Работы в категории Государство и право, страница 126, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Реферат

  Гуманізація соціальної функції української держави

  Найбільш складні та відповідальні завдання українського суспільства пов’язано із реалізацією соціальної функції української держави, спрямованої на захист соціальних прав людини, розв’язання завдань у сфері соціальної політики Забезпечення соціально-економічних прав людини, соціального захисту громадян – це важливий показник гуманізації соціальної функції соціальної, правової держави Вища мета соціальної, правової держави досягається через виконання соціальної функції, яка покликана “ усунути або пом’якшити можливе соціальне напруження в суспільстві, вирівняти соціальне становище людей, розви
 • Тип: Контрольная работа

  Дії кримінального закону в часі. Ознаки злочину та вини

  Завідуюча міською лікарнею Кирєєва і головний бухгалтер лікарні Васько 28 квітня 2001 р на бюджетні засоби, що поступили на погашення заборгованості по заробітній платні працівникам, придбали медичне устаткування вартістю 8 тис грн
 • Тип: Реферат

  Діловодство та судове діловодство

  Основу документаційного забезпечення діяльності будь-якого підприємства становлять організаційні, розпорядчі й довідково-інформаційні документи Організаційні документи (статути, положення, інструкції, правила) на тривалі строки закріплюють і регламентують структуру, завдання, функції, обов'язки, права й відповідальність органів управління та спеціалістів підприємства Ці документи, що створюються на підприємствах, в установах, організаціях, фірмах, разом із нормативно-правовими, розпорядчими, довідково-інформаційними й документами колегіальних органів можна умовно віднести до документації із пи
 • Тип: Курсовая работа

  Дія нормативно-правових актів

  Всі нормативно-правові акти мають визначені, тимчасові, територіальні обмеження (кордони) свого існування і дії, а також розповсюджуються на визначене коло осіб (суб’єктів права) Для практики безпосереднє значення має проблема межі дії нормативних актів Вона включає в себе чотирі питання: На які суспільні відносини даний акт розповсюджується; З якого моменту і по який нормативний акт має юридичну силу; На яку територію він розповсюджує свій регулюючий вплив; Які його адресати Нормативні акти регулюють різні за своїм характером відносини
 • Тип: Контрольная работа

  Діяльність господарських товариств

  Господарськими товариствами визнаються підприємства або інші суб'єкти господарювання, створені юридичними особами та/або громадянами шляхом об'єднання їх майна і участі в підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку У випадках, передбачених ГКУ, господарське товариство може діяти у складі одного учасника Засновниками і учасниками товариства можуть бути суб'єкти господарювання, інші учасники господарських відносин, зазначені у статті 2 ГКУ, а також громадяни, які не є суб'єктами господарювання Обмеження щодо заснування та участі в господарських товариствах суб'єктів господа
 • Тип: Дипломная работа

  Діяльність органів виконавчої влади, функція прийняття рішень

  Державне управління, як вид діяльності – це перманентний процес прийняття управлінських рішень на всіх рівнях Від якості цих рішень залежить ефективність державного управління, поступальний розвиток держави чи регіону, раціональне використання всіх видів ресурсів
 • Тип: Дипломная работа

  Діяльність органів державної влади щодо ініціювання та запровадження антикризових програм

  Сучасний етап розвитку України характеризується необхідністю завершенням реформування органів державної влади та подоланням наслідків світової економічної кризи Однак економічному розвитку в цілому притаманна періодичність криз, поява яких сигналізує про необхідність здійснення інновацій Негативні явища та тенденції, які супроводжують проведення реформ та антикризових програм, загострюють проблеми платоспроможності підприємств та громадян й актуалізують питання про передумови масового банкрутства вітчизняних підприємств, банків та аграрного сектору економіці
 • Тип: Курсовая работа

  Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

  Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої влади, що здійснює керівництво та управління солідарною системою загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, провадить збір, акумуляцію та облік страхових внесків, призначає пенсії та готує документи для їх виплати, забезпечує своєчасне і в повному обсязі 80фінансування та виплату пенсій, допомоги на поховання, інших соціальних виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України, здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України Діяльність Пенсійного фонду Ук
 • Тип: Реферат

  Діяльність судів як основа побудови англо-американської правової сім’ї

  У країнах, які входять в англо-американську правову сім’ю, професія судді є однією з найповажніших та найважливіших серед усіх інших, оскільки судді – це переважно юристи-практики з великим досвідом роботи в юридичній сфері, які суттєво впливають на стан і розвиток правової реальності, що забезпечує цій професії повагу та високий рівень професійності Так, впродовж тривалої історії англійських судів вони підтримували парламент у боротьбі з абсолютним захопленням влади однією особою – Монархом
 • Тип: Курсовая работа

  Давність у кримінальному праві

  Актуальність дослідження полягає в тому, що в теперішній час необхідно розглянути один із важливих інститутів кримінального права – інститут звільнення від кримінальної відповідальності Адже, як свідчать статистичні дані, із кожним роком застосування звільнення від кримінальної відповідальності застосовується до все більшої кількості осіб, що скоїли суспільно небезпечні діяння Щорічно кількість закритих постановою суду кримінальних справ із звільненням підсудного від кримінальної відповідальності перевищує бар’єр двадцяти тисяч Цей факт свідчить про досить широке розповсюдження звільнення від
 • Тип: Курсовая работа

  Дарение

  Дарение является одним из старейших договоров гражданского права Уже в римском праве периода республики (V-I вв до н э ) дарение (donatio) признавалось одним из оснований возникновения права собственности Обещание подарить, если оно совершалось в форме стимуляции, также имело юридическую силу
 • Тип: Контрольная работа

  Движение уголовного дела в суде

  Открытие судебного заседания Открытие судебного заседания заключается в том, что председательствующий объявляет судебное заседание открытым и сообщает, какой суд и какое дело будет рассматривать При этом называется полное наименование суда, фамилия, имя и отчество подсудимого и статья Уголовного кодекса, по которой он обвиняется в соответствии с постановлением о назначении судебного заседания
 • Тип: Реферат

  Двойное гражданство

  Рассмотрение понятия двойного гражданства на сегодняшний день остается крайне актуальной задачей В частности для России, данная проблема особенно остро встала после распада Советского Союза Когда граждане бывших союзных республик, а ныне независимых государств, хотели бы иметь помимо гражданства своей страны, еще и гражданство России Кроме того, непрерывные перемещения людей, браки, заключаемые между гражданами различных государств, постоянно порождают проблемы приобретения и изменения гражданства
 • Тип: Контрольная работа

  Двухпалатная структура парламента во Франции и Бразилии: сравнительный анализ

  Парламент (от франц parler — говорить), впервые был образован в Англии в 13 в как орган сословного представительства Современный парламент – это высший орган народного представительства, выражающий суверенную волю народа, призванный регулировать важнейшие общественные отношения главным образом путем принятия законов, осуществляющий контроль за деятельностью органов исполнительной власти и высших должностных лиц В англосаксонском праве парламент – это триединое учреждение, включающее главу государства, верхнюю и нижнюю палаты В континентальном праве под парламентом понимаются две его палаты, г
 • Тип: Контрольная работа

  Дедуктивні умовиводи

  Логіка - наука про мислення людини Людина до якої б вона історичної цивілізації не належала, потребує знання істини Питання пов’язані з пізнанням дійсності належать до найважливіших питань філософії Отже логіка, що вивчає мислення і така, що застосовує метод пізнання є філософською наукою
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... 900