Работы в категории Государство и право, страница 130, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Курсовая работа

  Державна молодіжна політика в Україні: соціально-педагогічний аспект

  Сучасний темп розвитку суспільства настільки високий і складний, що без визначальної ролі держави не обійтись Провідні світові тенденції характеризуються посиленням уваги до молоді та її розвитку Міжнародна спільнота молодіжним проблемам приділяє значну увагу, адже від цього в значній мірі залежить майбутнє будь-якого суспільства Тому орієнтація на роботу з молоддю, молодіжна політика в широкому розумінні виступає як програмне забезпечення майбутнього суспільства, яким фактично є сучасна молодь
 • Тип: Реферат

  Державна політика у правоохоронній сфері: історико-правовий аналіз та шляхи удосконалення

  У 1995 році Україна взяла на себе зобов’язання перед Радою Європи розробити нове демократичне законодавство, згідно з яким головним завданням держави є захист прав і свобод людини Відповідно до прийнятого Парламентською Асамблеєю Ради Європи Висновку (1995р ), яким було встановлено зобов’язання України перед цією організацією, передбачалося прийняття нової Конституції, рамкового документа про правову політику України у сфері захисту прав людини, нових Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів тощо Серйозні вимоги було висунуто до реформування державно-правової системи нашої держави,
 • Тип: Курсовая работа

  Державна реєстрація юридичних та фізичних осіб

  Мета моєї роботи полягає в тому, щоб зрозуміти, що таке державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців України, розкрити її поняття, законодавче регулювання і перспективи вдосконалення державної реєстрації
 • Тип: Реферат

  Державна система органів охорони права інтелектуальної власності

  З проголошенням курсу на розбудову іноваційно-інвестиційної моделі розвитку України, створення ринкової економіки, правовим закріпленням розмаїття форм і видів власності, законодавчим визначенням об’єктів інтелектуальної власності постає необхідність удосконалення державної системи органів охорони права інтелектуальної власності На сьогодні сфера інтелектуальної власності потребує створення нових дієвих інфраструктур як в державних органах, так і в недержавних інституціях, запровадження нових форм і методів діяльності, розробки принципів взаємодії між різними структурами державної системи орга
 • Тип: Курсовая работа

  Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності

  Тенденції розвитку науки, культури, техніки і виробництва, особливо починаючи з другої половини XX століття, свідчать про те, що людство у своєму розвитку підійшло до тієї межі, коли подальший прогрес буде зумовлюватися саме розумовою діяльністю суспільства Тобто, саме результати розумової діяльності або за теперішньою термінологією – інтелектуальної діяльності будуть визначати стратегію і тактику соціально-економічного розвитку будь-якої країни Уже тепер видно, що високий рівень інтелектуальної діяльності у тій чи іншій країні зумовлює високий рівень добробуту її народу
 • Тип: Курсовая работа

  Державна служба в Україні

  За останні десять років життя нашого суспільства відбулися радикальні зміни в економіці, соціальному житті В умовах розмаїтості форм власності, свободи інформації, ідеологічного плюралізму держава повинна стати принципово новою, ніж при колишній командно-розподільній системі Однак реформи державного управління, особливо в сфері виконавчої влади, значно відстали від реформ в інших сферах Стара адміністративна машина намагається пристосуватися до вирішення нових завдань при принципово новій системі відносин І, як результат, якість роботи держапарату знижується, а неефективність, хаотичність йог
 • Тип: Контрольная работа

  Державна соціальна допомога

  Конституцiя Укра'ни гарантує кожному її, громадянину право на соцiальний захист та забезпечення рiвня життя не нижчого за прожитковий мінімум, що встановлений законом Це право гарантується системою загальнообов'язкового державного соцiального страхування за рахунок страхових внecкіів громадян, пiдприємств, установ i органiзацiй на випадок неможливостi громадянина отримувати дoxiд при втраті роботи або працездатностi через хворобу, нещасний випадок, калiцтво, cтapicть чи смерть годувальника, а також - наданням соцiальної, допомоги за рахунок бюджетних та iнших джерел
 • Тип: Контрольная работа

  Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні

  Державне будівництво і місцеве самоврядування – це наука, що являє собою систему узагальнених знань про організацію роботи органів публічної влади Її предметом є суспільні відносини, які складаються у процесі організації та діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування
 • Тип: Учебное пособие

  Державне конституційне право зарубіжних країн

  Натуралізація – набуття громадянства за законом, який діє в цій країні, шляхом прийняття і видачі індивідуального акта; може натуріалізуватися лише повнолітня особа, письмова заява, готовність відмовитись від іншого громадянства, знання державної мови, мінімальний строк проживання, відсутність певних хвороб, наявність законних засобів існування Внаслідок правонаступництва держави
 • Тип: Реферат

  Державне право зарубіжних країн

  Починаючи написання контрольної работи з державного (конституційного) права зарубіжних країн на тему “Вибори та референдум” необхідно проаналізувати літературу у галузі виборчого законодавства та законодавства про референдум деількох найбільш потужних та впливових держав, бо великі держави у виборі того чи іншого шляху розвитку обирають свій, притаманний тільки їй шлях, вірність якого випробувана на протязі строку формування політичної системи даної держави Та нові, як ще кажуть страни, що знаходяться у розвитку, знаходяться на шляху пошуку самої оптимальної виборчої системи або виду референд
 • Тип: Реферат

  Державне право України

  Перша держава, в якій було запроваджено посаду президента як глави держави і виконавчої влади, – це США, де Конституцією 1787 р затвердйено цей пост Термін "президент" походить від латинського ргаеяйепя, що означає "той, хто сидить спереду" Він застосовувався щодо головуючих на різних зборах У Європі пост президента вперше було запроваджено у Франції та Швейцарії у 1848 р У ХХ ст поширилося запровадження цього поста у багатьох країнах Остання фаза зазначеного процесу мала місце наприкінці 80-х – на початку 90-х років, коли пост президента було запроваджено майже в усіх нез
 • Тип: Дипломная работа

  Державне правове регулювання рекламної діяльності в Україні

  Актуальність теми дослідження Усі розвинені країни світу на сьогодні впевнені у необхідності створення сприятливих умов для розвитку бізнесу та зменшення адміністративних бар'єрів, зокрема, у сфері рекламної діяльності При цьому належна державно-правова регуляція цієї діяльності логічно розглядуються як ключ до успіху і тому зовсім не випадково, що нова ініціатива ЄС щодо покращання бізнес-клімату для перемоги в глобальній конкуренції названа «Better Regulation»
 • Тип: Реферат

  Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства

  Захист відбудеться „15” лютого 2008 р о 1600 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64 858 01 Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за адресою: 61050, м Харків, просп Московський, 75, зал засідань (1 поверх)
 • Тип: Реферат

  Державне регулювання інноваційної діяльності

  Державна інноваційна політика – сукупність форм і методів діяльності держави, спрямованих на створення взаємопов'язаних механізмів інституційного, ресурсного забезпечення підтримки та розвитку інноваційної діяльності, на формування мотиваційних факторів активізації інноваційних процесів
 • Тип: Реферат

  Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні

  Захист відбудеться 11 червня 2008 р о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26 810 01 в Національній академії державного управління при Президентові України за адресою: 03057, м Київ, вул Ежена Потьє, 20, к 212
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... 900