Работы в категории Государство и право, страница 201, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Контрольная работа

  Злочинна жорстокість

  Актуальність теми дослідження Насильство є таким же давнім, як і саме людство З розвитком цивілізації воно не лише не зменшилося, а, навпаки, набуло катастрофічних розмірів Війни, заколоти, революції, страти, терори стали ледве чи не нормою життя людей Знищувалися цілі племена і народи, як у часи біблійні, так і в освіченому XX ст Не випадково хтось із класиків образно назвав насильство "повитухою історії"
 • Тип: Курсовая работа

  Злочинна недбалість, як вид необережності

  Хоча злочини, вчинені з необережності, становлять лише 8-10% загальної кількості злочинів, увага до них з боку науковців останнім часом суттєво зросла І це зрозуміло Незважаючи на суттєво нижчий рівень суспільної небезпечності осіб, які вчиняють ці делікти, рівень суспільної небезпеки наслідків часто набагато перевищує той, яким характеризуються умисні злочини Прикладами можуть бути трагедія Чорнобиля, загибель пароплава «Адмірал Нахімов» які трапились внаслідок злочинної поведінки відповідальних осіб, яка характеризувалась саме необережною формою вини
 • Тип: Реферат

  Злочинна організація та її співвідношення з бандою, організованою групою

  Про співучасть можна говорити, спираючись на сукупність відповідних норм у загальному кримінально-правовому значенні, що розкрито в розділі 6 Кримінального кодексу України (Загальної частини) та в значенні норм Особливої частини Зокрема, у ст 26 КК при визначенні поняття співучасті зроблені окремі уточнення у порівнянні з раніше діючим законодавством А саме передбачено, що при співучасті має місце участь декількох суб’єктів злочину В КК 1960р поняття суб’єкта не було, мова йшла про вчинення злочину двома або більше особами Уточнення зроблено і стосовно того, що співучасть може мати місце в раз
 • Тип: Реферат

  Зміна трудового договору за КЗПП України, Проектом Трудового кодексу України та Трудового кодексу РФ

  Трудове законодавство України гарантує працівникові дотримання тих умов трудового договору, які були обумовлені при його укладенні Як правило, одностороння зміна умов не допускається Власник не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором Це положення міститься в ст 31 КЗпП України Однак в процесі роботи з різних причин виникає потреба змінити умови трудового договору Ініціатива такої зміни може йти як від власника або уповноваженого ним органу, так і від самого працівника Чинний КЗПП Укрїани, проект Трудового кодексу та Трудовий кодекс РФ передбачають
 • Тип: Курсовая работа

  Зміст права на фірмове найменування та його охорона

  На сьогоднішньому етапі розвитку ринкових відносин в Україні нікому не потрібно пояснювати цінність засобів індивідуалізації суб’єктів ринкових відносин та виробників товарів і послуг В Європі вже давно ринкова вартість підприємства часто перевищує фактичну вартість її матеріальних активів Цей факт пояснюється вартістю нематеріальних активів до яких відносять фірмові найменування, знаки для товарів та послуг, промислові зразки, гудвіл, комерційна таємниця, ноу-хау, право власності на винаходи, право власності на сорти рослин та інше
 • Тип: Реферат

  Зміст трудового договору

  Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах згідно з якими ніхто не може бути примушений робити те , що не передбачено законом Кожен громадянин має право на працю , що включає можливість заробляти особі на життя працею , яку він вільно вибирає або на яку вільно погоджується Право на працю конкретно реалізується шляхом укладення трудового договору на підприємстві в установі , організації або з фізичною особою
 • Тип: Реферат

  Змішана кримінальна юрисдикція Спеціального суду по Сьєрра-Леоне

  Деякі елементи міжнародної юрисдикції мають також інтернаціоналізований внутрішній трибунал, що заснувала Тимчасова адміністрація ООН у Східному Тиморі (UNTAET), який має юрисдикцію щодо злочинів, вчинених у Східному Тиморі до і після проведеного там під патронажем ООН 1999 року референдуму з питання про незалежність цієї території Трибунал складається зі спеціальних палат, до складу кожної входять один східнотиморський суддя і два судді-іноземця Спеціальні палати уповноважені розглядати справи про геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини, катування і порушення тих чи інших конкретних
 • Тип: Курсовая работа

