Работы в категории Государство и право, страница 300, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Реферат

  Міжнародний досвід правового регулювання електронної торгівлі

  Ще у 80-х роках 20ст робоча група по спрощенню процедур міжнародної торгівлі, що є допоміжним органом Європейської економічної комісії ООН, прийняла рішення про перегляд своєї програми "Обмін зовнішньоторговельними даними іншими методами, окрім паперових документів" шляхом додатку програмного елементу " Розробка стандартних повідомлень ЕДІФАКТ ООН (ССООН) " з метою доповнення та ведення довідника по обміну зовнішньоторговельними даними ООН (ДОЗДООН)
 • Тип: Реферат

  Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

  У найбільш загальному значенні під міжнародно-правовою відповідальністю у даній галузі розуміють настання негативних наслідків для суб’єкта міжнародного права, який допустив порушення норм міжнародного екологічного права (екологічне правопорушення)
 • Тип: Контрольная работа

  Міжнародно-правове регулювання повітряних сполучень

  Тим часом у вітчизняній доктрині міжнародного права запропоноване значне число визначень міжнародного повітряного права, що суттєво відрізняються одне від одного Наведемо для порівняння два таких визначення Так, у двотомнику «Міжнародне повітряне право» 1980 року видання говориться, що міжнародне повітряне право, яке є галуззю міжнародного права, «являє собою систему норм, що регулюють відносини між державами в зв'язку з використанням повітряного простору з метою здійснення міжнародних повітряних сполучень і забезпечення їхньої безпеки» Міжнародне повітряне право - це частина міжнародного пра
 • Тип: Курсовая работа

  Міжнародно-правовий механізм захисту прав і свобод людини і громадянина

  Актуальність обраної теми курсової обумовлена тим, що питання прав і свобод людини і громадянина на сьогодні є найважливішою проблемою внутрішньої та зовнішньої політики усіх держав світової спільноти Саме стан справ у сфері забезпечення прав і свобод особи, їх практичної реалізації є тим критерієм, за яким оцінюється рівень демократичного розвитку будь-якої держави і суспільства в цілому
 • Тип: Контрольная работа

  Міжнародно-правовий режим Антарктики

  Правове положення Антарктики все більше й більше хвилює людство у зв'язку з підвищенням її значення в життєдіяльності нашої планети в цілому, і зокрема України, оскільки Україна бере активну участь у вивченні й освоєнні шостого континенту Землі і має там свою науково-дослідну станцію "Академік Вернадський"
 • Тип: Реферат

  Міжнародно–правовий захист соціально–економічних прав людини

  Сьогодні світове співтовариство приділяє велику увагу проблемам забезпечення та захисту прав і свобод людини, особливо це стосується її соціально-економічних прав Важливе місце в цьому процесі належить міжнародним організаціям
 • Тип: Реферат

  Місце і роль інституту охорони праці в системі трудового права України

  Загальновизнаною найважливішою умовою, яка відіграла провідну роль у формуванні та розвитку людини, є праця, яка являє собою свідому вольову діяльність, спрямовану на створення матеріальних цінностей, задоволення моральних потреб, розвиток кожної людини як особистості та суспільства в цілому Взагалі праця є основою існування суспільства, вічна, природна умова людського життя
 • Тип: Реферат

  Місце адвокатури в системі правоохоронних органів

  Адвокатура, подібно до всіх соціальних інститутів, не виникає одразу в цілком організованому вигляді, а виникає у житті спочатку у вигляді незначного зародку, який може за сприятливих умов сформуватися і досягти певного розквіту Зокрема, у стародавніх племенах південної Африки спостерігаються зародки адвокатури
 • Тип: Реферат

  Місце адміністративного права в правовій системі

  Адміністративне право, зберігаючи своєрідність, виражену в його предметі і методі, тісно взаємодіє практично з усіма існуючими галузями права Характеризуючи цю взаємодію, треба мати на увазі, що воно охоплює своїм регулятивним впливом найрізноманітніші сфери державного і суспільного життя
 • Тип: Реферат

  Місце адміністративного судочинства серед інших форм захисту прав, свобод та інтересів громадян

  Дослідження проблеми визначення місця адміністративного судочинства серед інших форм захисту прав, свобод та інтересів громадян передбачає розкриття змісту самого права громадянина на захист в адміністративному суді, його правової природи Аналіз цієї проблеми має не тільки суто теоретичне значення Практичне значення полягає у тому, що формулювання положень про зміст права на захист впливатиме на правильність інтерпретації норм чинного законодавства при вирішенні питань правозастосовної діяльності адміністративних судів
 • Тип: Реферат

  Місце й роль судової влади

  Французький філософ Шарль Луї Монтескє , який вперше виділив три гілки влади – законодавчу, судову та виконавчу, наголошував що суд здійснює тільки функцію правосуддя А відносини між різними ланками судової системи будуються виключно на принципі незалежності та підкорення лише закону [11]
 • Тип: Реферат

  Місце конституційного права в системі пpава Укpаїни

  Проголошення 24 серпня 1991 р незалежності України створило умови для радикальних демократичних перетворень в українському суспільстві і державі Змінилась організація державної влади — відбувся поділ її на законодавчу, виконавчу і судову Виникли нові інститути, властиві суверенній демократичній правовій державі, зокрема, інститути президентства, конституційної юрисдикції, Збройні Сили України та ін Почалось становлення сучасного українського парламентаризму й правосуддя, цілісної системи органів виконавчої влади
 • Тип: Курсовая работа

  Місце правової системи України серед правових систем світу

  Правова система України виникла об’єктивно у період досягнення радянською правовою системою "точки біфуркації", коли ця система згідно з основними засадами синергетики руйнувалася Подальше формування правової системи України залежало від таких умов, як відкритість, нелінійність, нерівноважність Насамперед це стосувалося взаємозв’язку із оточуючим середовищем, вибором шляхів розвитку Поряд з цим, для сучасної правової системи України важливим є досягнення відповідного стану рівноваги, що буде свідчити про створення власне системи Адже будь-яка система, згідно з положеннями синергетик
 • Тип: Реферат

  Місце та роль судового конституційного контролю в американській концепції розподілу державної влади

  Важливою особливістю загального права є досить високий рівень незалежності судової влади по відношенню до всіх інших гілок державної влади "Судова незалежність", як правило, розглядається як прояв одного із аспектів теорії розподілу влад Як зазначає Марченко М М , такий підхід до судової влади дозволяє теоретично обґрунтувати і тим самим фактично виправдати правомірність і розумність з точки зору інтересів всього суспільства і держави побудову таких відносин між різними державними владами, при яких судова влада в процесі своєї діяльності була б застрахована як від контролю з боку за
 • Тип: Реферат

  Місце та функції Фонду державного майна в процессах регулювання операцій на ринку нерухомості

  Український ринок нерухомості досить багатогранний Більшість громадян розглядають його лише як майданчик для здійснення купівлі-продажу існуючих квартир і будівель Але нерухомість – справжній скарб, який може приносити доходи і підприємцям, і державі
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... 900