Работы в категории Государство и право, страница 284, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Реферат

  Кримінальна відповідальність медичних працівників

  Здоров’я населення в цілому і кожної людини зокрема як члена суспільства має визначальне значення для існування і розвитку держави, що визнано Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН і Програмою ВООЗ Згідно з Загальною декларацією прав людини, Міжнародним пактом про економічні, соціальні і культурні права, а також Європейською соціальною хартією (переглянутою), підписаною у Стразбурзі 3 травня 1996 р , обов’язком держави є піклування про здоров’я людини і забезпечення його охорони В Україні йде підготовка до подання на ратифікацію Європейської соціальної хартії
 • Тип: Контрольная работа

  Кримінальна відповідальність. Різновиди злочинів

  Громадянин Марченко вирішив покінчити життя самогубством Для цього він викрав автомобіль, який належав заводу, розігнав його і на значній швидкості спрямував на зернозбиральний комбайн Унаслідок таких дій Марченко заподіяв собі тяжкі тілесні ушкодження, а автомобіль і комбайн зіпсував Чи злочинні дії Марченка?
 • Тип: Курсовая работа

  Кримінальне покарання за грабіж

  Спектр злочинів проти власності різноманітний, до того ж наряду із старими, добре відомими та визначеними в правовій літературі та законодавстві явищами, виникають нові, які відображають специфіку сучасного рівня економіки та науки
 • Тип: Контрольная работа

  Кримінальне право

  Спроби розкриття змісту кримінального закону притаманні науці кримінального права практично зі створенням перших наукових праць, які були присвячені розкриттю теоретичних положень Загальної частини кримінального закону Видатний український вчений-правознавець, професор Київського університету О, Ф Кістяківський підкреслював, що ним є «постановление, которым запрещается или повелевается что-нибудь под страхом наказания»
 • Тип: Учебное пособие

  Кримінальне право України

  Поняття “кримінальне право” прийнято розглядати у двох його значеннях: 1) позитивне (об‘єктивне) кримінальне право як галузь законодавства, виявом якої є Кримінальний кодекс України; 2) кримінальне право як галузь юридичної науки про вітчизняний чинний кримінальний закон і судову практику його застосування, його історію і теорію, про кримінальний закон інших держав Позитивне право України має такі характерні ознаки: 1) його норми встановлюються лише вищими органами законодавчої влади – ВР України; 2) воно знаходить свій вияв у законах; 3) метод реалізації кримінального закону є специфічним, пр
 • Тип: Учебное пособие

  Кримінальне процесуальне право України

  Кримінальний процес – це врегульована нормами кримінально-процесуального права діяльність органів дізнання, слідчого, прокурора, судді і суду по розкриття злочинів, викриттю й покаранню винних та недопущенню покарання невинних, а також система правовідносин, що виникають у перебігу цієї діяльності Вказаних органів один з одним, а також з громадянами, посадовими особами, установами, підприємствами, громадськими об‘єднаннями й трудовими колективами, які залучаються до сфери кримінально-процесуальної діяльності Кримінально-процесуальна діяльність за своїм змістом являє собою систему передбачених
 • Тип: Реферат

  Кримінальний аборт та його судово-медична експертиза

  Характеристика потерпілої від незаконного проведення аборту дає змогу вирішити питання про криміналізацію чи декриміналізацію діяння, розмежування злочинів від суміжних складів злочинів проти життя та здоров'я особи Крім того, важливе значення має встановлення причин віктимізації потерпілої особи від злочину, передбаченого ст 134 КК, а також з'ясування її згоди на незаконне переривання вагітності для призначення покарання Вважаємо, що характеристика потерпілої від незаконного проведення аборту повинна ґрунтуватися на підставі комплексного кримінально-правового та кримінологічного аналізу У гал
 • Тип: Реферат

  КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ(Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

