Работы в категории Государство и право, страница 285, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Реферат

  Кримінально-процесуальні акти

  Класифікацію можна розглядати як засіб для індукції, що дає змогу від окремих суджень перейти до визнання більш загальних явищ А це в свою чергу дає змогу дійти до певних закономірностей, визнати причинні зв'язки у складних явищах і речах
 • Тип: Курсовая работа

  Кримінально-процесуальні докази: поняття, структура, характеристики, класифікація

  Поняття доказів відноситься до числа фундаментальних категорій у кримінальному процесі Але в сучасній юридичній науці існує декілька поглядів на природу доказів, їх зміст, класифікацію, джерела, і тому виникає необхідність точного наукового визначення цих категорій
 • Тип: Курсовая работа

  Кримінально-процесуальне право України

  Теперішній час визначає необхідність постановки юридичної науки в першу чергу на захист прав і свобод людини, честі, гідності і репутації добропорядних громадян Без цього неможливо закласти духовну, моральну основу нашого майбутнього
 • Тип: Реферат

  Кримінально-процесуальний статус свідка

  Перетворення, які відбуваються в Україні, безперечно накладають відбиток на правову систему держави В процесі реформування піддається зміні і її основний елемент – право, роль якого в житті суспільства суттєво зростає Відповідно, до цілей проведення реформи змінюються і цілі правового регулювання
 • Тип: Курсовая работа

  Кримінологічна політика

  Будь-який державно-владний феномен, пов’язаний із такою специфічною сферою суспільних відносин, як боротьба зі злочинністю, не може обійтися без визначення на вищих рівнях соціального управління стратегічних напрямів запобігання та протидії вчиненню злочинів і надійного забезпечення захисту як окремого громадянина, так і в цілому суспільства від злочинних посягань
 • Тип: Учебное пособие

  Кримінологія

  Виникнення науки про злочинність пов'язують з виходом у світ у 1764 році невеличкої книжки 26-літнього італійського юриста Чезара Беккаріа (1738-1794) Ця книжка називалась "Про злочини і покарання" Ідеї, що були викладені в ній, надзвичайно швидко поширились по всьому світу і справили вирішальний вплив на подальший розвиток науки і практики боротьби із злочинністю
 • Тип: Реферат

  Кримінологія як наука

  Жодна ідея не дістає свого розвитку, якщо немає відповідних суспільних умов і потреб Кримінологія як галузь наукових знань виникла у XIX столітті на базі кримінального права Її поява була пов'язана із загостренням соціальних суперечностей, що призвело до різкого зростання злочинності За цих умов наука, яка пояснювала злочинність, почала набувати все більшого значення Проблема злочинності й нині є однією з найактуальніших Довкола неї точиться чимало спорів
 • Тип: Контрольная работа

  Криминалистика

  Криминалистическая идентификация — один из основных методов установления истины в уголовном судопроизводстве, когда необходимо выявить связь подозреваемого, принадлежащих ему предметов и других объектов с расследуемым преступлением по оставленным следам и иным материальным отображениям
 • Тип: Курсовая работа

  Криминалистика

  Криминалистическая тактика – это раздел криминалистики, представляющий систему теоретических положений и практических рекомендаций по организации и планированию расследования и определению оптимальной линии поведения лиц, осуществляющих расследование, с учетом их отношений и взаимодействия с другими участниками расследования на основе норм и принципов уголовного процесса
 • Тип: Контрольная работа

  Криминалистика

  В процессе расследования преступлений осуществляется познание фактов прошлого, недоступных для непосредственного восприятия, как правило, скрытых и скрываемых Страх перед ответственностью побуждает преступников продумывать способы совершения и сокрытия преступлений, приемы противодействия расследованию Само преступное деяние и процесс последующего расследования вызывают эмоции, психологические срывы, отдельные поступки, затрудняющие процесс познания события прошлого Доказывание по уголовным делам как особый вид познавательной деятельности осуществляется на основе закономерностей, присущих про
 • Тип: Учебное пособие

  Криминалистика

  В основе опознания лежит психологический процесс узнавания, т е опознающий производит мысленное сравнение оставшегося в памяти объекта, который он ранее наблюдал, с другими предъявляемыми ему объектами
 • Тип: Дипломная работа

  Криминалистика и компьютерные технологии

  Криминалистика - юридическая наука, находящаяся в беспрерывном развитии, значение которой трудно переоценить В настоящее время отечественная криминалистика находится на подъеме Российские криминалисты, понимая всю важность своих научных поисков и практических рекомендаций для сотрудников правоохранительных органов, в научных разработках активно используют современные достижения из многих областей научных знаний, могущих быть использованными в деле борьбы с преступностью Основной ее задачей является удовлетворение насущных потребностей следственной, экспертно-криминалистической и судебной прак
 • Тип: Контрольная работа

  Криминалистика как наука

  Криминалистика – это наука о закономерностях механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, а также закономерностях собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании
 • Тип: Реферат

  Криминалистическая версия

  Начало разработки учения о криминалистической версии и планировании судебного исследования относится к двадцатым годам и связано с работами В И  Громова Изданная в 1925 г под редакцией и с предисловием Н В  Крыленко его работа «Дознание и предварительное следствие (теория и техника расследования преступлений)» содержала первые в советской литературе рекомендации по планированию расследования и построению умозаключений при работе с доказательствами
 • Тип: Курсовая работа

  Криминалистическая взрывотехника

  Я выбрала эту тему, так как она является актуальной в данное время Как свидетельствует уголовно-процессуальная практика, в последние пятнадцать лет все чаще в качестве объектов оперативно-розыскного и следственного поиска, осмотра, фиксации, изъятия, предварительного и судебно-экспертного исследования выступают взрывчатые вещества и взрывные устройства Активный рост этих преступлений наблюдается, начиная с 1990 г Криминалистическая взрывотехника в своем развитии прошла несколько этапов: 1 этап – возникновение, накопление эмпирического материала и формирование в самостоятельный вид исследовани
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... 900