Работы в категории Государство и право, страница 299, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Реферат

  Людвиг фон Мизес. Бюрократия. Запланированный хаос

  АНТИКАПИТАЛИЗМ -- характерная черта эпохи диктаторов, войн и революций Большинство правительств и политических партий склонны к ограничению сферы частной инициативы и свободного предпринимательства Убеждение, что капитализм отжил свое и что грядущая всесторонняя регламентация экономической активности одновременно и желательна и неизбежна - стало почти неоспариваемой догмой
 • Тип: Реферат

  М.М.Богословский и его методология по изучению истории России

  Академик Михаил Михайлович Богословский (1867 – 1929) широко известен как крупный специалист по русской истории 17-18 вв , профессор Московского университета, подготовивший целый ряд виднейших советских историков Его исследования по земскому самоуправлению на русском Севере в 17 в и областной реформе Петра Великого не утратили своей значимости и в настоящее время Широкой популярностью пользуется составленная им пятитомная биография Петра I
 • Тип: Курсовая работа

  Мiжнародно-правовi механiзми вирiшення мiжнародних спорiв мирним шляхом

  Актуальність У ХХ столітті заборона застосування збройної сили задля владнання міжнародних конфліктів набула універсального й імперативного значення, отримавши статус норми jus cogens у міжнародному праві Формальна заборона силових методів розв'язання міжнародних спорів не стала панацеєю: міждержавні збройні конфлікти й натепер є досить поширеним явищем Проте ця заборона надала потужного імпульсу розвиткові мирних засобів і процедур вирішення міжнародних конфліктів Тому цей напрям став важливою складовою міжнародних відносин і популярним предметом міжнародно-правових досліджень
 • Тип: Контрольная работа

  Міграційні питання в Україні

  Вплив міграційної сфери на розвиток та стабільність громадянського суспільства в Україні на початку XXІ ст , як і протягом всього часу набуття нею статусу незалежної держави, був і залишається досить значним
 • Тип: Реферат

  Міжнародні акти в галузі прав і свобод громадянина

  Українське суспільство, поряд з іншим цивілізованим світом, прагне до справедливості, добробуту та свободи у самому широкому розумінні цих слів Незважаючи на великі труднощі та перешкоди, Україна рухається шляхом демократичних змін, будівництва демократичної держави, тобто до справжнього народовладдя
 • Тип: Реферат

  Міжнародні неурядові організації як суб’єкти міжнародного екологічного права

  Проблема гармонізації відносин суспільства і природи, охорони навколишнього середовища набула глобального значення Виникла потреба розробки ефективних міжнародних механізмів, які забезпечували б розумне використання ресурсів планети, їхню охорону, сприяли б збереженню екологічної рівноваги
 • Тип: Курсовая работа

  Міжнародні перевезення пасажирів, вантажу та багажу

  Транспорт є однією з найважливіших галузей суспільного виробництва і покликаний задовольняти потреби населення та суспільного виробництва в перевезеннях Розвиток і вдосконалення транспорту здійснюється відповідно до національної програми з урахуванням його пріоритету та на основі досягнень науково-технічного прогресу і забезпечується державою (Ст 1 Закону України “Про транспорт” від 10 листопада 1994 р )1
 • Тип: Контрольная работа

  Міжнародна (взаємна) правова допомога

  Останнім часом міжнародна співпраця держав у гуманітарній сфері характеризується поглибленням взаємодії правоохоронних і судових органів у боротьбі зі злочинністю Розширюються географічні рамки міжнародного співробітництва, удосконалюються форми взаємодії і зростають її об’єми
 • Тип: Реферат

  Міжнародна правова статистика

  Актуальність вивчення міжнародної правової статистики зумовлена багатьма причинами Поглиблення міжнародного розподілу праці, розширен­ня обсягів зовнішньоекономічних зв`язків, інтеграційні процеси у економіч­них і суспільних взаємовідносинах між державами, глобалізація злочинності і її організованих транснаціональних форм зумовлюють необхідність викори­стання статистичних матеріалів, які характеризують розвиток економіки, культури, проявів соціальної патології і злочинності у різних країнах
 • Тип: Реферат

  Міжнародна технічна допомога Україні у сфері міжнародної трудової міграції

  З метою подолання проблем міжнародної трудової міграції Україна бере участь у низці проектів, спрямованих на встановлення системи протидії нелегальній міграції, торгівлі людьми тощо [2, с 86] Здійснюються такі проекти за активної участі в них держави Україна (в особі державних органів) та міжнародних організацій [7, с 91–95] Для з’ясування ролі таких проектів слід проаналізувати їх соціальний ефект для України як суб’єкта міжнародно-правового регулювання трудової міграції населення
 • Тип: Дипломная работа

  Міжнародне економічне право

  Прогресуюча інтенсифікація розширення і поглиблення різноманітних економічних відносин між народами, державами і континентами обумовила появу і стрімке формування порівняно нової галузі сучасного міжнародного права - міжнародного економічного права Як поняття, воно являє собою сукупність принципів і норм, які регулюють різноманітні економічні відносини, що носять міжнародний характер Цей об'єкт дуже складний за структурою тому, що він охоплює торговельні, транспортні, виробничі, валютні, кредитні, науково-технічні та інші господарські відносини До складу суб'єктів міжнародного економічного пр
 • Тип: Контрольная работа

  Міжнародне економічне право (поняття, принципи, джерела)

  Предметом міжнародного економічного права є міжнародні економічні відносини: як дво-, так і багатосторонні У межах міжнародного економічного права міжнародними вважаються відносини між державами та іншими суб’єктами міжнародного публічного права
 • Тип: Контрольная работа

  Міжнародне право другої половини XX ст.

  Ще до закінчення Другої світової війни учасниками анти­гітлерівської коаліції та іншими прогресивними державами була визнана необхідність ліквідації Ліги Націй і створення нової світової організації на цілком нових засадах Цими за­садами були принципи права, спрямовані на забезпечення миру, безпеки, свободи і загального добробуту людства
 • Тип: Реферат

  Міжнародне публічне право

  Процес формування принципів міжнародного права зумовлює особливості їх застосування та реалізації Так, дію принципу міжнародного права не можна відмінити, адже для цього мають відбутися докорінні зміни в усій системі міжнародних відносин та порядку співіснування її суб’єктів, у результаті чого старий принцип може бути замінено на новий
 • Тип: Реферат

  Міжнародне трудове право

  Забезпечуючи регулювання міждержавних відносин, спрямованих на захист основних трудових прав людини, міжнародне трудове право, водночас, є частиною міжнародного захисту прав людини, і більше того, саме міжнародне трудове право поклало початок становленню інституту захисту прав людини у міжнародному праві
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... 900