Работы в категории Государство и право, страница 244, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Статья

  К определению понятия "правовой фактор" и его межотраслевой роли в региональной экономике

  Калганова Л А , кандидат технических наук, советник отдела организации работы по исполнительным производствам, взятым на федеральный контроль, и взаимодействия с Уполномоченным Российской Федерации при Европейском суде по правам человека Центрального аппарата ФССП России
 • Тип: Реферат

  К. Менгер: Основания политтической экономии

  Долгое время австрийская школа рассматривалась в западной литературе лишь как одна из движущих сил маржиналистской революции, которая достигла меньших успехов, чем остальные, поскольку не владела математическим аппаратом Такая оценка сложилась в середине 30 годов XX века, когда различные направления маржинализма, казалось, навсегда слились в едином неоклассическом потоке и к тому же были отодвинуты на второй план в результате следующей революции в экономической науке – кейнсианской Но вначале 70 годов в ходе ослабления кейнсианства и возрождения острого интереса к микроэкономическому анализу в
 • Тип: Реферат

  Кабінет Міністрів України

  Закон України «Про Кабінет Міністрів України» розроблений з метою дотримання принципу законності, встановленого частиною другою статті 19 Конституції України, та на виконання положень частини другої статті 120 Конституції України, згідно з якими «організація, повноваження та порядок діяльності Кабінету Міністрів України, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади визначаються Конституцією і законами України» та пункту 12 частини першої статті 92 Конституції України, згідно з яким «виключно законами України визначаються організація і діяльність органів виконавчої влади»
 • Тип: Курсовая работа

  Кабінет Міністрів України як вищий орган виконавчої влади

  В умовах формування правової держави в Україні зростає значення регуляторів суспільних відносин, в яких знаходять своє відбиття загальнолюдські потреби й цінності Людське суспільство, як будь-яка інша складна система, не може функціонувати та успішно розвиватися без існування певних органів Вони допомагають особі обирати з багатьох можливих варіантів поведінки той, що відповідає її меті та схвалений суспільством
 • Тип: Реферат

  Кадрова основа державної служби

  Розробка науково обґрунтованої державної кадрової політики є нагальною потребою українського суспільства, найважливішою передумовою зміцнення держави Держава об’єктом свого впливу має всі кадри суспільства, всі людські ресурси Однак об’єктом безпосереднього державного управління є особовий склад державної служби, кадри органів державної влади Суттєво відмінні механізми управління службовцями від системи державного впливу (в тому числі опосередкованого) на кадри виробничих, підприємницьких, фінансово-банківських структур
 • Тип: Дипломная работа

  Кадрова політика у системі державної служби

  Кадри - це особливий інструмент ефективного і послідовного впровадження в життя внутрішньої і зовнішньої політики держави Від професійної компетентності і ділової активності кадрів, їх здорового прагнення до самовдосконалення і службового зростання вирішальною мірою залежить динамізм і результати реформ у країні
 • Тип: Доклад

  Кадровая деятельность ГУ МЧС России по Алтайскому краю

  История существования органа, специально уполномоченного решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Алтайского края, насчитывает уже полвека 26 сентября 2005 года Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Алтайскому краю (Главное управление МЧС России по Алтайскому краю) отмечало пятидесятилетний юбилей
 • Тип: Курсовая работа

  Кадровая политика

  Создание работоспособной и эффективной системы государственного управления – необходимое условие обеспечения динамичного социально-экономического развития России На исключительную актуальность решения этой проблемы специально обратил внимание В В Путин в своем президентском Послании Федеральному собранию Российской Федерации от 25 апреля 2005 года, в котором отметил, что на смену политике стабилизации, к настоящему времени себя уже исчерпавшей, « должна прийти политика, устремленная в будущее И для этого нам крайне необходимо эффективное государство Потому задачей номер один для нас по-прежне
 • Тип: Реферат

  Кадрове забезпечення діяльності Національної поліції Ізраїлю

  Однією із суттєвих проблем реформування системи МВС України - є проблема кадрового забезпечення правоохоронної діяльності В останні роки з органів внутрішніх справ звільнено багато здібних, професійно підготовлених працівників На думку В П Пєтков, це було пов’язано з багатьма причинами – економічними, соціальними і політичними зокрема Проте, вважає вчений, «відкидаючи всі ці аспекти, можна сміливо стверджувати, що було втрачено значний потенціал висококваліфікованих кадрів» [1, с 62]
 • Тип: Курсовая работа

  Кадровое обеспечение муниципального управления

  Кадры муниципального управления — это совокупность работников, профессионально выполняющих функции муниципального управления или способствующих их осуществлению, а также обеспечивающих управление муниципальным хозяйством
 • Тип: Дипломная работа

  Казна по гражданскому праву

  Институт казны не является принципиально новым понятием в отечественном гражданском законодательстве Понятие государственной казны, включающей в себя государственные денежные средства, золотой запас, валютные средства, казенные земли, природные ресурсы и иное имущество, широко употреблялось в дореволюционном русском гражданском праве Существование данного института предопределялось возможностью участия Российского государства в гражданских правоотношениях наравне с иными субъектами гражданского права
 • Тип: Контрольная работа

  Казусы по Законам Хаммурапи

  Правления царя Хаммурапи (1792-1750 гг до н э ) ознаменовано созданием сборников законов Хаммурапи, придавая большое значение законодательной деятельности, приступил к ней в самом начале своего правления Первая кодификация была создана на втором году правления, она не сохранилась Известные законы Хаммурапи относятся к концу его царствования
 • Тип: Статья

  Как начислить заработную плату: и законодательство соблюсти, и работника уважить?

  Установление должностных окладов и порядок их изменения - один из наиболее трудоемких участков работы директора предприятия и его финансово-бухгалтерской службы Однако, хорошо зная законодательство, повысить заработную плату работника до необходимого уровня не составит особого труда, так как возможностей для этого более чем предостаточно
 • Тип: Статья

  Как не стать жертвой компьютерного преступления

  Каждый здравомыслящий человек должен понимать, что сохранность его имущества от преступных посягательств в первую очередь зависит от его поведения, от принимаемых мер предосторожности, умения быстро найти правильный выход из создавшегося положения
 • Тип: Реферат

  Как установить умысел мошенника?

  Как нам уже доводилось указывать, органы предварительного расследования и суд при разрешении уголовного дела обязаны установить объективную истину Особую трудность в данном вопросе представляет процесс выявления адекватных знаний о субъективной стороне преступления, установлении прямого умысла на совершение хищения (мошенничества), единообразного понимания доказательственного значения по собранным материалам и т д
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... 900