Работы в категории Государство и право, страница 125, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Реферат

  Громадська адміністрація у Польщі

  Адміністраційна система, ще з часів Польської Народної Республіки, базувалася на домінуванні відомчої структури над територіальною Важливою рисою адміністрації була значна централізація влади і концентрація адміністративних повноважень на центральному рівні Така структура характеризувалася хаотичністю та неузгодженістю поділу завдань і компетенцій, відсутністю можливостей впливу громадян на політику властей та відсутністю громадського контролю, високим рівнем централізації бюджетної системи, утримуванням за рахунок бюджету усієї розгалуженої структури громадського сектору, та розгалуженою стру
 • Тип: Реферат

  Громадська думка і ЗМІ та їх вплив на забезпечення законності та профілактики правопорушень у службовій діяльності працівників міліції

  Важливим джерелом зміцнення законності в органах і підрозділах міліції є соціальна інформація, що містить оцінку їх службової діяльності Основні вимоги, які пред’являються до них щодо забезпечення законності, сформульовано і викладено в Основному Законі, де у кожній статті наголошено на правах і обов’язках громадян України Конституційні положення деталізовано у Законі України «Про міліцію» та інших нормативних документах
 • Тип: Курсовая работа

  Громадяни як суб'єкти адміністративного права

  Актуальність теми До найважливіших функцій держави, Конституція України віднесла забезпечення прав і свобод людини, соціальний, правовий та економічний захист громадян Саме права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість державної діяльності, а їх утвердження та забезпечення є головним обов’язком держави
 • Тип: Курсовая работа

  Громадяни як суб’єкти трудового права

  Актуальність даної теми полягає у тому, що Конституція надаючи право громадянам на працю визначає цим і додаткові їх права і обов’язки Включення громадян у сферу соціальної трудової діяльності, а воно здійснюється шляхом укладення трудового договору за певною спеціальністю, кваліфікацією або посадою з підкоренням правилам внутрішнього трудового розпорядку, надає громадянам нового правового статусу - вони стають працівниками: робітниками чи службовцями
 • Тип: Реферат

  Громадянин і суспільство

  Громадянство України - це стійкий, необмежений в просторі правовий зв’язок фізичної особи з Українською державою, заснований на юридичному визнанні державою цієї особи громадянином України, внаслідок чого особа і держава набувають взаємних прав і обов’язків в обсязі, передбаченому Конституцією і законами України
 • Тип: Реферат

  Громадянство України

  Важливим структурним елементом правового статусу особи є громадянство – стійкий політико-правовий зв’язок людини з державою, у відповідності до якого на неї розповсюджується суверенна державна влада як у межах держави, так і поза нею
 • Тип: Курсовая работа

  Громадянство України

  Становище індивіда в суспільстві, закріплене в конституції та законах держави, визначається як конституційно-правовий статус особи Його зміст виявляється в комплексі конституційних прав і свобод, насамперед, в інституті громадянства
 • Тип: Курсовая работа

  Громадянське суспільство і правова держава

  Сучасна Україна в певній історичній перспективі просто приречена сформувати громадянське суспільство й правову державу Вибір і конституційне оформлення демократичного вектору розвитку політичної системи в поєднанні з правовими засадами державності не має альтернативи Сказане ні в якій мірі не означає, що громадянське суспільство й правова держава «з’являться» в Україні самі по собі, автоматично Їх дійсне наближення та реальна розбудова будуть вимагати не тільки певного історичного часу, але й, що найбільш важливо, свідомого руху до цього, так нібито, бажаного устрою суспільного буття Окрім то
 • Тип: Курсовая работа

  Громадянське суспільство в правовій системі

  Актуальність курсової роботи Громадянського суспільства відноситься до числа самих фундаментальних наукових проблем, яка хвилювала протягом багатьох віків кращі уми людства Вона з`явилась з появою держави і поділу суспільства на державну и недержавну сферу життєдіяльності З тих часів питання взаємодії влади та суспільства було в центрі уваги всього людства, воно часто приводить до конфліктів, політичних переворотів та революцій І зараз ця проблема знаходиться в основі глобальних суспільних змін, які відбуваються в багатьох країнах світу і будуть визначати перспективи розвитку світового суспіл
 • Тип: Реферат

  Громадянське суспільство в Україні

  Підґрунтя громадянського суспільства складають три кити: приватна власність, розвинені правові відносини, самостійні і впевнені у своїх силах люди Не всюди, отже, для нього складаються передумови Прийшовши до влади, більшовики, які доклали немало зусиль, щоб надати йому зовсім іншого змісту і спрямування Керуючись ідеєю «знищення класів», вони відібрали приватну власність на засоби виробництва і перетворили усі верстви населення на найманих працівників одного державно-партійного «синдикату» (вислів В Леніна) під назвою «соціалістична держава» Людина втратила останні підстави своєї самостійнос
 • Тип: Доклад

  Громадянське суспільство та держава

  Громадянське суспільство — система взаємодії в межах права вільних і рівноправних громадян держави, їх об'єднань, що добровільно сформувалися та перебувають у певних відносинах між собою та державою,поза безпосереднім втручанням держави, покликаної створювати умови для їх вільного розвитку
 • Тип: Курсовая работа

  Громадянське суспільство та держава

  Об`єктом дослідження громадянського суспільства і його взаємозв`язку з державою, а також те, що суть громадянського суспільства при всьому багатстві його можливих понять і визначень, де домінує не системний, а випадковий набір ознак і складових, часто відмінних між собою
 • Тип: Курсовая работа

  Громадянське суспільство, його місце у правовій системі держави

  Формуючись як система відносин і інститутів, незалежних від держави, громадянське суспільство може ефективно функціонувати лише за умов правової держави, яка керується правом і гарантує існування таких соціальних інститутів
 • Тип: Контрольная работа

  Грузовая документация

  1 Погрузочный ордер – является важнейшим внутритранспортным документом при перевозках грузов морем В каботаже ордер следует вместе с грузом от момента поступления в порту отправления и до выдачи грузополучателю в порту назначения (штурманская расписка)
 • Тип: Контрольная работа

  Группы и категории должностей государственной службы

  Служба – одно из самых первых слагаемых социального устройства общества на самой ранней ступени его развития, служба оформилась и существовала задолго до возникновения государства С появлением классов, государства, зарождением политических партий, общественных организаций, частных организаций и т д параллельно шел процесс укрепления службы и разделения службы и служащих на соответствующие социальной структуре виды и группы В историческом плане развитие службы шло применительно к отмиранию одних и появлению новых социальных групп (классов и др ), развитию хозяйства и его специализации, а в цел
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... 900