Работы в категории Государство и право, страница 197, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Доклад

  Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві "Сокальжитлокомунсервіс"

  Вона сприяє формуванню фахівця , який повинен досконало володіти обраною спеціальністю; формуванню потреби та здатності поповнювати знання , творчо мислити, правильно тлумачити і застосовувати правові норми; грамотно обґрунтовувати та відстоювати власну позицію ; давати правильну правову і моральну оцінку суспільно небезпечним-діянням
 • Тип: Курсовая работа

  Звичай в цивільному праві України та країн світу

  Проблема джерел права в юридичній науці розроблена недостатньо, хоча в умовах становлення української державності вона набуває не тільки теоретичної, але і політичної значущості Визначення і закріплення в ст 1 і ст 8 Конституції України як правової держави, реалізації її принципів, визнання і дія в державі принципу верховенства права не тільки актуалізує розробку, але і припускає наявність науково обгрунтованої концепції джерел права В той же час, реновація суспільства і держави на основі якісного інших соціально-політичних ідеалів вимагає розгляду поняття і видів джерел права під новою точко
 • Тип: Курсовая работа

  Згвалтування - проблеми кваліфікації

  Проблема насильства існує стільки ж часу, скільки розвивається людство Насильство є невід'ємною частиною життя людей і тварин Однак вбивство однією твариною іншої не сприймається нами так, як насильство серед людей Яким би жорстоким не було насильство у природі, воно не підпадає під жодні правові норми Будь-яке насильство у тваринному світі відповідає природним нормам, є цілком нормальним явищем Насильство у людському середовищі тісно пов'язане з проблемою моралі, тобто сукупності звичаєвих норм, усталених поглядів, пов'язаних з різними аспектами людського життя
 • Тип: Реферат

  Здійснення права на житло шляхом отримання його у користування

  Відповідно до пунктів 1, 2 ст 4 Закону України «Про власність» власник на свій розсуд володіє, користується і розпоряджається належним йому майном Він може чинити по відношенню до свого майна будь-які дії, що не суперечать закону, використовувати майно для здійснення господарської й іншої, не забороненої законом, діяльності, зокрема передавати його безоплатно або за плату у володіння і користування іншим особам
 • Тип: Реферат

  Здійснення права на житло шляхом приватизації

  Житло - одна з основних матеріальних умов життя людини Потреба людини в житлі виникає з моменту її народження, зберігається протягом усього життя і припиняється після смерті Отож, задоволення потреби людини в житлі - дуже важливе соціальне завдання
 • Тип: Курсовая работа

  Здійснення права на спадщину

  Актуальність роботи: знання основ реалізації спадкових прав дозволяє розширити рамки юридичних знань, а це особливо важливо в наш час, коли формується демократичне і логічне законодавство Вибір теми дослідження зумовлюється зростаючою роллю права приватної власності громадян та порядку її спадкування в умовах становлення ринкової економіки, необхідністю реформування чинного законодавства з питань спадкування як складової частини цивільного законодавства, розробки правового механізму, який належним чином міг би захистити права та законні інтереси громадян, що практично неможливо здійснити без
 • Тип: Статья

  Здание на чужой земле

  Позвольте представить Вам труд, изданный в 1905 году по поводу проблемы, по-видимому сильно тогда волновавшей теоретиков отечественного права, касающейся возможностей строительства зданий на земельных участках, не принадлежащих застройщикам То было время реформ, начатых в царствование Александра II, которые ставили своей задачей создание в России правовой системы, обеспечивающей цивилизованное и рациональное владение недвижимостью На селе шла упорная работа по «приватизации» земли крестьянами; в городе зрели и расцветали новые формы владения жилищем; в канцелярии Его Императорского Величества;
 • Тип: Реферат

  Здания и сооружения как объект собственности

  Переход России к рыночным отношениям с неизбежностью привел к революционным изменениям в отечественном законодательстве Возрождение в гражданском законодательстве института недвижимого имущества произошло на историческом пороге возникновения класса частных собственников зданий, сооружений и земельных участков, принадлежавших ранее государству
 • Тип: Реферат

  Земельні правовідносини

  Земельні правовідносини – це суспільні відносини з приводу володіння, користування, розпорядження та управління землею на державному, господарському і внутрігосподарському рівнях як об'єктом господарювання, так і засобами виробництва у сільському господарстві
 • Тип: Реферат

  Земельная и аграрная реформа в современной России

  Перед началом Первой Мировой войны в 1913 г Российская империя имела 17% мировой территории, на которой проживало около 10% населения мира и производилось 9,4% мирового валового внутреннего продукта (ВВП) Но к началу XXI в территория страны сократилась на 40%, население – до 2,5% Сейчас Россия производит чуть больше 1% ВВП по паритетам покупательной способности валют
 • Тип: Реферат

  Земельний обіг в Україні

  Рух землі в аграрній сфері країни — незворотний процес Практично він уже розпочався в умовах самоврядування, у ході проведення земельної реформи У власності громадян і юридичних осіб, які самостійно господарюють на землі, станом на 01 07 2000 року знаходилося 29,4 млн га сільськогосподарських угідь, із них використовуються в товарному сільськогосподарському виробництві 26,3 млн га Власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) було 6,3 млн громадян їхнє право вимоги поширюється на 25,2 млн га сільськогосподарських угідь Крім того, у резервному фонді поки що залишалося 3,14 млн га с
 • Тип: Контрольная работа

  Земельно-правовые сделки

  Одним из главнейших источников процветания любого государства является принадлежащие ему земельные ресурсы. От того, в чьих руках находится земля, для чего и как она используется, в конечном счёте зависят благополучие каждого члена
 • Тип: Реферат

  Земельное право

  Россия обладает уникальными богатствами созданными самой природой, и эти богатства её земли. На всемирной выставке в Париже наши земли богатые чернозёмом были признаны эталоном почвы.
 • Тип: Реферат

  Земельное право

  Права на землю могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (ст 55 Конституции РФ) В указанных случаях земельное законодательство допускает ограничение земельных прав, которое представляет собой стеснение прав и интересов субъектов в целях достижения разумного баланса между интересами обладателей земельных участков и иных лиц, а также охраны земель (ст ст 12 - 13 ЗК РФ)
 • Тип: Контрольная работа

  Земельное право

  1 Акционерное общество «Маяк» начало строительство базы отдыха на острове, который образовался несколько лет назад Районный комитет по земельным ресурсам и землеустройству предложил руководству АО прекратить строительство, так как участок находился в запасе и в пользование не предоставлялся
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... 900