Работы в категории Государство и право, страница 174, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Реферат

  Загальні засади адміністративного судочинства в Україні

  Завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень
 • Тип: Реферат

  Загальні засади правоохоронної та правозахисної діяльності в Україні

  В межах навчальної дисципліни ”Судові та правоохоронні органи України” вивчаються основні питання щодо організації і діяльності судових, правоохоронних та правозахисних органів держави, а саме: їх завдання, структура, принципи побудови, основні засади діяльності, повноваження тощо
 • Тип: Реферат

  Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

  Перш ніж вести мову про управління в галузі освіти необхідно з‘ясувати, що ми розуміємо під термінами “освіта” та “управління” Так згідно з роз‘ясненнями “Радянського енциклопедичного словника”, освіта – це процес та результат засвоєння систематичних знань, умінь та навиків, необхідна умова підготовки людини до життя та праці
 • Тип: Курсовая работа

  Загальні положення про фізичну особу

  Сучасна динаміка соціально-економічних і політичних перетворень в Україні, що виявляється у трансформації соціальної структури суспільства та подальшої демократизації державно-правових інститутів, вимагає істотної активізації наукових досліджень проблем цивільного права, які торкаються регламентації правового становища фізичної особи У період, коли Україна знаходиться на етапі розбудови ринкових відносин, модернізації нормативно-правової бази, одним із пріоритетних напрямків її державної політики є створення відповідної правової основи, необхідної для зміцнення і подальшого розвитку соціальни
 • Тип: Реферат

  Загальні умови та порядок розірвання трудового договору

  У сучасних умовах особливої актуальності набувають питання регулювання процедури розірвання трудового договору Заступництво під час розірвання трудового договору - один із найважливіших аспектів реалізації захисної функції трудового права в умовах ринкових відносин Г Шютте зазначає, що одним із найважливіших напрямків соціального захисту трудящих у ФРН є правове регулювання звільнень [7, с 73]
 • Тип: Реферат

  Загальна характеристика і види злочинів проти миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку

  Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку вперше в історії національного кримінального права виділено КК України 2001 року в окремий розділ Це ті злочини, які світове співтовариство визнає особливо небезпечними для всього людства, оскільки вони підривають основи міжнародної безпеки, шкодять міждержавним відносинам і здатні знищити людство
 • Тип: Курсовая работа

  Загальна характеристика господарських зобов'язань

  Створення гармонійної та ефективної системи господарського законодавства України є одним з найважливіших напрямів розвитку української правової системи в умовах становлення соціальне орієнтованої ринкової економіки Оскільки одним з головних завдань господарського законодавства є координація дій суб'єктів господарювання, то нормам, що регулюють договірні відносини у сфері господарювання, має належати чільне місце в системі господарського права
 • Тип: Отчет по практике

  Загальна характеристика діяльності Рожищенської районної ради Волинської області

  Діяльність районної ради ґрунтується на принципах народовладдя, законності, гласності, колегіальності, поєднання місцевих і державних інтересів, виборності, правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених чинним законодавством України
 • Тип: Реферат

  Загальна характеристика договірних відносин щодо реалізації сільськогосподарської продукції

  Одним із основних принципів ринкової економіки є свобода у виборі форм і методів своєї діяльності та свобода реалізації виробленої продукції Це стосується будь-якої продукції і сільськогосподарська у даному випадку не винятком Цей принцип не був притаманний відносинам часів планової економіки, а його введення не завжди адекватно сприймається представниками державних органів та навіть окремими керівниками господарств
 • Тип: Курсовая работа

  Загальна характеристика злочинів у сфері комп’ютерної інформації

  Комп’ютеризація вже давно “пустила коріння” в різноманітні сфери нашого життя Звичайно ж, це дуже зручно Все, що мені може знадобитись, замість мене запам’ятає мій комп’ютер - не можу ж я все тримати в голові! Ви теж так думаєте? Тоді вважайте, що вся інформація, збережена у вашому комп’ютері, може стати відомою будь-кому Захищаєте всі файли паролями? Не допоможе! Якщо ви - лише посередній користувач, не думайте, що решта - такі ж самі В світі багато людей мають глобальні знання у сфері комп’ютерної інформації І свої знання вони можуть використовувати в корисливих цілях
 • Тип: Курсовая работа

  Загальна характеристика змішаних договорів

  Тенденція до підвищення ролі договору в сучасних умовах пов‘язана з корінним реформуванням економічної системи країни Ключове значення для такого реформування мало визнання приватної власності і поступовий зріст її значення в ринковій економіці, звуження до необхідних меж державного регулювання господарських відносин, встановлення свободи вибору контрагентів тощо
 • Тип: Реферат

  Загальна характеристика нормативного змісту конституційних прав особи в кримінальному судочинстві України

  Конституційні права та свободи людини і громадянина визначають сутнісний статус індивіда Саме вони перетворюють людину як явище біологічне на явище біосоціальне, що й дозволяє вважати її вищою цінністю Такого роду права і свободи регламентовані відомими міжнародно-правовими документами Не є винятком у цьому плані й Україна, в ст 3 Конституції якої однозначно й категорично стверджується, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в державі найвищою соціальною цінністю [11] Це особливо важливо, оскільки протягом багатьох десятиліть в Україні, яка пере
 • Тип: Реферат

  Загальна характеристика права інтелектуальної власності

  Термін "власність" щодо результатів творчої діяльності у законодавстві і спеціальній літературі використовується уже давно Наведені вище приклади із патентного закону Франції (1791 р ) і закону штату Масачусетс США (1789 p ) свідчать про те, що результати творчої діяльності уже в ті часи визнавалися об'єктами власності і, отже, права власності
 • Тип: Реферат

  Загальна характеристика права власності

  Власність традиційно розуміється головним регулятором еконо­мічних відносин Цим обумовлюється не тільки її сприймання, з од­ного боку, як економічної категорії, а, з іншого, - як центрального утворення в праві1, а й взаємопов'язаність та навіть ототожненість та­ких її проявів Звичайно власність пов'язується з такими категоріями, як «майно» та «право» Багато уваги приділяється стану привласненості, який, за загальним розумінням, є суттєвою характеристикою власності та передумовою розгляду таких парних понять, як «стати­ка» - «динаміка» та «речове» - «зобов'язальне»
 • Тип: Реферат

  Загальна характеристика системи органів влади

  Відповідно до ст  6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією межах і відповідно до законів України Проте буде перебільшенням робити висновок про якесь цілком самостійне, а тим більше – автономне існування, зокрема виконавчої влади, щодо інших гілок влади Адже державна влада як здатність держави приймати обов’язкові рішення та домагатися їх виконання – явище цілісне
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... 900