Работы в категории Государство и право, страница 164, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Курсовая работа

  Докази та доказування в кримінальному процесі

  В теорії і практиці кримінального процесу тема доказування є однією із найважливіших Це пояснюється тим, що під час кримінального судочинства розглядаються справи, які вирішують долю людини І від того, на скільки точно, повно буде досліджено всі матеріали справи, від того, чи буде додержано вимог закону, залежатиме правильність рішення суду Це має дуже важливе значення, оскільки основним завданням кримінального судочинства є дотримання всіх вимог закону для того, щоб кожен, хто скоїв злочин, був притягнутий до відповідальності і жоден невинуватий не був покараним
 • Тип: Курсовая работа

  Докази та доказування у цивільному процесі

  Будь-який цивільний процес базується на процесі доказування та доведення, що неодмінно позначається на остаточному результаті - рішенні суду Правильно і юридично грамотно довести права у суді можуть лише фахівці, а принцип змагальності передбачає посилення конкуренції серед юристів Отже, переваги у реальному процесі матимуть найбільш юридично обізнані фахівці, які знають краще процес доведення і швидше орієнтуються в його тонкощах Тому ця курсова робота спрямована сприяти особистому підвищенню знань і навиків у цивільному судочинстві
 • Тип: Реферат

  Докази у кримінальному процесі

  Для успішного вирішення завдань кримінального судочинства суд, суддя, прокурор, слідчий, особа, яка провадить дізнання, зобов'язані встановити: чи був вчинений злочин, який саме, хто винний у його вчиненні, та інші обставини, що мають значення для законного і обґрунтованого вирішення справи і захисту прав і законних інтересів учасників процесу
 • Тип: Курсовая работа

  Доказування у кримінальному процесі

  Як об'єктивна істина в цілому, так і окремі факти, обставини справи встановлюються слідчими орга­нами, прокурором і судом лише шляхом кримінально-процесуального доказування (нерідко його називають су­довим, але це, на наш погляд, неточно відображає суть цього поняття), під час якого збираються, перевіряються, оцінюються докази і на їх підставі приймаються й об­ґрунтовуються процесуальні рішення Цим зумовлюється те, що доказування має найбільшу питому вагу в усій діяльності органів і осіб, які ведуть процес, осіб, яких вони залучають до цієї діяльності, а також те, що нор­мативне регулювання й
 • Тип: Реферат

  Доказывание в арбитражном процессе

  В учебной литературе по арбитражному процессу принято называть доказывание в арбитражном процессе «судебными», что отражает недавнюю направленность российского процесса на развитие повсеместной активности суда при рассмотрении в судах дел, будь то арбитражные, гражданские или уголовные Современному российскому процессу (как, впрочем, и праву многих стран со следственным типом судопроизводства) свойственна ориентация на расширение состязательных аспектов судопроизводства, сопряженных с развитием активности и инициативности сторон в процессе и пассивности суда
 • Тип: Реферат

  Доказывание в гражданском процессе

  В основе доказывания лежит практическая деятельность, в ходе которой происходит восприятие фактических данных, а также непосредственно воспринимаются отдельные факты Все это подвергается логическому анализу, в результате рационального мышления выдвигаются следственные версии, которые вновь проверяются практической деятельностью и т д
 • Тип: Дипломная работа

  Доказывание в гражданском процессе

  Как правило, между моментом рассмотрения и разрешения судебного дела и моментом совершения субъектами правоотношений юридически значимых действий существует определенный «разрыв» во времени, означающий, что суд должен получить знания о фактах, имевших место в прошлом, с помощью доказательств Это объективно существующее обстоятельство правосудия исключает получение знания о фактах прошлого путем непосредственного их восприятия судом и приводит к потребности доказывания фактических обстоятельств с помощью носителей информации Судебное познание с использованием доказательств имеет, таким образом
 • Тип: Контрольная работа

  Доказывание в гражданском процессе

  Гражданский процесс представляет собой урегулированную федеральным законом деятельность судов общей юрисдикции и мировых судей по рассмотрению и разрешению споров, возникающих из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических (т е цивильных) и иных правоотношений, дел приказного и особого производства, дел, возникающих из публичных правоотношений, а также осуществлению судами защиты иных прав и охраняемых законом интересов
 • Тип: Реферат

  Доказывание в уголовном производстве

  Успешное раскрытие преступлений, справедливое наказание каждого совершившего преступление связано с доказыванием Оно осуществляется в соответствии с установленной законом процедурой, обеспечивающей достижение истины по делу при соблюдении прав и свобод человека и гражданина Правила доказывания имеют настолько существенное значение для всего уголовного процесса, что их основы закреплены в ст 49-51 Конституции РФ
 • Тип: Реферат

  Доказывание в уголовном процессе

  Понятийный аппарат теории доказывания сравнительно невелик К числу основных понятий этой теории следует отнести само понятие доказывания (т е его сущность), а также понятия средств доказывания, источников доказательств и самих доказательств, предмета и пределов доказывания, субъектов доказывания, стадий этого процесса и некоторые другие Содержание и трактовка этих понятий в отечественной процессуальной и криминалистической науках более или менее устоялись, разночтения, как правило, не носят принципиального характера В настоящей работе мы используем, в основном, общепринятые определения указан
 • Тип: Контрольная работа

  Доказывание в уголовном процессе

  Главная задача уголовного права – борьба с преступностью и ликвидация порождающих ее причин Решение этой задачи в значительной степени зависит от уровня развития уголовно-процессуальной науки При этом на общем фоне усиления борьбы с преступностью, уголовно-процессуальное законодательство должно сохранять исходные тенденции развития судебной, прокурорской и следственной практики, связанные с демократизацией и гуманизацией уголовного судопроизводства – усилением гарантий, прав, законных интересов и свобод личности, повышением роли и независимости суда при осуществлении правосудия, расширением и
 • Тип: Курсовая работа

  Доказывание и доказательства в арбитражном процессе

  На развитие арбитражного процессуального права оказало сильное влияние гражданское процессуальное право За все время существования государственного и ведомственного арбитража его деятельность изучалась в рамках науки гражданского процессуального права, что вызвало к жизни теорию широкого и узкого понимания гражданского процесса Затем создание системы арбитражных судов и принятие арбитражно-процессуального законодательства продемонстрировало значительное сходство в правовом регулировании процедуры рассмотрения дел с гражданским процессом Процессуальные сходства неизбежны в силу общей природы р
 • Тип: Реферат

  Доказывание и доказательства в арбитражном процессе

  Современному российскому процессу свойственна ориентация на расширение состязательных аспектов судопроизводства, сопряженных с развитием активности и инициативности сторон в процессе и пассивности суда
 • Тип: Курсовая работа

  Доказывание и доказательства в гражданском процессе

  В соответствии с Конституцией Российской Федерации правосудие осуществляется только судом, действующим законодательством на суды возлагается обязанность в пределах своей компетенции, в установленный законодательством срок, правильно разрешать дела, возникающие из гражданских, трудовых, жилищных, семейных, административных и других правоотношений
 • Тип: Дипломная работа

  Доказывание и доказательства в уголовном судопроизводстве

  В соответствии с ч  1 ст  6 УПК РФ назначение уголовного судопроизводства заключается в обеспечении защиты прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также защиты личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... 900