Работы в категории Государство и право, страница 12, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Государство и право • Тип: Реферат

  Адвокатура, ее место и роль в современном обществе

  На современном этапе исторического развития, когда в Российской Федерации избран путь построения демократического правового государства с присущими ему институтами, структурами гражданского общества, утверждением основных прав и свобод человека, а также признанием того факта, что необоснованное ограничение прав и свобод человека противоречит и наносит вред интересами самого общества, прогресс которого зависит от максимального использования возможностей каждого ее члена Лукашук И И Глобализация, государство, право, XXI век М 2000 - с 12 , вопрос о роли и месте адвокатуры, предназначением котор
 • Тип: Курсовая работа

  Адиминстративно-правовое регулирование

  Актуальность темы Категория административно-правового регулирования позволяет глубже познать юридическую часть политической надстройки, раскрыть органическое единство всех правовых явлений и одновременно определить место каждого из них в системе юридического воздействия Кроме того, категория административно-правового регулирования дает возможность сосредоточить внимание на таких правовых явлениях, которые при обычных условиях состояния науки находятся как бы в тени устоявшихся понятий, иногда выполняют роль вспомогательных, дополнительных факторов К таким понятиям относятся, например, предмет
 • Тип: Дипломная работа

  Адміністративні правопорушення. Експерт як суб'єкт провадження у справах

  3 Цільова установка та загальний напрямок дипломної роботи: комплексний аналіз особливостей процесуального статусу експерта як суб’єкта провадження у справах про адміністративні правопорушення, а також процедурних питань, пов’язаних із призначенням та проведенням експертиз, оцінкою експертних висновків по даним категоріям адміністративних справ
 • Тип: Контрольная работа

  Адміністративні провадження

  Адміністративні провадження у наш час є найбільш поширеними Вони охоплюють майже всі сфери нашого життя, діяльності установ, підприємств, організацій та насамперед держави Але все ж таки, незважаючи на таке розповсюдження адміністративні провадження, а також адміністративний процес достатньо не розглянуті й понині Велика кількість адміністративно-правового матеріалу та його досить складна систематизація створюють ще більшу складність у його вивченні
 • Тип: Реферат

  Адміністративні стягнення

  Актуальність теми- Актуальність проблематики адміністративних стягнень викликана передусім необхідністю підтримки в сфері виконавчої влади режиму законності, умов належного забезпечення в адміністративно-правових відносинах захисту прав та свобод громадян І хоч адміністративні стягнення є одним з провідних елементів інституту адміністративної відповідальності, проте вони, зазвичай, не досліджувалися як самостійне правове явище Теоретичні підходи та положення тривалий час не оновлювалися, що не найкращим чином відобразилося на законотворенні
 • Тип: Реферат

  Адміністративна відповідальність

  Розвиток суспільства в напрямку розбудови правової держави в Україні обумовлює необхідність поглиблення демократичних тенденцій у відносинах між громадянином та державою Ключове місце у вирішенні зазначених проблем юридичними засобами належить адміністративному процесу, в рамках якого важливе місце займає визначення правового статусу суб’єктів, які беруть участь в цьому
 • Тип: Реферат

  Адміністративна відповідальність

  Ключове місце у правовому забезпеченні адміністра­тивної реформи посідає адміністративне право — найваж­ливіша фундаментальна галузь правової системи України Воно базується на положеннях Конституції України, зако­нодавчих актах Верховної Ради, актах Президента та Уряду країни, актах центральних і місцевих органів державної виконавчої влади і тісно пов'язано з теоретичними поло­женнями таких суміжних юридичних дисциплін, як теорія держави і права, конституційне (державне) право, цивіль­не право, кримінальне право, кримінальний процес, кри­мінологія, трудове право та інших
 • Тип: Книга

