Работы в категории Государство и право, страница 175, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Реферат

  Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

  Розвиток і функціонування місцевих рад в Україні на засадах, що відповідають загальнодемократичним принципам – найголовніше завдання процесу становлення місцевого самоврядування Основна мета – створення гнучкого механізму правового регулювання діяльності місцевих рад на принципах самоврядування й самофінансування Такий підхід зумовлює актуальність визначення й розгляду фінансової основи організації і діяльності місцевих рад як важливого складника їх досконалого функціонування Процес реформування системи органів місцевого самоврядування на принципах самоорганізації й самозабезпечення передбача
 • Тип: Дипломная работа

  Загально-правові засади діяльності дільничних інспекторів міліції

  В напрямі забезпечення формування правової держави та громадського суспільства в Україні важливе місце посідають органи внутрішніх справ, діяльність яких потребує постійного удосконалення, обумовленого сучасними потребами економічного, політичного, соціального життя суспільства Дійсність сьогодення засвідчує, що органи внутрішніх справ сьогодні не в повній мірі виконують завдання, поставлені перед ними державою В умовах існуючих в Україні антисоціальних проявів держава шукає науково обґрунтовані форми і методи максимального зниження їх негативних наслідків, в тому числі вирішення завдань удос
 • Тип: Реферат

  Загально-правова характеристика поняття взаємодії та її роль у формуванні та реалізації державної політики

  Вважаємо за доцільне надалі зосередити свою увагу на визначенні поняття та сутності такого соціально-суспільного феномену як «взаємодія» Для досягнення поставленої мети вважалося за необхідне використовувати не лише традиційні теоретичні підходи юридичних наук, теорії систем, кібернетики, філософії, психології, соціології, але й сучасне розуміння соціальних процесів з позицій синергетики Ми відстоюємо ідею щодо необхідності аналізу та зваженого врахування результатів міждисциплінарних досліджень щодо визначення змісту та особливостей поняття взаємодії та вироблення власної позиції з цього при
 • Тип: Курсовая работа

  Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

  Продовж багатьох років ООН та численні недержавні організації працюють над тим, щоб змінити ситуацію, яка склалася в світі з допомогою низки законодавчих інструментів, у тому числі Європейських виправних правил, Американської конвенції з прав людини та Африканського статуту прав людини й народів
 • Тип: Курсовая работа

  Загальнотеоретичні погляди Станіслава Севериновича Дністрянського

  Історія українського народу складна і неоднозначна Найбільшим лихом для нього стала імперська політика царизму і радянського тоталітаризму, спрямована на те, щоб витравити в українському народові національну свідомість, позбавити його історичної пам'яті, мови, культури, традицій, звичаїв і перетворити його на частину єдиної і неподільної імперії Тисячі імен видатних діячів науки, культури і мистецтва були вилучені з нашої історії лише за те, що вони були патріотами своєї Батьківщини Однак в сучасних умовах духовного і національного відродження України, з'явилося чимало праць, в яких заново пе
 • Тип: Контрольная работа

  Задаток как способ обеспечения обязательств

  Обеспечение обязательств - традиционный институт гражданского права, известный еще римскому праву В российском дореволюционном законодательстве и гражданско-правовой доктрине также имелись положения об обеспечении исполнения обязательств такими способами, как неустойка, залог, поручительство, задаток Возникновение этого института предопределено тем обстоятельством, что наличие между сторонами обязательственных правоотношений само по себе еще не гарантирует их надлежащее исполнение И зачастую требуются меры, призванные укрепить положение кредитора в обязательстве
 • Тип: Курсовая работа

  Задачи и основные направления деятельности организационно-инспекторских (штабных) аппаратов органов внутренних дел

  Для того чтобы деятельность штабов была высокоэффективной, она должна отвечать определенным требованиям, а именно: организованности, целеустремленности, оперативности, предвидения и предусмотрительности, точности и исполнительности, инициативы и творчества
 • Тип: Реферат

  Задачи и принципы уголовного права. Значение принципов

  Уголовное право — это отрасль права, объединяющая право­вые нормы, которые устанавливают, какие деяния являются преступлениями и какие наказания, а также иные меры уголовно- правового воздействия применяются к лицам, их совершившим, определяют основания уголовной ответственности и освобождения от уголовной ответственности и наказания
 • Тип: Реферат

  Задачи и принципы уголовного процесса в свете проблем борьбы с преступностью

  Закон определяет, что задачами уголовного судопроизводства является быстрое и полное раскрытие преступлений, изобличение виновных и правильное применение закона с тем, чтобы каждый совершивший преступление был подвергнут справедливому наказанию и ни один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности и осужден
 • Тип: Контрольная работа

  Задачи и статус адвоката в Конституционном суде

  Ч 1 ст 46 Конституции РФ гарантирует судебную защиту прав и свобод1 Каждый имеет право защищать принадлежащие ему права и свободы, в том числе посредством обращения в Конституционный Суд РФ с жалобой на нарушение конституционных прав и свобод
 • Тип: Отчет по практике

  Задачи и функции деятельности прокуратуры

  Я, Иванов Иван Иванович, студент 4-го курса Гомельского государственного университета имени Ф Скорины в период с 17 мая 2010 года по 21 июня 2010 года проходил учебно-ознакомительную практику в прокуратуре Гомельского района
 • Тип: Курсовая работа

  Задачи и функции уголовного права России

  В большинстве языков мира название правовой отрасли, регулирующей отношения, связанные с совершением преступлений происходит от слов "преступление" (например, в англоязычных странах - criminal law, от англ crime) или "наказание" (в Германии -Strafrecht, от нем Strafe, в Болгарии - наказателно право)
 • Тип: Контрольная работа

  Задачи и этапы проведения следственного допроса, формы фиксации результатов проведения допроса

  Не всегда по уголовным делам назначаются и проводятся судебные экспертизы Успешно осуществить расследование можно и без предъявления людей и вещей для опознания, производства следственных экспериментов и других процессуальных действий, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации в качестве средств собирания доказательств А вот без допросов ни одно уголовное дело обойтись не может
 • Тип: Реферат

  Задачи криминалистики

  При возрастающей роли науки, превращении ее в непосредственную производительную силу, без которой нельзя решить ни одной задачи в области экономической и социальной жизни людей, с особой остротой ставится вопрос о ее назначении, целях и задачах развития Для чего существует конкретная область научного знания? Без четкого ответа на этот вопрос трудно представить себе целеустремленную научную деятельность и еще труднее определить отношение общества к данной науке, т е ее общественную необходимость
 • Тип: Контрольная работа

  Задачи по гражданскому и трудовому праву

  23 февраля в ломбарде произошла кража, в числе похищенного оказались шкуры Северова 28 февраля Северов пришел в ломбард с целью выкупа своего имущества Директор ломбарда, объяснив ситуацию предложил ему получить стоимость шкур по цене, оговоренной при заключении сделки, за минусом суммы, составляющей процентную выручку за использование ссуды Северов отказался получить предложенную сумму, объясняя это тем, что стоимость шкур была изначально занижена
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... 900