Работы в категории Государство и право, страница 260, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Реферат

  Конституційно-правовий статус прокуратури в Україні

  Конституційні зміни державного механізму, необхідність реалізації сучасної правової політики в галузі прав людини потребують оновлення всієї державно-правової системи, в тому числі і такої її провідної ланки, як прокуратура У зв'язку з цим варто нагадати, що вітчизняна прокуратура має глибокі коріння і вікові традиції Створена як орган державної влади, здійснюючий від її імені і за дорученням нагляд за виконанням законів центральними та місцевими органами і установами, їх посадовими особами, прокуратура майже у всі часи розглядалася як важливий правоохоронний та правозахисний інститут
 • Тип: Реферат

  Конституціоналізм України в радянський період

  Конституція -- це єдиний правовий акт вищої юридичної сили, за допомогою якого народ чи органи держави, які виступають від його імені, встановлюють основні принципи устою суспільства і держави, форми безпосередньої демократії, визначають статус державної влади і місцевого самоврядування, механізм їх здійснення, закріплюють права і свободи людини і громадянина
 • Тип: Изложение

  Конституція України

  8 Конституційний договір між Президентом України та Верховною Радою України «Про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України» (8 червня 1995 р )
 • Тип: Курсовая работа

  Конституція України та сучасна конституційна реформа

  Конституції стали найважливішим здобутком національної політико-правової думки, втілили найкращі здобутки державотворення, а у ряді країн — нормативно закріпили перемоги у революціях, війнах за незалежність тощо Недаремно, для більшості зарубіжних країн день прийняття Основного Закону став найважливішим загальнонаціональним святом Чинна Конституція України пройшла складний шлях становлення і розвитку, еволюціонуючи у контексті генезису вітчизняного конституційного права Вона стала вершиною, найбільш значущим здобутком української теорії та практики конституціоналізму
 • Тип: Курсовая работа

  Конституція України та сучасна конституційна реформа

  Розвиток українського суспільства, яке нині переживає перехідний період коли підводяться підсумки його демократичної трансформації і визначається вектор реформування його політичної системи в напрямі європейського типу політичної системи, вказує на потребу змінити форму державного правління, перейти до її більш демократичної моделі, наближеної до європейських стандартів, тобто здійснити перехід від президентсько-парламентської до парламентсько- президентської або, можливо і до парламентської республіки Демократичний підхід вимагає перерозподілу чинних конституційних повноважень Президента Укр
 • Тип: Контрольная работа

  Конституции зарубежных стран

  Понятие «Конституция» сложилось и оформилось в ходе буржуазных революций Сам термин применялся и в период феодализма, но он имел совершенно другое содержание Первыми буржуазными конституциями в собственном смысле слова были Американская 1787 года и Французская 1791 года В эту же эпоху возникает и институализируется концепция конституционализма, которая понимается как правление, ограниченное конституцией Концепция конституционализма, выведенная из идей естественного права, явилась буржуазно-демократической антитезой феодальной тирании Теоретики того времени учили, что конституция не только огр
 • Тип: Контрольная работа

  Конституции зарубежных стран

  В некоторых монархических государствах употребляется термин «подданство», который формально устанавливает личную верность монарху, но фактически уже давно равнозначен гражданству Практически в каждом государстве проживает немало людей, не являющихся гражданами данного государства, но пользующихся определенными гражданскими правами Однако в полном объеме гражданскими правами, а, следовательно, и правовой защитой своих прав обладают лица, имеющие законно оформленное гражданство
 • Тип: Реферат

  Конституции зарубежных стран

  Своим происхождением конституции обязаны приходу к власти буржуазии, точнее говоря - ее выходу на политическую арену в борьбе с феодализмом В такой стране, как Англия, где буржуазные преобразования начались ранее, чем в других странах, значительно раньше, чем в этих странах были приняты документы конституционного характера, например Орудие управления 1653 г , Акт о лучшем обеспечении свободы подданного и предупреждении заточения за морями 1679 г и др Но первые писаные конституции в современном понимании были приняты в США в 1787 г и во Франции и Польше в 1791 г
 • Тип: Контрольная работа

