Работы в категории Государство и право, страница 131, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Реферат

  Державне регулювання відносин власності на природні ресурси

  Захист відбудеться 04 квітня 2008 р о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 17 127 03 у Класичному приватному університеті за адресою: 69002, м Запоріжжя, вул Жуковського, 70-б, ауд 125
 • Тип: Реферат

  Державне регулювання забезпечення продовольчої безпеки в Україні

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25 00 02 – механізми державного управління – Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління», Запоріжжя, 2006
 • Тип: Дипломная работа

  Державне регулювання процедури банкрутства

  Важливим напрямом державного регулювання є забезпечення конкурентоспроможності як національної економіки в цілому, так і окремих суб`єктів господарювання Це здійснюється як при розробці та реалізації промислової і конкурентної політики, так і при врегулюванні питань відновлення платоспроможності підприємств чи визнання їх банкрутами
 • Тип: Реферат

  Державне регулювання розвитку книговидання в Україні

  Актуальність теми Важливою інформаційною складовою в сучасному суспільстві є книга, що була і залишиться ключовим чинником у розвитку духовності нації В умовах сьогодення, коли триває відродження української культури та мови, роль і значення книги важко переоцінити
 • Тип: Реферат

  Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні

  Захист відбудеться 21 травня 2008 р о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 17 127 03 у Класичному приватному університеті за адресою: 69002, м Запоріжжя, вул Жуковського, 70-б, ауд 125
 • Тип: Дипломная работа

  Державне регулювання фондового ринку в Україні

  Актуальність теми Головним аргументом на користь державного регулювання фондового ринку у розвинених країнах є необхідність оперативного вирішення проблем, передусім у випадках, коли діяльність учасників цього ринку не забезпечує надходження у необхідних обсягах фінансових ресурсів до ділових одиниць Розумне поєднання ринкових і державних регуляторів дає можливість реалізувати цілі розвитку фондового ринку України, недостатній розвиток якого гальмує інвестиційні процеси, стримує структурну перебудову вітчизняної економіки, що унеможливлює підвищення її конкурентоспроможності
 • Тип: Реферат

  Державне управління і виконавча влада

  -Як відомо, державне управління — складне і багатогранне явище З ним пов'язане з'ясування суті, змісту та форми держави (форми державного правління і форми державного устрою), розкриття її функціональних, організаційно-структурних і політико-правових параметрів виконавчої влади як окремої гілки (сфери) державної влади Особливість виконавчої влади серед гілок державної влади полягає в тому, що саме у процесі її реалізації відбувається реальне втілення в життя законів та інших нормативних актів держави, практичне застосування всіх важелів державного регулювання і управління важливими процесами
 • Тип: Реферат

  Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

  Управління в галузі вивчення, використання і охорони надр являє собою засновану на правових нормах діяльність відповідних органів Української держави по організації вивчення, раціонального використання надр для задоволення потреб у мінеральній сировині й інших потреб господарського комплексу, охорони надр в їх тісному взаємозв’язку з іншими природними об’єктами, забезпечення безпеки робіт при користуванні надрами, а також охорони прав підприємств, організацій, установ і громадян у цій сфері
 • Тип: Реферат

  Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

  Відповідно до статей 23, 24 Лісового кодексу загальне державне управління в галузі охорони, захисту, використання та відтворення лісів здійснюють Президент України, Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та деякі інші органи відповідно до законодавства
 • Тип: Реферат

  Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

  Державне управління у сфері поводження з відходами здійснюють Кабінет Міністрів України, відповідні органи Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та місцевого самоврядування, а також спеціально уповноважені органи виконавчої влади у сфері поводження з відходами До останніх належать Міністерство охорони навколишнього природного середовища, Державна санітарно-епідеміологічна служба України Державне регулювання безпеки під час поводження з радіоактивними відходами здійснюють, крім того, МОЗ України; МВС України, інші органи державної виконавчої влади згідно з законодавством
 • Тип: Курсовая работа

  Державне управління в сфері охорони здоров’я

  Охорона здоров'я — це система заходів, спрямованих на забезпечення збереження і розвитку фізіологічних і психологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності людини при максимальній біологічно можливій індивідуальній тривалості життя
 • Тип: Курсовая работа

  Державне управління соціальними системами в Російській Федерації

  "Адміністративне керування є найбільш помітною сферою діяльності держави; воно є уряд в дії; воно є виконавча влада, діяльна, найбільш видима сторона держави, і є, звичайно, такий же старої, як і сама держава"
 • Тип: Курсовая работа

  Державне управління у сфері житлово-комунального господарства

  Житлово-комунальне господарство – це одна з важливих та пріоритетних галузей національного господарського комплексу, яка забезпечує життєдіяльність населених пунктів та суттєво впливає на розвиток економічних взаємовідносин у державі У цій сфері зайнято 5 відсотків працездатного населення країни, які обслуговують біля 25 відсотків основних фондів держави Понад 14,2 тисячі спеціалізованих підприємств та організацій різних форм власності надають споживачам 40 видів житлово-комунальних послуг Проте в житлово-комунальному господарстві накопичено багато проблем, що ставлять під загрозу можливість
 • Тип: Реферат

  Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

  Забезпечення екологічної безпеки, захист населення від надзвичайних екологічних ситуацій є конституційним обов’язком держави (ст 16 Основного Закону України) Здійснення цього обов’язку покладається на органи державної влади та місцевого самоврядування, повноваження яких у даній сфері визначені законодавством Такими органами є: Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, місцеві ради та їх виконавчі комітети Ці органи
 • Тип: Курсовая работа

  Державне фінансування політичних партій в європейських країнах

  Політичне життя будь якого суспільства неможливе без використання фінансових ресурсів Без грошей у демократичному суспільстві політичні партії не змогли б організуватися, політики – спілкуватися з широким загалом, неможливо було б проводити і виборчі кампанії Фінансування політичної діяльності, зокрема, з держбюджету, можна вважати життєвою необхідністю
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... 900