Работы в категории Государство и право, страница 173, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Контрольная работа

  Забастовка как способ разрешения коллективного трудового спора

  Понятие забастовки в обоих законодательных документах одинаково Право работников на забастовку признается как способ разрешения коллективного трудового спора и в основном законе Российской Федерации - Конституции РФ Это закреплено в статье 37 Забастовка - весьма радикальное средство борьбы работников за свои права, и закон в связи с этим регулирует условия, при которых использование забастовки как способа разрешения возникшего трудового конфликта является правомерным
 • Тип: Реферат

  Забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства

  Викриття винних, швидке і повне розкриття злочинів, пошук правди, встановлення об’єктивної істини по справі, захист прав та законних інтересів громадян – це праця, яка включає в себе елементи ризику Життєвий досвід свідчить, що прислів’я “краще гірка правда, ніж солодка брехня” не завжди відповідає дійсності У певних випадках повідомлення до правоохоронних органів правдивих відомостей про злочинну діяльність тих чи інших осіб або про злочин, тягне за собою негативні наслідки, що проявляються у переслідуванні особи, яка вчинила свій громадський обов’язок
 • Тип: Реферат

  Забезпечення боротьби із недобросовісною конкуренцією в Україні (правовий аспект)

  Поняття "недобросовісна конкуренція" не нове для вітчизняної практики правозастосування Сьогодні складно когось здивувати рішенням Антимонопольного комітету України (далі – АМК), якими припиняється неправомірне використання назв та упаковок знаних торговельних брендів із боку маловідомих фірм для продажу власної продукції
 • Тип: Реферат

  Забезпечення виконання господарських зобов’язань у сфері банківського кредитування

  Актуальність теми Істотним та невід’ємним елементом сучасного господарювання в Україні є відносини, що виникають у сфері банківського кредитування Враховуючи перехід нашої економіки до соціально орієнтованих ринкових відносин, реформування всього механізму кредитування підвищує актуальність зобов’язальних кредитно-банківських відносин, значна частина яких належить до господарсько-договірних зобов’язань Статистичні дані свідчать про превалювання в кредитному портфелі України кредитів, наданих саме суб’єктам господарювання
 • Тип: Реферат

  Забезпечення законності здійснення адміністративних проваджень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно

  Законність — атрибут існування та розвитку демократично організованого суспільства [3, с 228] Вона необхідна для забезпечення свободи і реалізації прав осіб, утворення та функціонування громадянського суспільства, є обов’язковою для усіх елементів державного механізму (державних органів, державних організацій, державних службовців), громадянського суспільства (громадських та релігійних організацій, політичних формувань, підприємств та господарських товариств тощо), а також для фізичних осіб (як громадян держави, так і іноземних громадян та для осіб без громадянства) В І Іванов стверджує, що в
 • Тип: Реферат

  Забезпечення прав і свобод людини та громадянина: умови, чинники, соціально-правовий механізм

  У соціології поняття «суспільство» визначається як «цілісна єдність, яка складається з людей, соціальних зв’язків між ними, взаємодій та відносин, що мають усталений характер й відтворюються в історичному процесі, переходячи із покоління в покоління» [8] У юриспруденції прикладом визначення поняття «суспільство» може слугувати точка зору професора О Ф  Скакун: «Суспільство – система взаємодії людей, які пов’язані між собою інтересами у сфері виробництва, обміну, споживання життєвих благ та встановлюють межу поведінки в загальних інтересах за допомогою соціальних норм» [9, с  63]
 • Тип: Реферат

  Забезпечення працевлаштування інвалідів

  З метою реалізації творчих і виробничих здібностей інвалідів та з урахуванням індивідуальних програм реабілітації їм забезпечується право працювати на підприємствах (об'єднаннях), в установах і організаціях із звичайними умовами праці, в цехах і на дільницях, де застосовується праця інвалідів, а також займатися індивідуальною та іншою трудовою діяльністю, яка не заборонена законом
 • Тип: Реферат

  Забота государства о престарелых людях

  Социальное обслуживание включает в себя всё то что получает пожилой и нетрудоспособный человек за счёт общественных фондов потребления сверх пенсии Общество в данном случае берёт на себя полностью либо частично расходы, связанные с оплатой стоимости услуг, предоставляемых пожилым и нетрудоспособным гражданам , нуждающимся в определённых видах социальной помощи При этом в порядке социального обслуживания удовлетворяются специфические потребности, характерные именно для данной категории граждан
 • Тип: Реферат

  Завдання та джерела нотаріального процесуального права

  Діяльність нотаріату відчутно впливає на різні аспекти суспільного життя країни Від якості його роботи залежать нормальне функціонування цивільного обороту країни, ефективність охорони й захисту майнових прав та законних інтересів громадян і організацій Формування ринкової економіки, основу якої складає приватна власність, потребує посилення правового регулювання господарських відносин, а значить, і підвищення ролі нотаріату як регулятора цих відносин Це, в свою чергу, визначає і завдання нотаріальних органів на нинішньому етапі розвитку нашого суспільства
 • Тип: Реферат

  Завдання та функції державної служби зайнятості України

  Сучасні органи державної влади є складними комплексними організаціями, запорукою успішного функціонування яких є науково обґрунтований вибір її цільової, функціональної та організаційної структур, упорядкування технологічних управлінських та операційних процесів, налагодження ділових відносин між державними службовцями по горизонталі і вертикалі
 • Тип: Курсовая работа

  Заведомо ложный донос в уголовном праве РФ

  «Ложный донос, по законам Российской Империи XIX - начала XX в определялся как заведомо ложное обвинение невинного лица в противозаконном деянии, заявленное власти, которая могла возбудить уголовное преследование Это преступление против правосудия и вместе с тем против прав частного лица, ложно обвиняемого В силу такой двойственности своего состава ложный донос всегда публично преследовался и карался сообразно мере причиненного обвиненному вреда»
 • Тип: Реферат

  Завершение политического объединения русских земель во второй половине XV в. – первой трети XVI века и создание единого государства

  Подъем Москвы как центра новой России, а в дальнейшем – могучей российской империи, начался в монгольский период, и освобождение ее от монгольского владычества в середине XV века освободило путь для объединения и дальнейшего развития Московского государства
 • Тип: Дипломная работа

  Завещание как основание наследования

  В настоящее время в России все заметнее становится тенденция возрастания роли завещания при определении дальнейшей судьбы наследства после смерти ее собственника Каждый гражданин может оставить по завещанию все свое имущество или часть его одному или нескольким лицам, а также государству или отдельным государственным, кооперативным и другим общественным организациям
 • Тип: Реферат

  Завещание: понятие, виды, характеристика

  Одной из отличительных особенностей нового законодательства о наследовании является приоритет наследования по завещанию перед наследованием по закону Свидетельством такого приоритета являются как формально-юридическая конструкция ст 1111 ГК РФ и разд V ГК РФ, в которых наследование по завещанию выдвинуто на первый план оснований наследования, так и направленность целого ряда норм ГК РФ на побуждение граждан к совершению завещаний, а именно:
 • Тип: Реферат

  Завещательное распоряжение в международном частном праве

  Право наследования известно всем современным правовым системам, и одно это обстоятельство свидетельствует о его важности и необходимости, продиктованной требованием обеспечения законных интересов не только отдельных лиц, но и общества в целом [1, с 76]
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... 900