  Конституции императоров

  Зародилось оно в далекой глубине времени – тогда, когда Рим представлял еще едва заметное пятно на территории земного шара, маленькую общину среди многих других подобных же общин средней Италии Как и весь примитивный склад жизни этой общины, римское право являло собою тогда несложную, во многом архаическую систему, проникнутую патриархальным и узконациональным характером И если бы оно осталось на этой стадии, оно, конечно, было бы давным-давно затеряно в архивах истории
 • Тип: Реферат

  Конституционализация общества

  Узкое применяется в современном конституционном праве, где под конституционализацией права понимается возведение правовой нормы в ранг конституционного положения В свете такого понимания процесс конституционализации права связан с проблемой определения и выбора объектов конституционного регулирования Конституционализация как широкое явление подразумевает характерное для индустриальных обществ всемерное развитие иерархически взаимосвязанных способов и методов юридизации общественных отношений вообще и социальных конфликтов в частности В связи с этим эффективное правовое регулирование обществен
 • Тип: Контрольная работа

  Конституционная герменевтика: понятие, признаки и роль в реализации Конституции

  Значимость, скорость и кардинальность перемен, происходящих в российском обществе, не могут оставаться без внимания юридической науки Это делает очень актуальным осмысление всего правового поля Проблемы толкования и применения права находятся в системе вечных и всегда актуальных проблем юриспруденции, а осмысление механизмов толкования и интерпретации правовых норм является прерогативой философии права, в частности, ее такого раздела, как конституционная герменевтика Вопросы толкования и интерпретации правовых норм всегда были в центре дискуссии в истории и теории государства и права, и, оказ
 • Тип: Статья

  Конституционная ответственность законодательного органа и его должностных лиц

  Конституционно-правовая ответственность должна быть неотъемлемой частью публичных отношений Наличие ответственности служит дисциплинирующим фактором для участников правоотношений Практика показывает неэффективность современных законодательных предписаний Очевидно, что баланс регулятивных и охранительных норм не соблюдается, и нормы, устанавливающие санкции для властных участников публичных правоотношений, недостаточно эффективны, а также их количество и качественное наполнение недостаточны
 • Тип: Статья

  Конституционная революция в Израиле

  Данная статья является дискуссией в правовом поле относительно статуса экономических и общественных прав в Израиле Она изучает главные стратегии основных законов, принятых Верховным Судом в 1992 году и критикует судебное противодействие, направленное на защиту экономических и общественных прав Основного Закона Израиля В данной статье также дается объяснение альтернативным мнениям по проблеме Результатом данного объяснения является конституционный дисбаланс в Основном Законе Израиля, который законодательно закрепляет тезис, что экономические и общественные права, в сущности, являются второстеп
 • Тип: Курсовая работа

  Конституционная реформа в Российской Федерации: ретроперспектива и перспективы

  Термин «конституция» преимущественно используется в юридическом значении Конституция в юридическом смысле рассматривается как основной закон государства, который учреждает политическую форму существования общества, систему государственных органов и местного самоуправления, порядок их формирования и принципы функционирования, определяет фундаментальные права и свободы человека и гражданина
 • Тип: Курсовая работа

  Конституционная свобода совести и вероисповедания

  Актуальность темы исследования Проблемы свободы совести и вероисповедания в России теснейшим образом взаимосвязаны с политическими, правовыми и нравственными процессами, происходящими в обществе Это вполне объяснимо: новой государственности должно соответствовать новое право, обеспечивающее юридический механизм действия государственных и общественных институтов на основе норм национального права и международно-правовых норм и стандартов при приоритете последних, обеспечивающих права и свободы человека и гражданина, их соблюдение и защиту, независимо от социальной, расовой, национальной, языко
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... 900