  (1) Кримінальний закон, який скасовує злочинність діяння, пом'якшує покарання або іншим чином поліпшує становище особи, що вчинила злочин, має зворотну силу, тобто поширюється на осіб, що вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, а також на осіб, які відбувають або відбули покарання, але мають судимість
 • Тип: Курсовая работа

  Кримінально-правова відповідальність за отримання хабара

  Із цієї цитати можна зробити висновок, що хабарництво є наслідком пережитків минулого і дісталося нашому суспільству у спадок від зажерливості та інших пороків людини починаючи, від рабовласницького ладу до капіталізму та імперіалізму сучасного часу Хабарництво - це атрибут, властивий будь-якій державі, будь-якій владі, це явище, яке існувало в минулому, існує сьогодні і існуватиме в майбутньому - доти, поки існуватиме держава
 • Тип: Реферат

  Кримінально-правова та криміналістична характеристика заподіяння тілесних ушкоджень

  Тілесне ушкодження – це протиправне заподіяння шкоди здоров’ю іншої людини, що виражається в порушенні анатомічної цілості або фізичної функції органів і тканин тіла людини Тілесне ушкодження представляє собою наслідки, результат певної дії, а не саму дію
 • Тип: Курсовая работа

  Кримінально-правова характеристика вбивства з обтяжуючими обставинами

  В Україні в 1972 р було зареєстровано 1 577 вбивств, в 1992 р – 3 679, а в 2000 р – 4 034 вбивства, при цьому значна частина цих злочинів залишилась нерозкритою Статистичні дані Верховного Суду України за 2009 рік нараховують 1,7 тис осіб, засуджених до позбавлення волі за умисне вбивство, а вже на перше півріччя 2010 року – 46 осіб, засуджених до довічного позбавлення волі за умисне вбивство за обтяжуючих обставин [1] Відмічається зростання латентності цих особливо тяжких злочинів
 • Тип: Контрольная работа

  Кримінально-правова характеристика невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат

  Право кожного громадянина на своєчасне одержання винагороди за працю та соціальних виплат закріплено у статтях 43, 46 Конституції України Реалізація зазначених конституційних прав громадян врегульована Законом від 24 березня 1995 р № 108/95-ВР «Про оплату праці», Кодексом законів про працю України (далі — КЗпП), іншими законодавчими та нормативними актами Зокрема, ст 1 названого Закону визначено, що заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу; ч 3 ст 15 (у
 • Тип: Курсовая работа

  Кримінально-правова характеристика співучасті у злочині

  Про співучасть можна говорити , спираючись на сукупність відповідних норм у загальному кримінально-правовому значенні , у значенні, що розкрито в розділі 6 Кримінального кодексу України (Загальної частини) та значенні норм Особливої частини Зокрема , у ст 26 КК (від 5 квітня 2001р ) при визначенні поняття співучасті зроблені окремі уточнення у порівнянні з раніше діючим законодавством А саме передбачено , що при співучасті має місце участь декількох суб’єктів злочину В КК 1960р поняття суб’єкта не було , мова йшла про вчинення злочину двома або більше особами Уточнення зроблено і стосовно тог
 • Тип: Курсовая работа

  Кримінально-правова характеристика ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів

  Становлення ринкових відносин в Україні зумовлює необхідність проведення низки соціально-економічних, політичних, правових та інших реформ, для яких характерною рисою є реорганізація механізму господарювання в цілому й окремих його ланок
 • Тип: Дипломная работа

  Кримінально-правовий аспект тероризму

  Проблема тероризму багато років залишається у центрі міжнародної уваги Він має складну як соціально-політичну, так і кримінально – правову природу Різноманітність засобів скоєння терористичних актів перешкоджають його ефективній протидії, адже головною тенденцією сучасного тероризму є його інтенсивні зміни в напрямі підвищення суспільної небезпеки за рівнем організованості, матеріально-технічного й фінансового забезпечення, національних і транснаціональних масштабів, за настанням тяжких наслідків тощо Сьогодні терористи можуть виступити по радіо, телебаченню або надіслати повідомлення до друк
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... 900