Работы в категории Государство и право, страница 292, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Курсовая работа

  Ліцензування в Україні

  Інститут ліцензування є одним із провідних інститутів у системі регулювання господарської діяльності, що набув важливого значення з набуттям статусу ринкової економіки в Україні Проведення економічної реформи в Україні об'єктивно вимагає посилення ролі у правовому регулюванні господарської діяльності, у тому числі ефективного правового регулювання ліцензування Система ліцензування в Україні знаходиться в процесі становлення Закладено її нормативну базу, продовжується формування системи органів, які здійснюють ліцензування Однак цей процес йде досить складно і суперечливо, з невиправданими вит
 • Тип: Реферат

  Ліцензування господарської діяльності як засіб державного регулювання економіки

  В умовах ринкових відносин, заснованих на розвитку всіх форм власності, об’єктивною реальністю залишається діяльність державних органів управління у сфері економіки Суб’єкти як приватної, так і державної та комунальної власності у своїй господарській діяльності орієнтуються на отримання прибутку, дбають про свої інтереси, які не завжди співпадають з інтересами держави та суспільства Відсутність або недостатність регулювання з боку державних органів призводить до можливості приховування прибутків, ввезення на територію держави токсичних речовин, запровадження небезпечних виробничих технологій,
 • Тип: Курсовая работа

  Ліцензування підприємницької діяльності

  Підприємництво - це самостійна ініціатива, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг та заняттям торгівлею з метою отримання прибутку (ст 1 Закону України "Про підприємництво")
 • Тип: Реферат

  Ліцензування та акредитація в системі охорони здоров’я

  Приймання документів, що подаються для одержання ліцензії, видача ліцензії, переоформлення та анулювання ліцензії, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ і ліцензійних реєстрів, контроль у межах своєї компетенції за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов проводяться Міністерством охорони здоров'я України
 • Тип: Реферат

  Лаврентий Берия - представитель советской элиты

  Когда Сталин решил, что пришла пора избавиться от Ежова, то он создал новую комиссию по наблюдению за работой НКВД Фактически Ежев перестал руководить секретным ведомством задолго до официального смещения в 1938 году
 • Тип: Курсовая работа

  Латентна злочинність

  Актуальність теми дослідження Успішне теоретичне і практичне вирішення таких важливих кримінологічних проблем, як виявлення причин і умов злочинності, а також ефективна протидія їй, можливо за наявності об'єктивного врахування всіх вчинених у суспільстві злочинів Проте, як свідчить практика, за межами офіційного статистичного обліку залишається значна кількість фактично вчинених суспільно небезпечних діянь, що в основному становлять масив латентної (прихованої) злочинності За міжнародними оцінками, обсяг прихованих злочинів визначається на рівні 60% усієї злочинності У деяких видів злочинів ц
 • Тип: Курсовая работа

  Латентная преступность

  Общество всегда было в страхе перед преступностью Оно всегда задавалось вопросом - откуда взялась преступность и как с ней бороться Общественная и государственная практика вырабатывала и вырабатывает формы, методы и средства борьбы с ней Иногда эта практика применялась успешно, и достигались положительные результаты, чаще - нет В борьбе с преступностью ставились либо общие, либо частные задачи Они в свою очередь либо реализовывались, либо нет
 • Тип: Реферат

  Латентная преступность

  Одной из острейших проблем современности, влияющей по существу на все стороны общественной жизни и, в частности, создающей непосредственную угрозу проведению экономических преобразований, фактором социальной дестабилизации является устойчивый рост преступных проявлений, увеличение в структуре преступности доли тяжких и особо тяжких преступлений, разрастание организованной преступности и коррупции Такое положение дел актуализирует предпринимаемые усилия правоохранительных органов, направленные на обеспечение контроля над преступностью, ее предупреждение Однако необходимой предпосылкой для этого
 • Тип: Доклад

  Латентная преступность

  Латентная преступность представляет собой реальную, но скрытую или незарегистрированную часть фактически совершенных преступлений Фактическая преступность нередко многократно превышает преступность, которая зарегистрирована правоохранительными органами, а известные по материалам оперативно-розыскной деятельности преступления – от тех преступлений, которые регистрируются и расследуются Разность между фактической и учтенной преступностью и составляет латентную преступность По механизму образования латентная преступность распадается на три составные части:
 • Тип: Курсовая работа

  Латентная преступность и методы её выявления в современных условиях

  Одной из важнейших функций государства является борьба с преступностью Устойчивый рост противоправных явлений, увеличение в структуре преступности доли тяжких и особо тяжких преступлений, разрастание организованной преступности и коррупции стали насущной проблемой Необходимой предпосылкой успешной борьбы с данным явлением служит информация об его подлинных масштабах, знание о фактическом состоянии преступности, а не только зарегистрированной ее части Отсутствие достоверной информации о преступности не позволяет более точно прогнозировать ее развитие, планировать ресурсы, средства и приоритеты
 • Тип: Реферат

  Латентность и криминологический анализ латентных преступлений

  Одной из наиболее актуальных проблем в банковской сфере России становится невозврат кредитов На борьбу с этим явлением, угрожающим стабильности банковской отечественной системы, ориентирована ст 177 УК, предусматривающая ответственность за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности Данная проблема стала еще более актуальной в связи с вступлением в законную силу нового ФЗ "Об исполнительном производстве" В числе изменений, которые были внесены в сферу исполнительного производства, закреплена передача компетенции по возбуждению уголовных дел за злостное уклонение от пог
 • Тип: Реферат

  Латентность и латентная преступность

  Характеризуя преступность, следует особо останавливаться на проблеме ее латентности Латентными принято считать преступления, скрытые от органов, которым по закону представлено право расследовать или рассматривать дела о совершенных преступлениях, не выявленные этими органами и не нашедшие отражения в учете уголовно наказуемых деяний, т е незарегистрированные Латентность в преступности может быть “естественной”, “пограничной” и “искусственной” В первом случае это преступления, о которых ни должностным, ни частным лицам ничего неизвестно Например, должностное лицо длительное время расхищает госу
 • Тип: Контрольная работа

  Латинский язык и латинская юридическая терминология

  Латинский язык - один из индоевропейских языков италийской группы, на котором – приблизительно с 6 в до н э по 6 в н э – говорили древние римляне и который был официальным языком Римской империи; вплоть до начала Нового времени – один из основных письменных языков западноевропейской науки, культуры и общественной жизни; официальный язык Ватикана и Римско-католической церкви (вплоть до середины 20 в использовавшийся в том числе и при католическом богослужении) Язык, имеющий более чем двухтысячелетнюю литературную традицию, один из важнейших языков общечеловеческой культуры, в некоторых областях
 • Тип: Дипломная работа

  Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

  В последнее время активно возрастают процессы глобализации и интернационализации мировой экономики, неизбежно влекущие интернационализацию экономической преступности и распространение используемых ею механизмов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, причиняющих огромный вред экономике государств, их объединений, мирового сообщества в целом В настоящее время организованная преступность представляет собой сложную систему взаимосвязанных преступных сообществ, каждое из которых имеет определенную нишу в криминальной среде для осуществления своих замыслов и силового контроля
 • Тип: Реферат

  Легализация наркотиков

  Наркотики знакомы людям уже несколько тысяч лет. Их потребляли люди разных культур, в разных целях: во время религиозных обрядов, для восстановления сил, для изменения сознания, для снятия боли и неприятных ощущений.
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... 900