Работы в категории Геология, страница 32, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Геология • Тип: Контрольная работа

  Основи теорії утворення ґрунтів

  Ґрунтознавство – наука про грунт, його утворення (генезис), будову, склад, властивості, закономірності географічного поширення, взаємозв’язок з навколишнім середовищем, роль у природі, шляхи й методи його меліорації, охорону і раціональне використання у народному господарстві
 • Тип: Реферат

  Основи четвертинної геології

  Четвертинна (антропогенова) система істотно відрізняється від інших систем фанерозою і її вивчення виділилося в окрему наукову дисципліну - четвертинну геологію Її відокремлення обумовлене своєрідністю використовуваних методичних прийомів дослідження і специфікою комплексу проблем, що вирішуються Четвертинний період - останній і відносно короткий (1,8 млн р ) відрізок геологічної історії, упродовж якого рельєф Землі, площі і контури її морів і суші практично не відрізнялися від сучасних Морські відклади переважають у складі четвертинної системи Проте їх вивчення пов'язане з великими складноща
 • Тип: Реферат

  Основні історико-геологічні поняття

  Абсолютний вік — час, що минув від певної геологічної події, у тому числі утворення мінералів, гірських порід, геологічних тіл Обчислюється в одиницях астрономічного часу (зазвичай у мільйонах, іноді в мільярдах або тисячах років) Визначається ізотопними методами датування за співвідношенням продуктів розпаду радіоактивних ізотопів, який для кожного з них відбувається з постійною швидкістю Розрізняють аргоновий (калій-аргоновий), стронцієвий (рубідій-стронцієвий), свинцевий (урано-торієвий), радіокарбоновий та інші методи його визначення А в протиставляється відносному віку, де вікові співвід
 • Тип: Реферат

  Основні учасники водогосподарських комплексів

  Людство, в міру свого розвитку, витрачає все більшу кількість води для задоволення різноманітних потреб Вода необхідна для водопостачання населення і різних промислових об’єктів, зрошення і обводнення земель, розвитку транспорту і риборозведення, охорони здоров’я і водного туризму Неможливо уявити собі яку-небудь галузь господарства, існування якої було б можливим без використання води
 • Тип: Курсовая работа

  Основні характеристики клімату Закарпатської області

  Ціллю даної курсової роботи є викладення даних про основні характеристики клімату Закарпатської області, вчасності басейну річки Уж, його температури, вологості повітря, опадів, снігового покриву Коротка фізико – географічна характеристика басейна річки Уж, географічне положення, рельєф, геологічна будова, ґрунти та рослинність викладаються на основі спеціальної літератури По характерним по водності рокам будуються комплексні графіки
 • Тип: Контрольная работа

  Основные вопросы, касающиеся геологии

  Геологические карты, отображают геологическое строение какого-либо участка верхней части земной коры Представляют собой результат геологической съёмки Могут быть составлены также на основании обработки материалов, накопленных при геологических исследованиях Г к позволяют делать заключения о строении и развитии земной коры, закономерностях распространения полезных ископаемых; служат основой при проектировании поисковых и разведочных работ, проведении инженерно-геологических изысканий, строительных работ, изысканий по водоснабжению и мелиорации
 • Тип: Курсовая работа

  Основные закономерности оползневых процессов

  Оползни возникают на склонах долин или речных берегов, в горах, на берегах морей Наиболее часто оползни возникают на склонах, сложенных чередующимися водоупорными и водоносными породами Оползни могут нести за собой разные разрушения, как сильные, так и слабые
 • Тип: Реферат

  Основные понятия глобальной тектоники

  Много лет назад отец-геолог подвел своего маленького сына к карте мира и спросил, что будет, если береговую линию Америки придвинуть к побережью Европы и Африки? Мальчик не поленился и, вырезав соответствующие части из физико-географического атласа, с удивлением обнаружил, что западное побережье Атлантики совпало с восточным в пределах, так сказать, ошибки эксперимента
 • Тип: Контрольная работа

  Основные сведения по геодезии

  Магнитным азимутом Am направления называется горизонтальный угол, измеряемый по ходу часовой стрелки (от 0 до 360 градусов) от северного направления магнитного меридиана до определяемого направления, (рис 1) Магнитные азимуты определяются на местности с помощью угломерных приборов, у которых имеется магнитная стрелка (компасов и буссолей) Использование этого простого способа ориентирования направлений невозможно в районах магнитных аномалий и магнитных полюсов
 • Тип: Реферат

  Основные свойства и состав почвы

  Важнейшим свойством почвы является плодородие почвы, т е способность обеспечить рост и развитие растений Это свойство представляет исключительную ценность для жизни человека и других организмов Почва является составной частью биосферы и энергии в природе и поддерживает газовый состав атмосферы
 • Тип: Контрольная работа

  Основные свойства природных газов

  Природные углеводородные газы представляют собой смесь предельных УВ вида СnН2n+2 Основным компонентом является метан СН4, содержание которого в природных газах достигает 98% Наряду с метаном в состав природных газов входят более тяжелые УВ, а также неуглеводородные компоненты: азот N, углекислый газ СО2, сероводород H2S, гелий Не, аргон Аг
 • Тип: Реферат

  Основные технологические процессы на разрезе "Томусинский"

  Целью изучения дисциплины «Основы горного дела» является ознакомление обучающихся с азами горной науки, изучение основных процессов, которые выполняются при открытом способе разработки месторождения Именно эти цели должны были быть достигнуты при выполнении данного курсового проекта
 • Тип: Реферат

  Основные характеристики планеты

  Длительное существование воды и жизни на поверхности Земли стало возможным благодаря трем основным характеристикам - ее массе, гелиоцентрическому расстоянию и быстрому вращению вокруг своей оси.
 • Тип: Курсовая работа

  Основные элементы и расчёты в геологии

  Было пробурено 14 скважин глубиной от 8 6 м до 22 6 м При бурении фиксировались водоносные горизонты, глубина появления воды, глубина установления воды, а также определялся состав горных пород, их возраст и по возможности их генезис, а также мощность вскрытых отложений
 • Тип: Реферат

  Основные этапы становления и развития исторической геологии

  Историческая геология является одним из крупных разделов геологических наук, в котором в хронологическом порядке рассматривается геологическое прошлое Земли Поскольку геологическим наблюдениям доступна пока земная кора, постольку рассмотрение разнообразных природных явлений и процессов распространяется на земную кору Формирование Земной коры определяют многообразные факторы, из которых ведущими являются - время, физико-географические условия и тектоника
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 57