Работы в категории Государство и право, страница 279, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Статья

  Концепция развития органов прокуратуры в современных условиях

  Концептуальным вопросом законодательного регулирования организации деятельности органов прокуратуры Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Казахстан является тип прокуратуры, соответствующий потребностям рассматриваемых государств, в их стремлении построения демократического правового государства
 • Тип: Реферат

  Концепция судебной реформы

  Проблема рационального устройства судебной системы и ее органов существует столько же времени, сколько существует государство, как форма организации общества Проблемы судебной системы сродни проблемам государственного устройства То есть, концентрация власти в одних руках - власти имущих, и в основном защищавших их интересы - всегда вела к произволу и злоупотреблению Изначально, вся власть, в том числе и судебная, находилась в одних руках В последствии, с развитием государства и общественной жизни, а также под влиянием западных государственных реформ (на примере Англии, а затем и Пруссии, где
 • Тип: Курсовая работа

  Концепция управления Н.Макиавелли

  Я же скажу вам, что единственная причина, побудившая меня написать курсовую – это экзамен по основам теории государственного управления и желание получить положительную оценку Я раскрываю Вам столь не благородную цель написания и это, возможно, будет уже первой ошибкой, которую вы заметите, но пока у меня нет оправданных причин вводить вас в заблуждение
 • Тип: Курсовая работа

  Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью

  Органами государственной власти, исполнительными и распорядительными органами совместно с правоохранительными органами разработана Государственная программа по борьбе с преступностью на 2006 – 2010 годы, утвержденная Указом Президента Республики Беларусь от 21 февраля 2006 г № 103 (далее – Государственная программа)
 • Тип: Реферат

  Користування гуртожитками, виселення з гуртожитків

  Житлове право України - це сукупність правових норм, що регулюють житлові правовідносини між громадянами та громадян із державними та громадськими організаціями у процесі реалізації конституційного права людини і громадянина на житло
 • Тип: Реферат

  Користування житловими приміщеннями

  «Право власності та інші речові права на житлові приміщення» (розділ 2) ЖК РФ перш за все присвячено праву власності на житло, яке займає центральне місце серед інших речових прав (оренда, іпотека, право оперативного управління та ін ) Якщо власник житлового приміщення має повний обсяг житлових прав по відношенню до що належить йому житловому приміщенню (володіє, користується, розпоряджається), то члени його сім'ї мають обмежене речове право по відношенню до даного приміщення (їм належить тільки право користування)
 • Тип: Реферат

  Королева Виктория

  Майбутня королева Вікторія народилася 24 травня 1819 р Спочатку шанси принцеси Вікторії на престол були невеликими, але до 1837 року серія смертей спадкоємців престолу від гемофілії зробила її єдиною претенденткою на трон До речі, видимо, генам прабаби Вікторії був зобов'язаний своєю гемофілією російський царевич Олексій Його батько цар Микола II у свій час женився на онученяті королеви Вікторії, одержавши на додачу ще й звання адмірала британського флоту Втім, Микола II у даному відношенні був не самотній Через те, що ще при житті королеви Вікторії її потомство через шлюбні союзи проникнуло
 • Тип: Реферат

  Корпоративні конфлікти

  Корпоративні конфлікти останнім часом стали значною та невід'ємною частиною економічного життя, ,,супутниками" різноманітних протиріч інтересів у системах підприємств Це необхідно тому, що чим складніша структура управління підприємством, чим численніший склад учасників (акціонерів), тим зіткнення більшої кількості інтересів у його системі може відбутися та, відповідно, більше виникне корпоративних конфліктів З огляду на це найбільшою «зоною ризику» виникнення корпоративних конфліктів є акціонерні товариства, про що свідчать повідомлення преси та матеріали судової практики , але це не ви
 • Тип: Реферат

  Корпоративні правовідносини в господарських товариствах

  Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що господарські організації корпоративного типу, зокрема господарські товариства відіграють зростаючу роль як у світовій, так і в національній економіці та впливають на міжнародні відносини Разом із тим недостатньо вивченими і врегульованими законодавством залишаються питання правовідносин всередині господарських товариств, питання корпоративного управління цими організаціями, корпоративних відносин тощо Окремі норми, присвячені даній проблемі, містять Господарський та Цивільний кодекси України, Господарсько-процесуальний кодекс, ЗУ «Про господарс
 • Тип: Дипломная работа

  Корпоративные отношения в обществе с ограниченной ответственностью

  Актуальность темы исследования В результате осуществления в последние годы мер по разгосударствлению и приватизации в России произошли существенные изменения в отношениях собственности В частности, нынешнюю ситуацию характеризуют преодоление монополии государственной собственности, многообразие форм собственности, одной из основных форм которой является собственность частная Утвердились и новые, адекватные изменениям в отношениях собственности формы хозяйствования и организации экономической деятельности, в том числе создание новых субъектов, юридических лиц, таких, как товарищества, акционер
 • Тип: Реферат

  Корпоративный конфликт как индикатор состояния развития хозяйственного общества

  Становление экономической системы Республики Беларусь характеризуется развитием рыночных отношений и соответственно появлением новых субъектов экономической деятельности - хозяйственных обществ Это, в свою очередь, породило такое явление, как корпоративные конфликты и корпоративные споры А в последнее время все чаще при обсуждении проблем предпринимательской деятельности звучит термин "рейдерство" Где пролегает граница между перечисленными понятиями и всегда ли корпоративный конфликт играет сугубо негативную роль?
 • Тип: Реферат

  Корпорации в российском гражданском праве

  Важнейшим итогом экономических преобразований в России явилось появление большого отряда хозяйственных субъектов, получивших статус акционерных обществ, сформировавших, таким образом, корпоративный сектор экономики
 • Тип: Реферат

  Коррекция агрессивного поведения осужденных при длительных сроках наказания

  В последние годы наблюдается увеличение численности осужденных к длительным срокам лишения свободы1 Как следствие, происходят трансформации в среде исправительных учреждений Федеральной службы исполнения наказаний России (далее – ФСИН России), где среди осужденных мужского пола наблюдается рост случаев агрессивного поведения
 • Тип: Курсовая работа

  Коррупционная преступность и её предупреждение

  Тема коррупции среди российских чиновников, к сожалению, постоянно находится в центре внимания Приходится констатировать, что до настоящего времени государству не удалось добиться сколько-нибудь значимых побед на этом фронте борьбы с преступностью Между тем любое промедление власти в пресечении этого явления приносит невосполнимый вред как государству, так и обществу Однако по большому счету дальше разговоров дело не идет В России до сих пор не принят Федеральный закон «О борьбе с коррупцией» И перспективы его принятия весьма туманны Не добавили оптимизма и выступления докладчиков на парламен
 • Тип: Лабораторная работа

  Коррупционная связь власти и бизнеса в России

  Вот уже скоро будет два десятка лет, как Россия, отказавшись от социалистических форм хозяйствования, существует в условиях рыночной экономики И именно с тех пор в наш лексикон прочно вошло такое понятие, как коррупция
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... 900