Работы в категории Государство и право, страница 190, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Курсовая работа

  Захист прав дітей в міжнародних і національних правових актах

  В будь-якій соціальній державі соціальний захист - це один з найважливіших напрямків розвитку держави Рівень її цивілізованості та суспільства визначається ставленням до найменш захищених та найбільш вразливих його членів, які потребують соціального захисту, у першу чергу до дітей
 • Тип: Курсовая работа

  Захист прав споживачів в Україні

  Побудова в Україні соціально-орієнтованої економіки виводить на перший план фігуру людини - громадянина, тому забезпечення його прав стає основоположною цінністю в суспільстві В зв'язку з цим підвищеної актуальності набувають питання захисту прав споживачів товарів, робіт, послуг Захист прав споживачів традиційно вважають цивільно-правовим інститутом, тому проблематику захисту прав споживачів розглядають в рамках цивільного права
 • Тип: Реферат

  Захист прав та інтересів господарюючих суб’єктів. Господарські зобов’язання

  Державні гарантії прав та інтересів господарюючих суб’єктів можна поділити на загальні та майнові Загальні полягають в тому, що держава гарантує суб’єктам господарювання, незалежно від обраних ними організаційно-правових форм господарювання та форм власності, однакові права та створює рівні можливості для доступу до матеріально-технічних, фінансових, трудових, інформаційних та інших ресурсів
 • Тип: Реферат

  Захист права інтелектуальної власності в Україні

  Захист прав інтелектуальної власності – відповідальний етап в управлінні нею Без наявності ефективної системи захисту всі результати попередніх дій, що пов'язані з її створенням, правовою охороною і використанням можуть бути зведені нанівець У наш час фактор захисту прав набуває ширшого значення ще й тому, що у зв'язку зі швидким розвитком технологій виникла можливість порушення прав у таких обсягах, які були неможливими кілька десятиліть тому
 • Тип: Доклад

  Захист права на здійснення підприємницької діяльності

  Суть зазначених проблем полягає у тому, що необхідно забезпечити зниження кількості контролюючих органів, кількості перевірок та підвищити правовий захист суб’єктів господарювання, здійснити заходи з удосконалення чинного законодавства, посилити боротьбу з корупцією серед контролюючих органів, створити в країні необхідні умови сталого розвитку підприємництва
 • Тип: Реферат

  Заходи безпеки в кримінальному праві (порівняльно-правовий аналіз)

  Актуальність теми Інститут кримінально-правових заходів безпеки визнається та сприймається практично всіма законодавчими системами Кримінальне законодавство зарубіжних країн передбачає застосування покарання, кримінально-правових заходів безпеки, компенсаційних заходів, заходів примирення та заходів соціальної профілактики до особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння І в сучасному кримінальному законодавстві України спостерігається тенденція до розширення кола наслідків, що настають через вчинення особою злочинного діяння: покарання, засудження без застосування до особи покарання, засудж
 • Тип: Реферат

  Заходи заохочення суспільно корисної мотивації правомірної поведінки у запобіганні злочинності

  В Україні існує певна законодавча база, яка врегульовує суспільні відносини у досліджуваній сфері, проте вона потребує свого вдосконалення через відсутність системного підходу регулювання, застарілість деяких положень та неврахування нових тенденцій розвитку суспільства, відсутність наукового обґрунтування та односторонній каральний підхід до рішення проблеми
 • Тип: Реферат

  Заходи процесуального примусу

  Цивільним процесуальним правом регулюється здійснення правосуддя в цивільних справах, тобто визначається порядок судового захисту матеріального права, забезпечується обов’язковість норм матеріального права, їх примусове здійснення у випадках невиконання та визнання при оспорюванні Регламентуючи діяльність суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин, норми цивільного процесуального права забезпечують умови, які дозволяють суду повно і об’єктивно з’ясовувати дійсні обставини справи, права і обов’язки сторін і на підставі цього правильно застосовувати норми матеріального права, правильно вир
 • Тип: Контрольная работа

  Заходи щодо ефективного функціонування юридичних клінік

  Клієнтами клінік є люди незаможні, серед них багато жінок та дітей Як правило, вони не отримують належних послуг з боку правової, політичної та економічної систем Працюючи у клініках, студенти можуть серйозно впливати на долю клієнтів, які часто потребують правової допомоги з життєво важливих питань У той же час робота в клініках дозволяє студентам отримати специфічний, а можливо, й унікальний досвід, який вони набувають у рамках навчальної програми
 • Тип: Дипломная работа

  Зашита авторского права в интернете

  В РФ, как и во многих других странах, авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также от способа его выражения
 • Тип: Курсовая работа

  Защита авторских и смежных прав

  Современная жизнь состоит из задач Их решения должны быть не только правильными, но и оригинальными, иначе нельзя было бы говорить о постоянном процессе развития человечества Поэтому не последнее место в нашей жизни занимает творчество Одним из важных условий развития литературы, науки и искусства является признание за создателями творческих произведений и лицами, которые правомерно их используют, определённых гражданских прав, а также обеспечение их надёжной правовой защитой В этой работе речь пойдёт об авторских и смежных с ними правах
 • Тип: Дипломная работа

  Защита авторских и смежных прав

  Выбранная мною тема, на мой взгляд, наиболее актуальна, поскольку защита авторских и смежных прав принадлежит к числу наиболее сложных цивилистических проблем, имеющих непреходящую научную и практическую значимость
 • Тип: Курсовая работа

  Защита авторских и смежных прав в Республике Казахстан

  Тема курсовой работы «Защита авторских и смежных прав» Курсовая работа состоит из введения, основной части, заключения, списка использованных источников Основная часть состоит из первого раздела, состоящего из трех подразделов, и второго раздела, также состоящего из трех подразделов
 • Тип: Контрольная работа

  Защита авторских прав

  Авторское право регулирует отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства, постановок, фонограмм, передач организаций эфирного или кабельного вещания
 • Тип: Реферат

  Защита авторских прав в Интернете

  При работе с Интернетом, а в особенности при создании собственного web-peсурса, часто возникает ситуация, когда пользователь может скопировать себе какую-либо информацию из Интернета Здесь начинаются взаимоотношения, которые регулируются международными законами об авторских правах Нельзя, например, сделав копию фантастического романа или рассказа, публиковать его в прессе или на собственной web-странице без согласия автора, мотивируя это тем, что, дескать, "там-то она лежит свободно" Данная книга - интеллектуальная собственность, и охраняется законом ничуть не хуже, чем если бы вы п
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... 900