  Знаки для товарів і послуг

  Ринкова економіка зумовлює необхідність чіткого розмежування як учасників цивільного обороту, так і товарів та послуг, що наповнюють ринок У радянські часи особливої потреби в такому розмежуванні не виникало Радянський ринок у переважній своїй частині відчував постійну нестачу товарів і послуг, внаслідок чого проблема потреби в правовому регулюванні правових відносин, що складалися у сфері створення і використання розрізняльних символів чи якихось інших позначень, не виникала Правда, був прийнятий нормативний акт про товарні знаки Проте він діяв скоріше в торгівлі колишнього СРСР із зарубіжни
 • Тип: Реферат

  Знаменитые Фавориты русских императриц и их влияние на судьбу Российского государства

  Доступ к монарху далеко не всегда получают люди, того достойные Фаворит, временщик, просто ловкий и беспринципный человек, пользуясь доверием государя, начинает от его имени объявлять указы и постановления Расцветают произвол, лихоимство, безнравственность и угодничество Фаворитам нет дела до интересов государства, для них существуют лишь собственные желания Государственные дела оказываются заброшенными, казна расхищается, на важные должности назначают недостойных, а тех, кто сумел услужить фавориту Таким образом, монарх оказывается отделен от своего правительства…
 • Тип: Курсовая работа

  Значение вещных прав в осуществлении предпринимательской деятельности

  Категория вещных прав - одна из наиболее интересных в гражданском праве Ее существование предопределяет ряд различий в континентальной и англосаксонской системах права Пройдя длительный путь становления и развития, она до сих пор остается мало изученной и весьма спорной Цивилистика не оперирует единым понятием и заранее данным набором признаков ограниченных вещных прав, которые хотя бы в основной своей части не вызывали противоречий Нет единства и в отзывах российских ученых относительно необходимости существования данной категории: от признания ее жизненно важной до полного отрицания оной
 • Тип: Курсовая работа

  Значение и место судебного решения в гражданском судопроизводстве

  Усложнение экономических условий гражданского оборота, появление различных форм собственности, расширение круга правообразующих юридических фактов - все это в совокупности приводит к тому, что появляется все больше и больше возможностей не только для осуществления гражданских прав, но и для их нарушения Для разрешения споров, претензий, разногласий физические и юридические лица, органы власти используют различные правовые инструменты и институты С помощью административного права, путем вынесения запрещения, предписания на совершение определенных действий решаются лишь некоторые из вопросов Ча
 • Тип: Курсовая работа

  Значение и общая характеристика трудового договора: понятие, стороны, содержание, порядок заключения

  Конституция РФ определяет Российскую Федерацию как демократическое государство с рыночной экономикой, в котором признается равенство всех форм собственности В ст 37 Конституции РФ указано, что : «Труд свободен Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы» 1
 • Тип: Курсовая работа

  Значение и природа концессионных договоров в праве России

  Актуальность темы исследования Проблемы развития партнёрства государственного и частного сектора, их надлежащего правового оформления и эффективной реализации в связи с формированием рыночных отношений становятся всё более актуальными
 • Тип: Курсовая работа

  Значение и условия возникновения обязательств вследствии причинения вреда

  Российская Федерация обязана обеспечить любому лицу, права и свободы которого нарушены, эффективное средство правовой защиты, даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном качестве В развитие международных правовых актов и норм Конституции РФ в гражданском законодательстве принцип возмещения вреда, причиненного субъективным правам, закреплен в нормах, образующих институт обязательств вследствие причинения вреда (глава 59 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее – ГК РФ)
 • Тип: Курсовая работа

  Значение изучения теории государства и права в подготовке юристов-специалистов

  В настоящее время, когда право в нашем государстве нашло свое место, только немногие люди интересуются тем, какое место занимает и какое влияние оказывает теория государства и права на состояние современного правосознания Появляется множество вопросов о роли теории в образовании, о том, как она влияет на профессиональную деятельность юристов
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... 900