Работы в категории Государство и право, страница 13, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Шпаргалка

  Адміністративне право як галузь права, навчальна дисципліна і наука. Предмет і метод адміністративного права

  Адміністративне право як галузь права - це сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що формуються під час забезпечення органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, а також в процесу державного і самоврядного управління
 • Тип: Реферат

  Адміністративне право: концептуальні підходи вчених дорадянського періоду

  Адміністративне право є однією з найдавніших і фундаментальних галузей правової системи Воно мало і має велике суспільне значення для життєзабезпечення і регулювання відносин, що складаються в суспільстві
 • Тип: Реферат

  Адміністративне право: погляди українських вчених часів незалежності (Т.О. Коломоєць)

  У 1996 році закінчила юридичний факультет Запорізького національного (державного) університету, отримала диплом юриста з відзнакою Свою науково-педагогічну роботу розпочала з серпня 1996 року в ЗНУ, працювала асистентом, викладачем, старшим викладачем, доцентом, професором кафедри Працювала асистентом (1996 р ), згодом – викладачем (1997–1998 рр ), старшим викладачем (1998–1999 рр ), доцентом (1999–2005 рр ), професором (з 2005 р ) Тетяна Олександрівна Коломоєць обіймала посади заступника декана юридичного факультету з наукової роботи (1996–2001 рр ), заочного відділення (2000–2005 рр ), з на
 • Тип: Реферат

  Адміністративне правопорушення

  В Україні, як і будь-якій іншій державі, діє велика кількість різних юридично обов’язкових правил Такого роду правила мають на меті забезпечити правопорядок та належну дисципліну у певних сферах діяльності, і які безпосередньо зачіпають інтереси як всіх чи більшості громадян, підприємств, установ так і держави в цілому
 • Тип: Контрольная работа

  Адміністративне правопорушення

  Фактичну ж підставу в кожному конкретному випадку становить адміністративне правопорушення, офіційне визначення якого дається в КпАП Так, ч 1 ст 9 адміністративним правопорушенням (проступком) визнає протиправну, винну (умисну або необережну) дію чи бездіяльність, яка посягає на державний або громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку передбачено адміністративну відповідальність Варто звернути увагу на те, що в законі одночасно вживаються і ототожнюються два терміни і тим самим два поняття: "адміністративне правопорушення" і
 • Тип: Контрольная работа

  Адміністративне судочинство: концептуальні підходи українських вчених періоду незалежності України

  Стаття 55 Конституції України проголошує, що права та свободи людини і громадянина захищаються судом, а тому кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб [1]
 • Тип: Дипломная работа

  Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ у сфері забезпечення громадського порядку і громадської безпеки

  Актуальність теми дослідження З моменту проголошення Україною незалежності в її соціально-політичному й економічному житті відбулися суттєві позитивні зміни Прийнято низку законів та інших нормативно-правових актів, які змінили компетенцію органів державної влади, врегулювали питання відносин власності, зміст прав і обов’язків, безпосередньо пов’язаних із сферою забезпечення та охорони громадського порядку і громадської безпеки
 • Тип: Реферат

  Адміністративний примус

  Вирішальна роль боротьби з правопорушеннями належить державі Воно має спеціальний апарат примусу Правові норми визначають, за що державні органи можуть застосовувати методи примусу, види і розміри примусових заходів і порядок їх застосування
 • Тип: Контрольная работа

  Адміністративний примус

  Адміністративний примус є одним з видів державного примусу Державний примус у демократичній країні характеризується тим, що цей метод здійснення державної влади є допоміжним, застосовується на основі переконання і лише після переконання Це означає, по-перше, що примус завжди базується на використанні різноманітних заходів виховання, роз'яснення і стимулювання По-друге, він використовується лише тоді, коли виявляються неефективними відповідні засоби переконання По-третє, переконання і примус використовуються, як правило, комплексно
 • Тип: Контрольная работа

  Адміністративний процес

  Надзвичайно вважливу роль у адміністративному процесі відіграють процесуальні строки, які перешкоджають безпідставному затягуванню розгляду та вирішенню адміністративної справи, здійсненню адміністративного правосуддя, швидкому поновленню порушених прав, свобод та інтересів
 • Тип: Контрольная работа

  Адміністративно-запобіжні заходи

  Адміністративний примус є одним із видів державного примусу Йому, як і державному примусу в цілому, притаманні риси, сутність яких зводиться до використання державними органами, а в окремих випадках і громадськими об'єднаннями засобів примусового характеру з метою забезпечення належної поведінки людей Разом з тим, адміністративний примус має низку характерних особливостей, які дозволяють відрізняти його від судового й громадського примусу Такими особливостями є те, що:
 • Тип: Контрольная работа

  Адміністративно-правові норми

  Адміністративно-правова норма являє собою різновид правових норм Вона відображає сутність урегульованих нею суспільних відносин, є необхідним елементом конкретного адміністративно-правового акту (закону, указу Президента, постанови Кабінету Міністрів й ін ) Розглянемо її більш детальніше
 • Тип: Реферат

  Адміністративно-правові норми

  Адміністративно-правові норми виступають необхідним і досить важливим організаційно-правовим інструментом держави, оскільки вони забезпечують чіткий, об’єктивно правильний та ефективний процес управління, впорядкованість усіх його ланок, подальше вдосконалення виконавчої діяльності Зокрема, за допомогою норм адміністративного права визначаються межі належної поведінки державних органів, їх посадових осіб, фізичних осіб, недержавних господарських і соціально-культурних об’єднань, підприємств, установ та громадських організацій (об’єднань) різних рівнів та фізичних осіб, їх відповідні повноваже
 • Тип: Контрольная работа

  Адміністративно-правова відповідальність в Україні

  У сфері дії адміністративного права виділяють два типи відповідальності – негативну та позитивну Негативна відповідальність завжди пов’язана із вчиненням особою протиправного діяння і супроводжується негативними для неї наслідками у вигляді певних санкцій Позитивна відповідальність виражається в обов’язковому здійснити належним чином певні «позитивні» дії в будь – яких регулятивних правовідносинах і характеризується психічним ставленням до виконання покладених на суб’єкт правовідносин обов’язків Адміністративна відповідальність належить до негативної відповідальності
 • Тип: Реферат

  Адміністративно-правова діяльність правоохоронних органів

  Федеральна служба судових приставів (ФССП Росії) є федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції щодо забезпечення встановленого порядку діяльності судів, виконання судових актів і актів інших органів
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 900