Работы в категории Геология, страница 9, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Геология • Тип: Реферат

  Географія головних типів ґрунтів. Ґрунти України

  Географія ґрунтів - один з важливих розділів ґрунтознавства Вона вивчає закономірності просторового поширення ґрунтів і є основою їх обліку і оцінки ґрунтів як природного ресурсу Знання законів географії ґрунтів, зональних та регіональних особливостей ґрунтового покриву потрібні для раціонального використання земельних ресурсів, охорони і меліорації ґрунтів ґрунт україна поширення районування
 • Тип: Реферат

  География воспроизводства населения

  Численность и состав населения беспрерывно меняются во времени Изменения оказывают существенное влияние на развитие экономики и общества в целом Познание демографических явлений возможно лишь на основе разносторонней и достоверной информации о событиях Это предопределяет требования к объему и качеству демографической информации Она должна быть:
 • Тип: Реферат

  Геодезические методы анализа высотных и плановых деформаций инженерных сооружений

  В настоящее время область изучения деформаций недостаточно развита в Мозамбике и нет достаточного материала, чтобы выявить такие изменения Для того, чтобы выявить какие-либо изменения земной поверхности необходимо организовать специальную службу по контролю всех реперов и проанализировав высокоточные результаты таких измерений за несколько циклов можно дать заключение о деформациях земной поверхности или инженерных сооружений
 • Тип: Курсовая работа

  Геодезические работы

  Для дальнейшей комплексной модернизации системы государственного управления необходимо создание единого централизованного государственного учета объектов недвижимости (включая земельные участки, здания и инженерные сооружения), который позволит обеспечить физическим и юридическим лицам доступ к информации, содержащейся в государственном кадастре
 • Тип: Контрольная работа

  Геодезические работы

  Геодезические работы в строительстве выполняются в определенном объеме и с указанной точностью, которые обеспечивают при размещении и возведении объектов строительства соответствие геометрических параметров проектной документации требованиям строительных норм и правил Работы разделяются на следующие основные виды: съемочные, трассировочные, разбивочные, а также исполнительные съемки, наблюдения за деформациями объектов строительства Съемочные и трассировочные работы предшествуют проектированию строительства и проводятся в период инженерных изысканий
 • Тип: Контрольная работа

  Геодезические работы

  В настоящее время наиболее распространенным угломерным инструментом является теодолит, получивший широкое применение и при лесных съемках Современные теодолиты снабжены вертикальными кругами с уровнем при его алидаде и нитяным дальномером; их называют, теодолитами-тахеометрами Они позволяют производить измерения:
 • Тип: Контрольная работа

  Геодезический чертеж. Теодолит

  Масштаб – отношение длины отрезков на планах или картах к горизонтальному проложению этого отрезка на местности Масштабы бывают: а) численный (в виде дроби), б) линейный (в виде линии), в) поперечный, позволяющий строить на чертежной бумаге с помощью измерителя и масштабной линейки отрезки с погрешностью равной 0,1 мм
 • Тип: Лабораторная работа

  Геологічні основи розкриття продуктивних пластів

  Технічними правилами ведення бурових робіт рекомендується наступне співвідношення густини промивної рідини і коефіцієнта аномальності: для свердловин до 1200 м — , для більш глибоких свердловин У дійсності досить часто ці рекомендації не виконуються Між свердловиною і привибійною зоною пласта завжди виникають великі різниці тисків Під високим диференційним тиском в продуктивні пласти проникає не тільки фільтрат промивної рідини, але також і тверда фаза, особливо, коли в пластах є тріщини або іншого роду великі канали
 • Тип: Реферат

  Геологічні структури, тектонічні рухи

  Під впливом внутрішніх та зовнішніх геологічних сил земна кора та поверхня Землі безупинно змінюються Взаємодія цих сил відбувається протягом усієї історії земної кори і є однією із діалектичних рис її розвитку Про безупинний рух земної кори і в наші дні свідчать землетруси, діючі вулкани, наступ моря, підняття материків тощо Геологічна наука, яка вивчає рух земної кори та геологічні процеси, що змінюють склад, будову та вигляд Землі, називається динамічною геологією
 • Тип: Реферат

  Геологічна будова Сумської області

  Докембрійські відклади на території Сумщини не виходять на денну поверхню Вони входять до складу кристалічного фундаменту і всюди перекриті осадовими відкладами палеозойського, мезозойського та кайнозойського віку Відклади докембрію представлені (за даними буріння) різноманітними метаморфічними та магматичними породами, з-поміж яких переважають гнейси, кристалічні сланці, мігматити, амфіболіти, залізисті кварцити, граніти За віком цей комплекс відповідає архею та протерозою і за своїм складом дуже близький до кристалічних порід Курської магнітної аномалії Докембрійський фундамент платформи пер
 • Тип: Дипломная работа

  Геологічна будова, мінералогічні та технологічні особливості Курчицького родовища гранітів в Житомирській області

  У геоструктурному відношенні територія району розташована в межах північно-західної околиці Українського кристалічного масиву У геологічній будові родовища беруть участь докембрійські кристалічні породи, що залягають під малопотужною осадовою товщею, головним чином, четвертинного віку
 • Тип: Дипломная работа

  Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків

  Льодовики - це природні маси кристалічного льоду, що знаходяться на поверхні Землі в результаті нагромадження і наступного перетворення твердих атмосферних опадів (снігу) Необхідною умовою утворення льодовиків є сполучення низьких температур повітря з великою кількістю твердих атмосферних опадів, що має місце в холодних країнах високих широт і у верхових частинах гір У перетворенні снігу велике значення мають тиск і сублімація сублімація), під якою розуміється випар льоду і нова кристалізація водяної пари При сублімації вивільняється тепло, що сприяє сплавці окремих кристалів З часом фірн пос
 • Тип: Курсовая работа

  Геологічна характеристика Долинського родовища

  Курсове проектування з дисципліни технологія видобутку нафти проводиться на завершальній стадії навчального процесу і сприяє закріпленню теоретичних і практичних знань Воно дає можливість для вирішення задач пов’язаних з розробкою та експлуатацією нафтових родовищ, по суті вирішує проблеми процесів гірничого виробництва з вилучення корисних копалин (нафти, газу) з надр Землі
 • Тип: Реферат

  Геологія України

  Девон, девонська система, девонський період (за назвою графства Девоншир в Англії) — був установлений А Седжвіком і Р Мурчісоном (1840), але найбільш повний стратиграфічний поділ Д с було проведено в Рейнсько-Арденській зоні Західної Європи Є четвертою знизу системою палеозою, включає три відділи; загальноприйнятий поділ на яруси існує лише для верхнього відділу девону Характерними ознаками Д с є значне поширення червоноколірних відкладень, значні скупчення солей (ДДВ, Сибір), строкатий літологічний склад, у тому числі численні вулканогенно-силікатні утворення Д був періодом різкого скороченн
 • Тип: Курсовая работа

  Геологическая деятельность ветра

  Деятельность ветра является одним из важнейших геологических и рельефообразующих факторов на поверхности суши Все процессы, обусловленные деятельностью ветра, создаваемые, ими отложения рельефа и формы называют эоловыми Эоловые процессы протекают на всей территории суши, но наиболее активно проявляются в пустынях, полупустынях, на побережьях морей и океанов Этому способствует оптимальное сочетание условий, способствующих развитию эоловых процессов: 1) отсутствие или разреженность растительного покрова, определяющее наличие непосредственного контакта горных пород, слагающих территорию, и возду
Страницы: ← предыдущая следующая →

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 57