Работы в категории Государство и право, страница 27, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Реферат

  Актове, приказне і колегіальне діловодство

  З далеких часів дійшли до нас різновиди документів, з допомогою яких ми пізнаємо історію своєї країни, її героїчне минуле, з'ясовуємо особливості побуту народу, правові форми та етичні норми взаємовідносин між суспільством і державою, між окремими особами
 • Тип: Курсовая работа

  Актуальні проблеми визначення об’єкту незаконного заволодіння транспортним засобом

  Питання боротьби з незаконними заволодіннями транспортними засобами займає важливе місце в боротьбі зі злочинністю Адже таке заволодіння може призвести до людських жертв, пошкоджень транспортних засобів, дорожніх споруд і комунікацій, знижує безпеку руху Понад 20 відсотків викрадень автотранспорту, причому здебільшого з тяжкими наслідками, скоюється неповнолітніми, у зв’язку з чим цей злочин набуває ще більшої суспільної небезпеки Тому дана проблема потребує підвищеної уваги і ефективності боротьби як з боку органів внутрішніх справ України, так і з боку суспільства
 • Тип: Реферат

  Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи

  В цілісному комплексі розробки адміністративної реформи в Україні, що по суті є пошуком нової, якісно кращої моделі співвідношення і взаємодії суспільно-державних інститутів, місцевому самоврядуванню об’єктивно відводиться одне з провідних місць Саме в чіткій, реально-діючій системі місцевого самоврядування зосереджується конструктивний потенціал, здатний за умов адміністративного реформування скласти децентралізовані самоврядні інститути українського суспільства на противагу існуючому в Україні державному управлінні Даний потенціал при наявності добре розробленої адміністративної політики де
 • Тип: Контрольная работа

  Актуальні проблеми правового захисту суб’єктів господарювання

  У практиці країн з ринковою економікою, банкрутство є невід’ємним атрибутом ринкової економіки і виступає в якості механізму регулювання та саморегулювання останньої, насамперед, дотримання виконання зобов’язань суб’єктами господарювання
 • Тип: Статья

  Актуальність вирішення трудових спорів та основні напрямки реформування законодавства у цій сфері

  Конституцією України проголошені пріоритетні задачі державної політики, спрямовані на побудову правової, демократичної, соціальної держави Основний Закон держави передбачає широкий спектр прав трудящих, реалізація яких повинна бути забезпечена сучасними правовими засобами
 • Тип: Дипломная работа

  Актуальность исследований, связанных с наследственными правоотношениями

  Тема моей курсовой работы называется «Актуальность исследований связанных с наследственными правоотношениями» В самом общем смысле охватывает право наследования, его основные категории и всё то, на чем построилось и держится наследственное право РФ
 • Тип: Курсовая работа

  Актуальность правового регулирования малого бизнеса

  Одним из основных направлений Президента РФ Д А Медведева во внутренней политике страны является создания необходимых благоприятных условий для развития малого бизнеса Но с наступившим финансовым, а затем и экономическим кризисом возникли угрожающие обстоятельства для всей экономики в целом У государства появились более важные задачи, в первую очередь спасение крупного бизнеса, само собой, проблема малого бизнеса была отодвинута на второй план В действительности малый бизнес от этого не перестает быть менее актуальным, напротив, в какой то мере именно малый бизнес поможет государству выйти из
 • Тип: Дипломная работа

  Актуальные аспекты управления жилищно-коммунальным хозяйством в современной России (на примере Астраханской области)

  Согласно Статье 7 Конституции Российской Федерации Россия признается социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека1 Одним из этих условий является обеспечение человека необходимыми для его жизнедеятельности жилищно-коммунальными услугами: жилищем, теплом, электрической энергией, горячей и холодной водой, водоотведением, санитарной уборкой придомовых территорий и т д
 • Тип: Реферат

  Актуальные аспекты цели нормотворчества органов исполнительной власти Азербайджанской Республики

  Цель поставленная перед государством её основным законом является обязательством перед органами государственной власти, а значит и органами исполнительной власти Осуществляя нормотворческую деятельность органы исполнительной власти, также стремятся и преследуют достичь эту главную цель
 • Тип: Контрольная работа

  Актуальные вопросы правового регулирования банкротства кредитных организаций

  В то же время, в связи с общим экономическим положением в стране, с учетом сложившейся правоприменительной практики в отношении указанного вопроса, существует ряд отдельных моментов, которые требуют своего уточнения – так имеют место быть, отдельные тенденции, связанные с неосторожным или умышленным банкротством со стороны кредитных учреждений Есть и другие примеры Связано это с тем, что практика банкротства в России имеет сравнительно недавнюю историю и в нормах права, есть ряд моментов, которые требуют своей законодательной доработки Этим определяется актуальность нашей работы
 • Тип: Учебное пособие

  Актуальные вопросы правового регулирования в сфере защиты и поддержки конкуренции и антимонопольного контроля

  Монополия – исключительное положение, в которое поставлен хозяйствующий субъект на рынке (исключительность заключается в том, что он сосредотачивает в своих руках значительную часть производства и сбыта определенного товара)
 • Тип: Дипломная работа

  Актуальные вопросы уголовно-правовой борьбы со взяточничеством

  Известно, что взяточничество является одним из наиболее серьезных преступлений, которое наносит огромный вред и ущерб авторитету государственной власти Кроме того, данное преступное посягательство нередко сопровождается другими противоправными деяниями, в частности, преступлениями в сфере экономики, против правосудия и т д
 • Тип: Дипломная работа

  Актуальные вопросы управления автономным учреждением

  Увеличение разнообразия организационно-правовых форм, в которых могут создаваться и функционировать государственные и муниципальные учреждения - один из центральных вопросов многочисленных дискуссий, которые ведутся на протяжении ряда лет, затрагивая вопросы модернизации социальной сферы Это закономерно, поскольку речь идет о соотношении прав и обязанностей учреждений, в частности, в сферы образования, которая характеризуют положение данных учреждений в экономической сфере
 • Тип: Учебное пособие

  Актуальные вопросы хозяйственного права

  Синьков Б Б , Крачковского В В , Лукиной Л С , Зазулинской Е В Методическое пособие по дисциплине «Хозяйственное право» для студентов технических специальностей высших учебных заведений / Под редакцией Б Б Синькова – Мн : БНТУ, 2008
 • Тип: Контрольная работа

  Актуальные проблемы гражданского права

  Под гражданско-правовой защитой права собственности и других вещных прав1 понимается совокупность предусмотренных гражданским законодательством средств, применяемых в связи с совершенными против этих прав нарушениями и направленных на восстановление или защиту имуще­ственных интересов их обладателей Указанные средства неоднородны по своей юридической природе и подразделяются на несколько отно­сительно самостоятельных групп
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 900