  Адміністративна відповідальність в Україні

  Завдання щодо побудови в Україні демократичної, соціальної, правової держави вимагає якнайшвидшого реформування правової системи, запровадження надійних гарантій дотримання прав і свобод громадян, закріплених Конституцією України Особливо актуальним в цьому плані є проведення реформи адміністративного права як права державного управління, владного впливу держави на різноманітні суспільні процеси, в тому числі адміністративно-деліктного права В останньому накопичилось чимало проблем, пов’язаних як із належним виконанням завдань правоохорони, так і з забезпеченням прав та свобод громадян та інш
 • Тип: Дипломная работа

  Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері податкового законодавства

  Мета роботи полягає в тому, щоб на основі чинного законодавства України та узагальнень практики його реалізації здійснити аналіз змісту та підстав адміністративної відповідальності за податкові правопорушення, визначити її особливості, поняття й ознаки податкових правопорушень, їх склад, систему і види, що дозволить зміцнити законність правозастосовчої практики органів податкового контролю, вдосконалити їх діяльність та сформувати пропозиції про внесення змін до діючого законодавства
 • Тип: Курсовая работа

  Адміністративна відповідальність юридичних осіб за порушення податкового законодавства

  В работе исследованы понятие, условия и проблемы привлечения юридических лиц к административной ответственности, административная ответственность юридических лиц в сфере налогового законодательства, внесены предложения по усовершенствованию законодательства об административной ответственности юридических лиц в сфере налогового законодательства
 • Тип: Курсовая работа

  Адміністративна влада і судочинство Запорізької Січі

  Досить тривалий час про елементи української державності історичного періоду, коли Україна ще не увійшла до складу Російської імперії, не згадувалося взагалі Пов'язувалося це з "особливостями" національної політики як царської Росії, так і Росії більшовицької Неможливо взагалі вести мову про державу, якщо вона не має власної історії Довести, що Україна була без минулого, намагалися російські націоналісти і червонобантові інтернаціоналісти
 • Тип: Реферат

  Адміністративна процесуальна правосуб’єктність громадянина України та інших осіб, які беруть участь у судовому адміністративному провадженні в адміністративному суді першої інстанції

  Проблема судового захисту прав і свобод, законних інтересів набула своєї актуальності і значимості з позицій розвитку науки і чинного законодавства у зв’язку із закріпленням в Основному Законі відповідної норми Г П Тимченко, посилаючись на роботи П Ф Єлісейкіна, відзначав сприйняття права на судовий захист із двох позицій: як суб’єктивне право та конституційне право Обґрунтовуючи доцільність розуміння права на судовий захист як суб’єктивного права, було наведено аргументи про те, що реалізація цього права відбувається в межах особливого, охоронного за своєю сутністю відношення, оскільки це пр
 • Тип: Реферат

  Адміністративна реформа в Україні

  Актуальність теми дослідження Взятий Україною курс на створення правової держави поставив вимогу кардинального реформування всіх сфер суспільно-державного життя В теперішній час, коли Україна потрапила в складну політичну і економічну ситуацію постає багато нових, важливих питань, які слід вирішувати в найкоротші терміни Питання адміністративно-територіального устрою України Потрібність удосконалення адміністративно-територіального устрою будь-якої країни постає відразу після здобуття державою незалежності Але доцільним вирішенням питання щодо можливих перетворень устрою держави може залишатис
 • Тип: Учебное пособие

  Адміністративне право України

  Адміністративне право як самостійна галузь права у ретроспективному аспекті має дуже давню історію, оскільки бере початок з 18 століття В усі часи воно пов’язувалось з публічною владою держави, взаємодією її органів з громадянами та іншими учасниками суспільних відносин
 • Тип: Шпаргалка

  Адміністративне право України

  Адміністративна відповідальність – це специфічне реагування держави на адміністративне правопорушення, що полягає в застосуванні уповноваженим органом або посадовою особою передбаченого законом стягнення до суб’єкта правопорушення
Страницы: ← предыдущая следующая →

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 900