Работы в категории Государство и право, страница 283, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Курсовая работа

  Криміналістична ідентифікація

  Розвиток процесуальної думки наприкінці 19 століття та потреби практики створили умови для відгалуження від фундаментальних правових галузей знань багатьох спеціальних, які мали спочатку прикладний характер Це були судова медицина, криміналістика, судова психологія та інші
 • Тип: Курсовая работа

  Криміналістична габітологія

  Актуальність теми дослідження Зовнішній вигляд (зовнішність) людини здавна використовується під час упізнання та кримінальної реєстрації злочинців Зовнішність людини залишається відносно незмінною протягом всього її життя Ознаки, які характеризують зовнішню будову людини, називаються ознаками зовнішності У кожної людини зовнішній вигляд є суто індивідуальний і має здатність відображатися в матеріальних слідах та пам'яті людини у вигляді уявних образів Ознаки зовнішності складають основу криміналістичного дослідження під час вирішення ідентифікаційних та діагностичних завдань
 • Тип: Контрольная работа

  Криміналістична експертиза

  Перед тим, як висвітлити вимоги, які встановлюються до осіб, які можуть бути судовим експертом, вважаю за доцільне дати визначення поняття судової експертизи Відповідно до статті 1 Закону України «Про судову експертизу», судова експертиза – це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства
 • Тип: Реферат

  Криміналістична профілактика злочинів

  Одним з основних напрямів у сфері боротьби зі злочинністю є розробка і застосування заходів щодо її попередження Наукове забезпечення цієї сфери здійснюється кримінологією, криміналістикою та іншими кримінально-правовими галузями
 • Тип: Контрольная работа

  Криміналістична характеристика крадіжок вантажів на залізничному транспорті та шляхи їх попередження

  Предметами злочинного посягання при вчиненні крадіжок вантажів на залізничному транспорті виступають: промислова продукція (29%), промислова сировина (21%), продовольчі товари (14%), сільськогосподарська продукція (10%) та інші (26%)
 • Тип: Контрольная работа

  Криміналістична характеристика шахрайства та особливості порушення кримінальної справи по вказаній категорії злочинів

  1 Практичне завдання Виготовити особисту дактилокарту та визначити тип папілярного узору на кожному відбитку пальця Виготовити збільшену у 4-5 разів копію відбитка одного з пальців на дактилокарті та визначити на ній 10 індивідуальних ознак (деталей) папілярного узору (без повторів однойменних деталей)
 • Тип: Курсовая работа

  Кримінальна агресія

  Актуальність теми дослідження: Політичні, економічні та соціальні зміни в Україні, перехід до громадянського суспільства та будівництва правової держави характеризується двома тенденціями: з одного боку – це демократизація та лібералізація усіх сфер суспільного життя та проведення відповідних правових реформ, а з другого – загострення соціальних протиріч та широке розповсюдження міжособистісних та між групових конфліктів Вони проявляються в різноманітних формах агресивної поведінки, в тому числі й кримінальної За роки незалежності України причини прояву кримінальної агресії з точки зору соціо
 • Тип: Курсовая работа

  Кримінальна відповідальність

  Зрос­тан­ня зло­чин­нос­ті, що спос­те­рі­га­єть­ся в ос­тан­ні ро­ки, зок­ре­ма ор­га­ні­зо­ва­ної на­силь­ниць­кої та ко­рис­ли­вої, яка вик­ли­ка­на пе­ре­лом­ним пе­рі­о­дом роз­вит­ку Ук­ра­ї­ни і низь­кою ін­ших не­га­тив­них чин­ни­ків, ста­вить пе­ред дер­жа­вою сер­йоз­ні зав­дан­ня що­до бо­роть­би з цим яви­щем Не­об­хід­но до­би­ва­ти­ся при­пи­нен­ня її зрос­тан­ня, а по­тім і іс­тот­но­го ско­ро­чен­ня З ці­єю ме­тою вжи­ва­ють­ся по­лі­тич­ні, еко­но­міч­ні, ор­га­ні­за­цій­ні, за­ко­но­дав­чі та ін­ші за­хо­ди
 • Тип: Контрольная работа

  Кримінальна відповідальність

  Закон про кримінальну відповідальність – це письмовий правовий акт, що має вищу юридичну силу, прийнятий Верховною Радою України або всеукраїнським референдумом, що складається з кримінально-правових норм, що встановлюють загальні засади і принципи кримінальної відповідальності, визначають суспільно небезпечні діяння як злочин, і яке покарання може бути призначено особі, винному в їхньому здійсненні
 • Тип: Реферат

  Кримінальна відповідальність в Україні

  Вибір даної теми роботи не випадковий Зростання злочинності в Україні, особливо організованої, насильницької та корисливої, що спостерігається в останні роки, викликано переломним періодом розвитку України і деякими іншими негативними чинниками Це ставить перед державою серйозні завдання боротьби з таким явищем Необхідно добиватися припинення зростання злочинності, а потім й її істотного скорочення З цією метою вживаються політичні, економічні, організаційні, законодавчі та інші заходи
 • Тип: Курсовая работа

  Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці

  Відповідно до ст 49 Конституції України кожен має право на охорону здоров’я Держава забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя населення Суспільна небезпека злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів полягає в тому, що їх скоєння пов’язано з можливістю завдання шкоди необмеженої кількості осіб, які проживають на території України
 • Тип: Контрольная работа

  Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги, вимагання та зґвалтування

  Шофер Дубровський був зупинений групою громадян Вони вказали на того, що лежав в кюветі важко пораненого чоловіка, збитого раніше проїжджаючою машиною, і попросили відвезти його в лікарню Дубровський, боячись, що він може бути запідозрений в наїзді на цю людину, сказав, що піджене машину ближче до потерпілого Сівши в машину, він виїхав з місця випадку Потерпілий помер від рясної втрати крові
 • Тип: Реферат

  Кримінальна відповідальність за погрозу вбивством

  На сьогоднішній час погрози все частіше зустрічаються у повсякденному житті і є актуальною темою для дослідження науковцями Науковці ж по різному визначають погрозу Так, В К Грищук визначає погрозу як встановлення реального наміру заподіяти особі або її близьким фізичну, майнову або моральну шкоду При чому вона може бути словесною, письмовою, у формі конклюдентних дій (жестів, демонстрації зброї), спрямованих на примушування особи до виконання поставлених винним вимог В С Батиргаєва, характеризуючи психічне насильство при розбої, уявляє погрозу як психічний вплив злочинця на волю і свідомість
 • Тип: Реферат

  Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань

  Актуальність теми дослідження Соціально-економічні і політичні перетворення, розвиток і зміцнення демократичної, соціальної і правової держави, гуманістичне спрямовування розвитку суспільного і державного життя України неможливі без рішучого посилення боротьби зі злочинністю Держава в особі своїх органів встановлює правила поведінки, які спрямовані на гарантування безпеки кожного з нас, та встановлення стану захищеності суспільства від усілякого роду небезпек Порушення цих правил може призвести до завдання шкоди суспільним відносинам у сфері громадської безпеки На правове забезпечення запобіг
 • Тип: Реферат

  Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України)

  доктор юридичних наук, доцент Фесенко Євген Володимирович, Академія адвокатури України, завідувач кафедри кримінального та адміністративного права кандидат юридичних наук, доцент Кузнецов Віталій Володимирович, Київський національний університет внутрішніх справ, доцент кафедри кримінального права
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... 900