Работы в категории Государство и право, страница 14, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Реферат

  Адміністративно-правова характеристика проваджень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно

  Термін «процес» давно використовується у науковій лексиці, однак трактується по-різному, тому потребує більш детального розгляду У словниках слово процес (від лат processus — «просовування») визначається як:
 • Тип: Курсовая работа

  Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності

  Дана тема курсової роботи є досить актуальною у наш час, адже більшість з людей мають свій бізнес, тобто , своє підприємство Щоб підприємницька діяльність не суперечила закону, в деякій мірі нею повинна регулювати держава І тому моя тема широко розкривається в правовій літературі
 • Тип: Реферат

  Адміністративно-правове регулювання господарської діяльності в агропромисловому комплексі

  Питання регулювання сільськогосподарського виробництва є в Росії актуальними в будь-який історичний період її розвитку Становлення ринкової економіки аж ніяк не скасувало необхідності державного впливу на економіку села, змінилися тільки пріоритети та методи регулювання Але якщо у сфері цивільно-правового регулювання аграрного сектора Росії у зв'язку з прийняттям Цивільного та Земельного кодексів РФ настає визначеність, то у сфері публічно-правового, а по суті в сфері адміністративно-правового регулювання, ще є значні можливості для поліпшення нормативної бази, тим більше що аграрний сектор,
 • Тип: Реферат

  Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції

  Актуальність теми дослідження зумовлена значним науково-теоретичним і практичним значенням процесу реформування галузі внутрішніх справ в Україні Сучасна модель демократичної, соціальної та правової держави потребує нових концептуальних підходів щодо розв’язання проблем реалізації правоохоронної функції Забезпечення охорони громадського порядку на відповідній території є не тільки обов’язком державних органів, але й правом територіальних громад та органів, які формуються ними Наявна державотворча практика вказує на те, що реформування органів внутрішніх справ та становлення інституту місцевог
 • Тип: Дипломная работа

  Адміністративно-правове та організаційне забезпечення взаємодії органів державної влади України у правоохоронній сфері

  Необхідність розробки зазначеного забезпечення виходить із необхідності удосконалення адміністративно-правового забезпечення соціально-правового механізму гарантування прав і свобод людини та громадянина, а також необхідності виконання Україною Копенгагенських критеріїв стосовно вступу до ЄС (у частині стабілізації державних установ, діяльність яких пов’язана із забезпечення прав людини) У зв’язку з цим передусім пропонується розробка якісно нової моделі взаємодії органів державної влади України у правоохоронній сфері, а також організаційно-правовий механізм її реалізації – формування та реал
 • Тип: Реферат

  Адміністративно-правовий статус громадянина

  Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що людина, громадянин проголошена Конституцією найбільшою соціальною цінністю Зв’язок між людиною та правом найбільш повно характеризується через поняття правового статусу, в якому відбиваються всі основні сторони юридичного буття індивіда: його інтереси, потреби, взаємовідносини з державою, трудова та суспільно-політична діяльність, соціальні домагання та їх задоволення Для науки адміністративного права та державно-правової практики важливими є дослідження адміністративно-правового статусу громадянина Адміністративно-правовий статус громадянина д
 • Тип: Реферат

  Адміністративно-правовий статус підрозділів судової міліції

  Ефективність заходів забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, прямо залежить від організаційно-правового і фінансово-матеріального забезпечення їх реалізації, тобто від наявності спеціалізованих підрозділів у правоохоронних органах України, насамперед, спецпідрозділів судової міліції
 • Тип: Курсовая работа

  Адміністративно-правовий статус Президента України

  Глава держави –– Президент України Інститут президентства було введено Законом України “Про заснування поста Президента України і внесення змін і доповнень до Конституції України” Конституційні зміни, що стосуються інституту президентства, свідчать, що цей інститут постійно розвивається, на нього впливають трансформаційні процеси в суспільстві Змінюються й уявлення політиків, вчених про місце й роль Президента України в системі влади, йде пошук встановлення його нового конституційно-правового статусу Для чіткішого визначення повноважень гілок влади і, зокрема, Президента України, потрібне удо
 • Тип: Контрольная работа

  Администативная деятельность

  Объективная сторона: нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан, если они по своему характеру не влекут применения мер уголовного наказания
 • Тип: Учебное пособие

  Административная деятельность милиции по содержанию, охране и конвоированию подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений

  Местами содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений являются изоляторы временного содержа­ния (ИВС) органов внутренних дел субъектов Российской Федерации, органов внутренних дел на транспорте, горрайорганов внутренних дел Решение о их создании, реорганизации и ликвидации принимаются ми­нистрами внутренних дел республик, начальниками управлений (главных управлений) внутренних дел в субъектах Российской Федерации, началь­никами управлений внутренних дел на транспорте Финансирование ИВС осуществляется за счет средств федерального бюджета по смете Минис­терства вну
 • Тип: Контрольная работа

  Административная деятельность ОВД

  Формирование правового государства, укрепление законности и правопорядка требует повышения эффективности работы всех правовых органов, в том числе и органов внутренних дел.
 • Тип: Контрольная работа

  Административная деятельность органов внутренних дел

  В настоящее время происходит усиление криминогенного влияния на несовершеннолетних и молодежь лиц с устойчивым асоциальным поведением: пьяниц, наркоманов, проституток, преступников и организованных преступных групп
 • Тип: Курсовая работа

  Административная деятельность органов внутренних дел

  Административная деятельность органов внутренних дел представляет собой одну из специальных дисциплин, изучаемых в вузах МВД России юридического профиля В курсе изучаются содержание и особенности управления внутренними делами государства, сущность общественного порядка и общественной безопасности в сфере важнейших объектов управления внутренних дел, содержание и принципы административной деятельности органов внутренних дел, её задачи, организация, направления деятельности, субъекты, формы и методы осуществления административной деятельности, а также складывающиеся в её сфере общественные отно
 • Тип: Доклад

  Административная и гражданско-правовая ответственность

  Административная ответственность - это вид юридической ответственности, которая выражается в назначении органом или должностным лицом, наделенным соответствующими полномочиями, административного наказания лицу, совершившему правонарушение
 • Тип: Дипломная работа

  Административная ответственность

  Раскрываются вопросы, касающиеся установления и применения административной ответственности, перечисляются органы, уполномоченные применять административную ответственность, определяется круг лиц, к которым может быть применена административная ответственность
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 900