Работы в категории Бухгалтерский учет и аудит, страница 90, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Бухгалтерский учет и аудит • Тип: Курсовая работа

  Взаимосвязь Отчета о прибылях и убытках с ПБУ 9/99 "Доходы организации" и ПБУ 10/99 "Расходы организации"

  В соответствии с Указаниями об объеме форм бухгалтерской отчетности бухгалтерская отчетность представляет собой единую систему данных о финансовом положении организации, результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении
 • Тип: Статья

  Взносы в соцстрах и по земельному налогу по новым правилам

  Во II квартале изменились две формы отчетности: расчетная ведомость по форме 4-ФСС РФ и расчет по авансовым платежам по земельному налогу В форме соцстраха на первый взгляд совсем несущественные изменения Но они вызвали много технических проблем на практике О том, что следует учесть при составлении расчетной ведомости за полугодие, "Главбух" выяснил прямо в ФСС РФ (с 32)
 • Тип: Реферат

  Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

  При впровадженні комп'ютерних інформаційних облікових систем на підприємствах, що базуються на сучасних інформаційних технологіях, працівники стикаються як з великою кількістю переваг так й з проблемами зв’язаними з цим Проблема створення або впровадження цих систем на підприємстві залишається однією з найскладніших, не лише в Україні, а й у світі
 • Тип: Контрольная работа

  Вибір форми ведення бухгалтерського обліку

  Сутність будь-якої з форм ведення бухгалтерського обліку полягає у тому, що інформаційні дані з первинних документів у процесі своєї обробки до формування бухгалтерської інформації у вигляді бухгалтерської звітності проходять через визначену кількість перетворень, кожне з яких відображається у відповідному носії
 • Тип: Контрольная работа

  Вибір форми організації бухгалтерського обліку

  Організація бухгалтерського обліку супроводжує початок діяльності служби суб'єкта господарювання Саме перший етап організації бухгалтерського обліку передбачає вибір суб'єкта ведення обліку, що відбувається на етапі формування установчих документів, оскільки саме в них обумовлюються права та обов'язки керівника підприємства щодо вибору форми організації бухгалтерського обліку, тобто суб'єкта його ведення
 • Тип: Реферат

  Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

  Для оцінки вибуття запасів є декілька методів, які визначено в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затвердженому наказом Мінфіну України від 20 10 99 р № 246 (зареєстровано в Мін’юсті України 23 07 99 р за № 4999/3792, зі змінами та доповненнями) Насамперед слід зазначити, що запаси підприємства – це активи, які:
 • Тип: Курсовая работа

  Види аудиторських висновків

  Аудиторський висновок про бухгалтерську звітність економічного суб'єкта уявляє думку аудиторської фірми про достовірність цієї звітності Думка про достовірність бухгалтерської звітності повинна виражати оцінку аудиторської фірми про відповідність у всіх істотних аспектах бухгалтерської звітності нормативному акту, регулюючому бухгалтерський облік і звітність Думка аудиторської фірми про достовірність бухгалтерської звітності економічного суб'єкта не може і не повинно трактуватися цим суб'єктом і зацікавленими користувачами аудиторського висновку як-небудь інакше Аудиторський висновок - це док
 • Тип: Реферат

  Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

  Аудиторські фірми та аудитори у процесі своєї діяльності виконують аудит (перевірку i підтвердження фінансової звітності) та надають аудиторські послуги (консультації, підготовку звітів та іншої інформації для керівництва, аналітичні огляди тощо) Законодавство вимагає складання аудиторського висновку при здійсненні аудиту фінансової звітності В інших випадках надається аудиторський звіт про виконану роботу
 • Тип: Реферат

  Види, форми та методи внутрішнього банківського контролю

  Аудит виник у економічно розвинених країнах як послуга високо кваліфікованих фахівців із бухгалтерського обліку та аналізу щодо підтвердження публічної звітності корпорацій В Україні потреба в ньому назріла водночас зі здобуттям державної незалежності та переходом на ринкові засади господарювання Проте на противагу зовнішньому аудиту, який стрімко почав розвиватися, внутрішньому аудиту підприємств майже не приділяється увага Однак в українській банківській практиці наявність служби внутрішнього аудиту в банківській установі є обов’язковою умовою отримання ліцензії на здійснення банківської ді
 • Тип: Контрольная работа

  Виды аренды основных средств и учёт арендных операций

  В условиях рыночной экономики широкое распространение в хозяйственной деятельности предприятий получила аренда основных средств В практике существует аренда текущая (краткосрочная) и финансовая, или долгосрочная, аренда Текущая аренда означает передачу в аренду отдельных объектов основных средств, жилых и производственных помещений чаще всего без права выкупа имущества Долгосрочная, финансовая, аренда предприятий, цехов, оборудования, транспортных средств предполагает передачу имущества арендодателем во владение арендатору с последующим выкупом по остаточной (выкупной) стоимости основных сред
 • Тип: Реферат

  Виды аудита, сопутствующие аудиту услуг

  Аудит, как нам уже известно, является предпринимательской деятельностью по независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой бухгалтерской отчетности организаций и предпринимателей Частота пользования аудиторскими услугами возрастает с каждым днем возрастает, а значит данный вопрос носит актуальный характер
 • Тип: Контрольная работа

  Виды аудиторских проверок. Аудит активов предприятия

  Важное значение в аудиторской деятельности имеет изучение и оценка финансового состояния и платежеспособности экономического субъекта. Проводя обязательный аудит бухгалтерской отчетности, аудиторская фирма обязана проверить его финансовое
 • Тип: Контрольная работа

  Виды балансовых изменений

  Бухгалтерский баланс, как известно, отражает в обобщенном денежном измерении состояние средств хозяйства и источники их образования на определенную дату Однако в процессе хозяйственной деятельности происходит непрерывное движение средств, изменение их состава и источников образования Хозяйственные средства и их источники под влиянием хозяйственных операций увеличиваются или уменьшаются, в результате чего изменяются и отдельные статьи баланса В отдельных случаях эти изменения обусловливают появление новых статей баланса или исчезновение других
 • Тип: Курсовая работа

  Виды бухгалтерских балансов

  У многих пользователей баланс ассоциируется с отчетным бланком, подаваемым в контролирующие, в основном фискальные органы Такое мнение является необоснованно упрощенным, ведь баланс - это больше, чем просто отчетный бланк Это также методологический прием, позволяющий отражать финансовое состояние предприятия С одной стороны бухгалтерский баланс является венцом учетных работ, а, с другой стороны, одним из фундаментальных приемов учета
 • Тип: Контрольная работа

  Виды бухгалтерских счетов

  Данная тема является актуальность, т к оперативное управление организацией с целью принятия соответствующих управленческих решений вызывает необходимость иметь непрерывную информацию о состоянии и движении активов и источников их образования
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... 330