Работы в категории Бухгалтерский учет и аудит, страница 92, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Бухгалтерский учет и аудит • Тип: Реферат

  Виды хозяйственного учёта на предприятии

  Учет, как вид деятельности, известен с древних времен В широком смысле слова учет означает регистрацию каких-либо фактов и явлений Можно говорить об учете движения звезд (астрономия), учете изменений окружающей среды (экология) и т д В узком смысле слова учет ограничен рамками производственной деятельности человека
 • Тип: Курсовая работа

  Виды, состав бухгалтерской отчетности, сроки и порядок ее утверждения и представления

  Перестройка управления экономикой, переход к рыночным отношениям, использование различных форм собственности невозможны без соответствующего повышения роли учета и контроля В настоящее время все организации, в том числе банковские, независимо от их вида и форм собственности ведут бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций согласно действующему законодательству и нормативным актам Отчетность выполняет важную функциональную роль в системе экономической информации Она интегрирует информацию всех видов учета и представляется в виде таблиц, удобных для восприятия информации
 • Тип: Реферат

  Визнання доходів за бартерними контрактами

  Дохід є надходженням економічних вигод, які виникають в результаті діяльності підприємства у вигляді виручки від реалізації продукції (товарів, послуг), гонорарів, відсотків, дивідендів тощо В обліку дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена
 • Тип: Курсовая работа

  Визначення первісної вартості готової продукції

  З переходом України до ринкових умов господарювання бухгалтерський облік зазнав докорінних змін: введено новий план рахунків, затверджено П (С) БО, які регламентують методологічні засади бухгалтерського обліку.
 • Тип: Контрольная работа

  Визначення собівартості реалізованих товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

  Визначення суми торговельних націнок на реалізований товар необхідне винятково для визначення собівартості проданого товару Передусім необхідно визначити середній відсоток торгових націнок за звітний період Для цього слід зіставити всю суму торгових націнок за звітний період і всю вартість усього товару за звітний період:
 • Тип: Курсовая работа

  Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства

  Електронний документообіг - високотехнологічний і прогресивний підхід до суттєвого підвищення ефективності роботи органів державної влади і місцевого самоврядування.
 • Тип: Реферат

  Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

  Вексель выполняет функцию, аналогичную функции денег: выступает в качестве средства платежа Он дает бизнесменам возможность оплачивать свои закупки с отсрочкой, поставщикам позволяет сравнительно легко получать кредит в форме учета векселей, срок платежа по которым еще не наступил Можно сказать, что вексель с развитием товарно-кредитных отношений превращается в универсальный кредитно-расчетный инструмент финансовой системы Он выполняет не только функции средства платежа, кредитных денег, но и сам является объектом купли-продажи, учета, залога и т п Правильнее было бы говорить, что вексель пре
 • Тип: Контрольная работа

  Виникнення та становлення вітчизняного аудиту

  В Україні необхідність аудиту виникла з переходом на ринкові відносини Спочатку послуги з аудиту надавалися спільним підприємствам на вимогу іноземного інвестора про підтвердження аудитором достовірності показників фінансової звітності Аудит із залученням іноземних інвестицій став необхідним для кожного підприємства незалежно від форми власності Основні види послуг перших на Україні аудиторських фірм – це надання консультацій з питань бухгалтерського обліку, права, оподаткування, безпосереднього ведення бухгалтерського обліку, складання звітності тощо
 • Тип: Курсовая работа

  Виробництво зерна, його економічна ефективність

  У соціально-економічному розвитку країни сільське господарство посідає особливе місце Воно забезпечує населення продуктами харчування, товарами першої необхідності і є першою умовою розвитку суспільства Продукти сільського господарства і промислові товари із сільськогосподарської сировини становлять 75 % фонду народного споживання Україна за виробничим потенціалом - аграрна країна, тому розв'язання аграрного питання - це шлях до відродження та розвитку економіки нашої країни
 • Тип: Дипломная работа

  Виробничі запаси - облік та аналіз

  Розвиток ринкових відносин, впровадження різноманітних форм власності, реформування економічних відносин в Україні висувають дедалі нові й нові вимоги до бухгалтерського обліку, як до основного засобу контролю за веденням господарської діяльності підприємств Тому удосконалення бухгалтерського обліку пов’язане з вирішенням актуальних завдань в економіці України: збільшення обсягу виробництва продукції (робіт, послуг), зниження собівартості продукції
 • Тип: Дипломная работа

  Витрати підприємства

  Останнім часом в українському суспільстві відбулися значні зміни, які стосуються перш за все економічного життя Перехід України до ринкових відносин і пов’язані з цим процеси приватизації, корпоратизації, акціонування та інших форм підприємництва призвели до значних змін у бухгалтерському обліку господарської діяльності, появи системи фінансового та управлінського обліку
 • Тип: Реферат

  Влияние инфляции на бух учет в отечественной и зарубежной практике

  Инфляция является очень сложным социально-экономическим явлением Как экономическое явление инфляция существует длительное время Считается, что она появилась практически с возникновением денег, с функционированием которых неразрывно связана Термин “инфляция” (от латинского inflatio-вздутие) впервые стал употребляться в Северной Америке в период гражданской войны 1861-1865гг и обозначил процесс разбухания бумажно-денежного обращения В XIX веке этот термин употреблялся также в Англии и Франции Широкое распространение в экономической литературе понятие инфляции получило в XX веке после первой мир
 • Тип: Курсовая работа

  Влияние на проведение налогового аудита особенностей бухгалтерского учета на предприятиях промышленности

  - изучить теоретические основы ведения бухгалтерского учета на предприятиях промышленности, в частности выделить нормативные положения, регулирующая бухгалтерский учет и финансовую отчетность на промышленном предприятии, представить также основные направления и задачи налогового контроля на предприятиях промышленности;
 • Тип: Курсовая работа

  Влияние организационно-технологических особенностей производства на построение учета затрат предприятий различных отраслей экономики

  Цель работы: систематизировать, обобщить, углубить и закрепить теоретическую подготовку по теме исследования, проанализировать действующую практику учета на исследуемом объекте и на этой основе подготовить предложения по их совершенствованию
 • Тип: Реферат

  Влияние реформ Петра I на развитие учета в России

  Учет в России всегда испытывал западные влияния, но это не мешало ему оставаться оригинальным Счетные работники нашего отечества время от времени внедряли то варяжские приемы учета, то византийскую методологию, то татаро-монгольскую систему налогообложения, то рассматривали немецкие образцы, то переходили на англо-американские стандарты Костоломов было много, но более чем тысячелетняя история нашего учета показывает вполне самобытное содержание
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... 330