Работы в категории Государство и право, страница 3, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Реферат

  The transactions in civil law

  Through the transactions carried out by the regulatory process of property relations in society: citizens enjoy the services of consumer services, retail trade, transport, dispose of their property Different organizations will enter into a relationship to the supply of goods, construction, transport of goods, procurement of necessary materials, etc Citizens and legal persons that perform a variety of actions, which arise as a result, modified and terminated the rights and responsibilities
 • Тип: Реферат

  «Русская Правда». Ее влияние на идеи государства и права

  Киевская Русь IX – X вв – первое государство восточных славян, объединившее более 200 мелких славянских, финно-угорских и латышско-литовских племен Термин «Киевская Русь» очень удобен для обозначения определенного хронологического отрезка – IX –начало XII в , когда Киев стоял во главе огромного государства, открывшего собой новый, феодальный период в истории народов Восточной Европы, период, сменивший первобытность и продолжавшийся почти тысячу лет
 • Тип: Курсовая работа

  Європейські стандарти прав людини: загальнотеоретична характеристика

  Актуальність обраної теми курсової обумовлена тим, що питання прав і свобод людини і громадянина на сьогодні є найважливішою проблемою внутрішньої та зовнішньої політики усіх держав світової спільноти.
 • Тип: Реферат

  Європейський досвід правового регулювання охорони праці

  З моменту отримання Україною незалежності вона свій подальший розвиток спрямувала на впровадження в національну практику європейських цінностей в галузі прав і свобод людини та інтеграцію у європейське співтовариство
 • Тип: Курсовая работа

  Європейський парламент

  Європейське співтовариство, що поєднує нині 12 країн Західної Європи - Бельгію, Великобританію, Грецію, Данію, Ірландію, Іспанію, Італію, Люксембург, Нідерланди, Португалію, ФРН, Францію, - економічна, правова, соціально-культурна реалія, потужний фактор світової політики
 • Тип: Реферат

  Імплементація міжнародних стандартів у сфері трудової міграції в правову систему України

  Міжнародна трудова міграція є невід’ємним атрибутом суспільства, а отже, зазнає якісних змін на кожному етапі його розвитку [17, с 87–91] Із появою нових можливостей та засобів виробництва, комунікацій, зі змінами соціально-геополітичного характеру у світі з’являються й нові тенденції розвитку трудової міграції Вони виникають у практичній площині пересування, в геоперерозподілі населення, а також спаді чи активізації міграційних та інших процесів [7, с 9–13]
 • Тип: Курсовая работа

  Індивідуальні підприємці як суб'єкти господарського права

  Індивідуальні підприємці - це фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни чи особи без громадянства) з повною цивільною дієздатністю, не обмежені законом в правоздатності, зареєстровані у встановленому законом порядку як суб'єкти підприємницької діяльності, які безпосередньо здійснюють таку діяльність (виробляють продукцію, виконують роботи, надають послуги) і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями усім майном, що належить їм на праві власності
 • Тип: Реферат

  Іноземні громадяни як суб'єкти цивільних правовідносин

  На міграційні процеси в Україні істотно впливає визначення правового статусу іноземців та осіб без громадянства, оскільки від цього залежить передусім суспільно-полі­тична стабільність країни Державна політика щодо цієї категорії осіб є складовою зміцнення міжнародного авторитету України, налагодження контактів між народами і країнами
 • Тип: Курсовая работа

  Інститут глави держави в Україні

  Актуальність дослідження Нинішній етап реформування правової і політичної системи України пов'язаний з необхідністю покращення функціонування демократичних інститутів Серед таких інститутів є інститут Президента України, який у сучасній політичній ситуації є не стабільним й тому потребує ефективного реформування Досліджена тема на є найбільш актуальною тому що в Україні у січні місяці очікуються вибори президента України 2010
 • Тип: Реферат

  Інститут обласної ради в структурі органів місцевого самоврядування

  Система місцевого самоврядування є важливою складовою територіальної організації влади будь-якої демократичної за своїм розвитком країни Сама ж система місцевого самоврядування як така, в Україні, де-факто, ще не склалася, оскільки механізм влади ще не працює в самоврядному режимі, остаточно не сформована територіальна організація влади, не створено фінансово-економічного підґрунтя [31, с 35]
 • Тип: Реферат

  Інститут омбудсмена в Україні

  Україна, застосовуючи міжнародно-правові стандарти, активно і послідовно розбудовує національну систему захисту прав і свобод людини 14 квітня 1998 року Парламент обрав першого в історії України Уповноваженого з прав людини (Омбудсмена)
 • Тип: Реферат

  Інститут президенства в Польщі

  Одним з найважливіших елементів державного механізму є глава держави – особа, яка займає формально вище місце в структурі державних інститутів і водночас здійснює функцію представництва самої держави в цілому З іншого боку глава держави розглядається як один з вищих органів держави 1
 • Тип: Реферат

  Інститут президентства в сучасному світі

  У сучасних умовах типовим главою держави з республіканською формою правління є президент Інститут президентства представляє собою невід'ємний елемент політичної системи в 150 країнах світу Він існує в багатьох країнах Європи, Азії, Африки, Північної та Південної Америки У той же час, кожне з цих держав характеризується своїми специфічними особливостями, своєї різновидом республіканської форми правління, і залежно від цього якісно різними будуть статус та повноваження президента в цій державі Історично батьківщиною президентства були США, де президент в одній особі був і главою держави, і глав
 • Тип: Реферат

  Інститут самозахисту цивільних прав

  Після розпаду Радянського Союзу в Україні розпочалися процеси децентралізації економічної системи, на ринку з’явилися нові суб’єкти цивільного обороту В цих умовах досить гостро постала проблема захисту суб’єктивних цивільних прав та інтересів
 • Тип: Реферат

  Інститут співучасті у вчиненні злочину у кримінальному праві України, Франції та англо-американському праві

  Як відомо, злочини вчиняються не лише поодинці Досить часто в одному злочині беруть участь дві або більше особи, які діють узгоджено і спрямовують свої дії на досягнення єдиного результату У таких ситуаціях виникає питання про співучасть у злочині Норми КК, що регулюють поняття співучасті, форми співучасті, відповідальність співучасників, утворюють самостійний інститут кримінального права Співучасть має важливе значення в кримінальному праві, оскільки забезпечення захисту інтересів громадян і держави в процесі здійснення правосуддя неможливе без точної, відповідної до вимог закону кваліфікаці
Страницы: ← предыдущая следующая →

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 900