Работы в категории Государство и право, страница 247, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Реферат

  Китайская империя

  Самые первые цивилизации в Китае возникли более чем 4000 лет назад, по берегам трёх рек: Хуанхэ, Чанцзян, Сицзян Согласно традиционному изложению первой была династия Ся, первым же императором династии был У, ему приписывалось укращенние рек: строительство насыпей, а также строительство каналов
 • Тип: Реферат

  Класифікація процесуальних гарантій конституційних прав особи в кримінально-процесуальному законодавстві України

  Як уже зазначалося, права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість держави, яка, у свою чергу, відповідає перед нею за свою діяльність Утвердження й забезпечення їх – головний обов’язок держави (ст 3 Конституції України) У КПК ця тенденція знайшла своє законодавче закріплення у ст 2, де на перше місце серед завдань кримінального судочинства поставлено охорону прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть в ньому участь
 • Тип: Реферат

  Класифікація та суб’єктивні сторони вбивств

  Вбивство є одним із найпоширеніших злочинів на планеті З давніх часів і до сучасності позбавлення життя вважалось актом дії проти суспільства, яке повинно бути піддано покаранню Покарання за вбивство в різних державах на протязі століть було різним Дуже поширеним було позбавляти життя вбивці у Стародавньому світі та Середньовіччі Однак з розвитком суспільства людство пішло більш гуманним шляхом і сьогодні в багатьох державах світу смертна кара за вбивство була замінена позбавленням волі
 • Тип: Курсовая работа

  Класифікація юридичних осіб

  Сучасну ринкову економіку неможливо уявити собі без категорії юридичної особи і доволі широкого спектру організаційно-правових форм цивільного обороту Поява цих інститутів багато в чому пов’язана з тими ж причинами, що і генеза права, а саме ускладненням соціальної організації суспільтва, розвитком економічних та ринкових відносин, і, врешті, зміною суспільної свідомості Так, на певному етапі розвитку стало зрозумілим, що правове регулювання лише за участі фізичних осіб як суб’єктів права є недостатнім Так і виникли юридичні особи
 • Тип: Реферат

  Класичні та геополітичні уявлення про державу

  Актуальність теми В основі соціологічної теорії була ідея уподібнення форм організації суспільства біологічним формам, яка згодом була усвідомлена дослідниками історії соціології як органіцистський напрямок В межах органіцизму (який припускав пояснення соціальної взаємодії расовими, географічними, антропологічними чинниками) історики соціології виділяють особливий його різновид – організмізм, сутність якого полягає у використанні метафори організму для створення соціологічних концепцій За сучасних умов соціологічного пізнання організмічна метафора, її місце та роль у розвитку соціології отрим
 • Тип: Контрольная работа

  Классификация государственных должностей и классных чинов

  Служащий – это лицо, связанное с аппаратом (органом) управления отношениями службы, т е лицо, предоставляющее за вознаграждение (жалование) свои личные профессиональные или технические услуги для осуществления управленческим аппаратом возложенных на него функций Отношения службы связаны с определенным видом социальной деятельности – управленческой деятельностью, которая осуществляется как в государственной, так и негосударственной сфере (муниципальная служба, служба в платном аппарате коммерческих и некоммерческих организаций)1
 • Тип: Реферат

  Классификация договоров

  В дореволюционной цивилистической литературе признак цели договора использовал в классификационных целях проф Г Ф Шершеневич: «Договоры имеют своей целью или передачу вещей в собственность, или передачу вещей во временное пользование, или предоставление пользования чужими услугами, или предоставление возможности действий, составляющих исключительное право других лиц Соответственно тому, договоры могут быть разделены на следующие группы 1 Купля-продажа, обмен, запродажа, поставка, дарение, заем, страхование 2 Имущественный наем, ссуда 3 Личный наем, подряд, перевозка, доверенность, комиссия, п
 • Тип: Курсовая работа

  Классификация доказательств

  Задача суда состоит в том, чтобы правильно и своевременно рассматривать и разрешать гражданские дела. Правильное рассмотрение и разрешение дела означает:
 • Тип: Курсовая работа

  Классификация и виды ценных бумаг по законодательству РФ

  Целью написания данной работы является рассмотрение понятия, классификации и видов ценных бумаг Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время ценныебумаги прочно вошли в гражданский оборот и применяются для решенияразличных социально-экономических проблем Они представляют собойособый объект гражданских прав, и их основополагающее правовое значениесостоит в том, что ценные бумаги удостоверяют определенные гражданскиесубъективные права Подавляющее число рыночных субъектов, действующих на основе деловых контактов, принимают на себя обязательства, имеющие форму ценных бумаг Именно взаи
 • Тип: Курсовая работа

  Классификация и компетенция криминалистических экспертиз

  В настоящее время, как свидетельствует практика, в ходе расследования уголовных дел по значительному большинству таких преступлений как убийства, грабежи, разбои, кражи, вымогательства, дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом и другие используются возможности экспертного исследования разнообразных вещественных доказательств и преимущественно криминалистическими методами и средствами И это закономерно, поскольку на местах происшествий чаще всего обнаруживаются объекты криминалистических экспертиз Этот вид экспертиз, равно как и экспертизы иного вида, являются одним из источнико
 • Тип: Учебное пособие

  Классификация и характеристика наиболее распространенных наркотических средств, психотропных, сильнодействующих

  Учебная: ознакомить курсантов с классификацией и краткой характеристикой наиболее распространенных наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ Дать понятие прекурсорам и определить их виды
 • Тип: Контрольная работа

  Классификация источников финансового права

  Источники финансового права РФ - это правовые акты представительных и исполнительных органов государственной власти (федеральных и субъектов федерации) и местного самоуправления, в которых содержатся нормы финансового права Источниками налогового права являются акты национального и международного права, содержащие нормы, которыми регулируются отношения в сфере налогообложения
 • Тип: Контрольная работа

  Классификация латентной преступности

  Понятие преступности — центральное в криминологии Оно может быть определено в качестве научного понятия на разных уровнях (ступенях) абстракции в зависимости от состояния развития науки и практических целей
 • Тип: Дипломная работа

  Классификация наказаний по Уголовному праву России

  Автором выбрана тема «Классификация наказаний по Уголовному праву России», так как эта тема на его взгляд является не только актуальной на сегодняшний день, кроме того, эта тема интересна и требует глубокого осмысления и изучения
 • Тип: Курсовая работа

  Классификация органов государства

  1 2 1 Приоритет прав и свобод человека и гражданина, их непосредственное действие; обязанность государственных органов и должностных лиц признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... 900