових помилок Світова
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

  Колективний договір (угода) – документ, що регулює трудові відносини між працівниками та роботодавцями Фактично, це – захист працівників, підтверджений документально, що фіксує їх права та обов’язки Він покликаний демократизувати трудові відносини
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 900