Работы в категории Государство и право, страница 301, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Реферат

  Місцеві органи виконавчої влади

  На сучасному етапі українського державотворення питання конституційно-правового статусу державних органів виконавчої влади висвітлено у працях різних науковців-правників, де зазначається, що конституційно-правовий статус державних органів виконавчої влади регулює базові суспільні відносини, які виникають у різних сферах життєдіяльності суспільства, закріплюючи при цьому належність публічної влади, засади її організації та форми здійснення, а також невід’ємні права та свободи людини і громадянина, права інститутів громадянського суспільства та їх гарантії
 • Тип: Контрольная работа

  Місцеві податки і збори

  Проблема нестачі фінансових ресурсів в органах місцевого самоврядування та нестабільність їхніх дохідних джерел останнім часом набула загальнодержавного значення Ні для кого не секрет, що найбільш стабільними доходами – є податкові надходження
 • Тип: Реферат

  Місцеві суди в Україні

  Місцевий суд є основною ланкою в системі судів загальної юрисдикції Це випливає насамперед з того, що суди саме цього рівня розглядають усі кримінальні, цивільні, господарські та адміністративні справи, за винятком тих, які віднесено законодавством до компетенції інших судів
 • Тип: Дипломная работа

  Місцеве самоврядування

  Однією з визначальних ознак демократичної, соціальної, правової держави є наявність у ній повноцінного місцевого самоврядування Саме через місцеве самоврядування найповніше може бути реалізована ідея здійснення влади народом безпосередньо, вирішено важливі питання взаємодії держави, територіальної громади, особи У сучасних державах, у тому числі в Україні, існують поки що фактори, які зумовлюють розбіжності на місцях інтересів держави й інтересів конкретної громади Органи місцевого самоврядування покликанні цивілізовано узгоджувати ці розбіжності
 • Тип: Доклад

  Місцеве самоврядування в Канаді

  У різних країнах в різні роки термін "місцеве самоврядування" розумівся по-різному Юридично на міжнародному рівні поняття "Місцеве самоврядування" було закріплене в 1985 р , коли була прийнята "Європейська хартія про місцеве самоврядування" У п 1 ст 3 цієї хартії говориться: "Під місцевим самоврядуванням розуміється право і реальна здатність органів місцевого самоврядування регламентувати значну частину державних справ і управляти нею, діючи у рамках закону, під свою відповідальність і в інтересах місцевого населення"
 • Тип: Реферат

  Місцеве та регіональне самоврядування

  У системі демократичного правління значна роль належить місцевому самоврядуванню Воно є тією сферою публічної діяльності, у якій може взяти участь кожний громадянин Провідним принципом самоврядування є організаційне і функціональне відокремлення його органів від структур державної влади: взаємовідносини між ними регулюються лише законом У цьому сенсі воно є проміжною ланкою, важливим каналом взаємозв'язку між державою і громадянським суспільством, належачи радше до другого, ніж до першої
 • Тип: Реферат

  Магдебургское право и его роль в социально-экономической жизни городов Беларуси

  Магдебургское право возникло в конце XIII века в Германии и почти сразу же распространилось на территории Беларуси, которая на тот момент находилась в составе Великого Княжества Литовского Расположение белорусских земель в центре Европы содействовало их развитию в русле мирового экономического, политического и культурного процессов В то время Беларусь освоила многие приобретения Запада, в том числе и организацию жизни города на основе самоуправления, совмещая нормы магдебургского права с традициями самоуправления, которые существовали в Полоцке и в Витебске и других древних городах во времена
 • Тип: Реферат

  Майнові права подружжя по утриманню

  Стабільність у сім'ї обумовлена рівнем взаємної турботи обох із подружжя, які мають підтримувати одне одного: сприяти тому, щоб один з подружжя отримав відповідну освіту, набув кваліфікацію, успішно просувався по роботі тощо
 • Тип: Реферат

  Майнові правовідносини батьків та дітей

  Окрему групу сімейних правовідносин становлять майнові правовідносини батьків та дітей У сімейно-правовій літературі вони поділяються на дві групи: 1) правовідносини з приводу майна та 2) аліментні правовідносини Перш за все необхідно розглянути перший вид правовідносин — ті, що виникають між батьками та дітьми стосовно належного їм майна Такі правовідносини поділяються на три види залежно від джерела набуття майна До них, зокрема, належать правовідносини щодо майна: а) набутого батьками і призначеного для потреб усієї сім'ї; б) набутого за рахунок спільної праці чи спільних коштів батьків і
 • Тип: Учебное пособие

  Майнові правовідносини батьків та дітей

  Факт народження дитини, засвідчений у встановленому законом порядку, тобто зареєстрований в органі РАЦСУ, є підставою виникнення особистих немайнових та майнових прав і обов’язків батьків та дітей Ці права та обов’язки, як й будь - які інші суб’єктивні сімейні права та обов’язки, тісно пов’язані з особою їх носія і не мають майнового (економічного) змісту Вони не передаються і не відчужуються
 • Тип: Контрольная работа

  Манифест 17 октября 1905 года

  В течение всего 1905 г правительство не могло взять инициа-тиву в свои руки и тащилось в хвосте событий, хотя полиции уда-лось провести удачные операции по пресечению подготовки «революционных партий» к восстанию Труднее было справиться с забасто-вочным движением «Революционные» партии умело проводили антигосударственную агитацию и имели договоренность о совместных действиях против правительства Встал вопрос о созыве более ши-рокого представительного парламента, но прежде нужно было предо-ставить политические права населению России
 • Тип: Курсовая работа

  Марксистская теория права

  Тема моей курсовой работы "Марксистская теория права" была выбрана не случайно Влияние марксисткой школы оказало огромное воздействие на развитие нашего государства в определенный исторический период и, конечно, на все ее дальнейшее развитие Рассматривая данную тему, я ставила сразу несколько вопросов для изучения Во - первых, выявить основные положения марксисткой теории Во - вторых, проследить закономерности развития права на примере Советского Союза В - третьих, рассмотреть возможность применения теории К Маркса и Ф Энгельса на современном этапе развития общества
 • Тип: Реферат

  Маршал Малиновский

  Ранним апрельским утром 1944 года на окраине только что освобожденной советскими войсками Одессы перед покосившимся от времени домом остановился легковой автомобиль Опаленная огнем недавно прокатившегося боя улица была пустынна И, наверное, мало кто видел, как из машины вышел моложавый, ладно сложенный генерал Задумчиво посмотрев тронутые нежной зеленью кусты у калитки и зацветавшие вишни, он вошел в дом
 • Тип: Дипломная работа

  Массовые беспорядки

  Актуальность темы исследования Сложная социально-экономическая и политическая ситуация в стране, распад идеологических скреп обусловили появление в обществе на почве различий экономических, национальных, религиозных, политических и других интересов очагов напряженности и конфликтов Складывающаяся в настоящее время ситуация накладывает определенный отпечаток на состояние борьбы с преступностью в целом и ее отдельными видами В известной мере это касается и массовых беспорядков
 • Тип: Контрольная работа

  Масштабы потребления наркотиков в мире

  Современное состояние наркоситуации в мире характеризуется высокими темпами наркотизации и низким уровнем контроля производства и оборота наркотиков Несмотря на предпринимаемые усилия правительств стран, различных международных и региональных организаций, количество наркозависимых и масштабы деятельности организованных преступных группировок все еще остаются неконтролируемыми
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... 900