Работы в категории Государство и право, страница 189, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Дипломная работа

  Засоби цивільно-правового захисту права власності

  Нині в Україні триває процес корінних змін у системі відносин власності, заміни командно-адміністративних засад в управлінні економікою на ринкові методи, які покликані забезпечити власність усіх форм власності і господарювання Відносини влас­ності — основна рушійна сила розвитку економіки у будь-якому суспільстві Від рівня правової урегульованості відносин влас­ності багато в чому залежить успіх ринкових реформ в Україні
 • Тип: Реферат

  Застосування основних засобів виправлення і ресоціалізації

  Відмінною рисою покарань, не пов’язаних з позбавленням засуджених волі, є те, що правообмеження засуджених, виражаючи кару, не супроводжуються застосуванням особливих цілеспрямованих заходів карально-виховної дії Досягнення мети покарання забезпечується при цьому за рахунок виховних і превентивних властивостей самих каральних елементів [6] Ця обставина зумовлює специфіку виконання, яке не пов’язане в даному випадку із застосуванням таких засобів виправлення і ресоціалізації, як залучення до суспільно корисної праці, цілеспрямована соціально-виховна робота, загальноосвітнє і професіонально-тех
 • Тип: Курсовая работа

  Застосування права як особлива форма його реалізації

  Втілення у життя правил поведінки, що становлять зміст права, здійснюється у процесі реалізації норм права, тобто поведінки суб’єктів права відповідно до вимог норм права При допомозі реалізації права, яка тісно пов’язана із правомірною поведінкою реалізуються суб’єктивні права і обов’язки учасників суспільних відносин Вона здійснюється в випадку споєння правопорушень Вона також необхідна в випадку здійснення з боку держави контролю за законністю і доцільністю дій учасників суспільних відносин
 • Тип: Реферат

  Застосування технологій електронної комерції в державі

  Під електронною комерцією на сьогодні розуміють надання товарів і послуг за допомогою електронних каналів зв’язку (зазвичай, Internet) При цьому може забезпечуватися в режимі «on-line» виконання таких функцій:
 • Тип: Реферат

  Затягивание хозяйственного и гражданского процесса

  Затягивание судебного процесса хоть и недобросовестная, но зачастую необходимая, а поэтому и распространенная тактика ведения спора в суде Рассмотрим механизм реализации и способы, борьбы с судебным процессом
 • Тип: Курсовая работа

  Захват заложника

  Актуальность темы обусловлена тем, что прокатившаяся в конце XX века волна захватов заложников на воздушном транспорте, в медицинских, образовательных и развлекательных учреждениях и других, как правило, общественных местах, заставила обратить на себя внимание все население страны Так, например, захват заложника имеет место в Северо-Кавказском регионе, особенно в Чечне, Дагестане и Ставропольском крае, где целью преступников, как правило, выступает корысть Ярким примером этого опаснейшего явления в современной России являются события в Москве в театральном центре на Дубровке в конце октября 2
 • Тип: Дипломная работа

  Захват заложников

  Актуальность исследования Захват заложников во всех его формах и проявлениях и по своим масштабам и интенсивности, по своей бесчеловечности и жестокости относится к числу опаснейших преступлений против общественной безопасности и общественного порядка Захват заложников превратился в одну из самых острых и злободневных проблем глобальной значимости, а прогнозы ученных и практиков относительно дальнейшего развития данного вида преступной деятельности кажутся не самыми утешительными
 • Тип: Реферат

  Захисник у кримінальному процесі

  Забезпечення громадян кваліфікованою юридичною допомогою в наші дні вважається важливим конституційним положенням Йому як норми Конституції України так і чимало інших законодавчих розпоряджень, у першу чергу тих, котрі покликані гарантувати право підозрюваного, обвинувачуваного і підсудного на захист по кримінальних справах
 • Тип: Реферат

  Захисник у кримінальному судочинстві

  Згідно ст 2 КПК України завданням кримінального судочинства є охорона прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у ньому, а також швидке і повне розкриття злочинів, викриття винних та забезпечення правильного застосування закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до відповідаль­ності і жоден невинний не був покараний
 • Тип: Реферат

  Захист інтелектуальної власності

  Суб'єкт авторського права згідно Закону України «Про авторське право і суміжні права» для засвідчення авторства (авторського права) на оприлюднений чи не оприлюднений твір, факту і дати опублікування твору чи договорів, які стосуються права автора на твір, у будь-який час протягом строку охорони авторського права може зареєструвати своє авторське право у відповідних державних реєстрах
 • Тип: Реферат

  Захист житлових прав

  Характеристика відповідальності за порушення житлового законодавства має розпочинатися з розкриття поняття та змісту правопорушень в житловій сфері, за які настає кримінальна, адміністративна, цивільна відповідальність згідно із законодавством України Підставами для настання відповідальності за порушення житлового законодавства є наявність вини в діях винних осіб Конкретні види та склад відповідальності містяться в нормах цивільного, адміністративного та кримінального законодавств
 • Тип: Контрольная работа

  Захист капіталів банків від недобросовісних зайомників, кредиторів і конкурентів

  Попередження небезпек, ризиків, викликів і загроз державі як суспільно-політичній інституції та мінімізація їхніх рівнів до бажаних умов безпеки існування і стратегічного розвитку суспільства, народу, нації, людини і громадянина у сучасній демократичній державі передбачає узгоджене функціонування складових елементів системи забезпечення безпеки: військово-політичних, економічних, соціальних, ідеологічних, інформаційних, психологічних, науково-технічних, соціокультурних, правових, правоохоронних та інших механізмів Перелічені елементи складають таке поняття як „система забезпечення національно
 • Тип: Дипломная работа

  Захист прав і свобод людини та карний процес

  Права і свободи людини - одна з найактуальніших і донині тем, досліджуваних філософами, юристами, політологами Із древніх часів історія знає періоди, коли за особистістю взагалі заперечувалася яка-небудь наявність домагань до суспільства, держави У поняття прав людини різні народи й зараз вкладають зовсім неоднаковий зміст Але саме в їхньому визнанні й забезпеченні з боку держави криється одна з найважливіших умов розвитку суспільства й кожної особистості окремо
 • Тип: Реферат

  Захист прав інтелектуальної власності

  На протязі всього свого існування людина займалась певними справами, результатами яких були як матеріальні, так і не матеріальні речі та вироби Треба відзначити, що постійно знаходились люди, які мали намір скористатись результатами діяльності інших, тобто вкрасти Боротись з крадіжками матеріальних об’єктів людство навчилось дуже давно Історії відомі приклади древніх законів, цілю яких було покарання крадіїв Але за такою власністю як інтелектуальна було дуже складно слідкувати і контролювати законність її використання
 • Тип: Дипломная работа

  Захист прав громадян при встановленні фактів, що мають юридичне значення

  Положення римського права, згідно з яким спірне позовне судочинство (jurisdictio conteutiose) відокремлювалося від безспірного, добровільного (jurisdictio voluntaria), було відтворене цивільним процесуальним законодавством сучасних держав
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... 900