Работы в категории Бухгалтерский учет и аудит, страница 88, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Бухгалтерский учет и аудит • Тип: Реферат

  Відомості, які обов’язково повинні віднайти відображення в договорі на проведення аудиту

  Правові засади здійснення незалежної аудиторської діяльності в Україні ґрунтуються на Законі України "Про аудиторську діяльність" [1] Цей Закон визначив правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні і спрямований на створення системи незалежного фінансового контролю з метою захисту інтересів власника
 • Тип: Контрольная работа

  Відповідальність аудитора

  Відносини між аудиторською фірмою (аудитором) і клієнтом регулюються нормами цивільного законодавства. У відповідності до статті 35 Закону України "Про аудиторську діяльність" за неналежне виконання своїх зобов язань аудитор
 • Тип: Реферат

  Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

  Відносини між аудиторською фірмою (аудитором) і клієнтом регулюються нормами цивільного законодавства У відповідності до статті 35 Закону України "Про аудиторську діяльність" за неналежне виконання своїх зобов'язань аудитор несе цивільну відповідальність, яка передбачає відшкодування завданих збитків з вини аудитора
 • Тип: Реферат

  Відповідальність бухгалтера

  Цей вид відповідальності передбачено Кодексом законів про працю України від 10 12 71 р Стаття 147 цього документа встановлює заходи відповідальності за порушення трудової дисципліни фактично тільки у вигляді догани чи звільнення Водночас частина друга цієї статті розширює міру відповідальності та встановлює, що для окремих категорій працівників інші дисциплінарні стягнення може бути передбачено:
 • Тип: Контрольная работа

  Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

  1 2 Загальне поняття і визначення бухгалтерського балансу як складової частини методу бухгалтерського обліку Актив і пасив балансу Обґрунтування рівності підсумків активу і пасиву балансу Статі, розділи та групи балансу
 • Тип: Реферат

  Валовой доход, валовые затраты, учет товарных потерь в торговле

  (начисленного) на протяжении отчетного периода в денежной, материальной или нематериальной формах как на территории Украины, ее континентальном шельфе, исключительной (морской) экономической зоне, так и за их пределами Валовой доход включает:
 • Тип: Учебное пособие

  Варианты курсовых работ по теме "Аудит"

  Учебная дисциплина "Аудит" предназначена для реализации требований к манимому содержанию и уровню подготовки студентов специальности 080109 65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит и является единой для всех форм обучения
 • Тип: Контрольная работа

  Вартість об'єкта інвестиційної власності

  МСФЗ розробляються відповідно до офіційної системи належних правових процедур та в процесі широких міжнародних консультацій, у яких беруть участь бухгалтери, фінансові аналітики та інші користувачі фінансових звітів, ділова спільнота, фондові біржі, регулювальні та правові органи, викладачі та інші зацікавлені особи та організації багатьох країн світу На публічних засіданнях, які відкриті для спостерігачів, РМСБО надає Дорадчій раді зі стандартів консультації стосовно основних проектів, рішень щодо порядку денного та пріоритетів у роботі, а також обговорює технічні питання Офіційна належна пр
 • Тип: Курсовая работа

  Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

  Бухгалтерський облік є важливим елементом економічної системи без знання якого неможливе ефективне управління підприємством Він є одним з головних джерел інформації про виробничу і фінансово-господарську діяльність підприємств і їх об’єднань, необхідної для прийняття та реалізації управлінських рішень Однак, лише налагоджена система бухгалтерського обліку дає змогу отримати необхідну інформацію для забезпечення управління господарською діяльністю підприємства Отримана з бухгалтерського обліку інформація аналізується для прийняття оперативних, тактичних і стратегічних рішень, а тому неналежна
 • Тип: Контрольная работа

  Ведение бухгалтерского учета

  Под организацией бухгалтерского учета понимают систему условий и элементов (слагаемых) построения учетного процесса с целью получения достоверной и своевременной информации о хозяйственной деятельности организации и осуществления контроля за рациональным использованием производственных ресурсов и готовой продукции
 • Тип: Курсовая работа

  Ведение бухгалтерского учёта в акционерных обществах

  Экономика Молдовы в настоящее время находится в развивающемся состоянии, поэтому экономические механизмы не достаточно хорошо работают Молдавским предпринимателям необходимо применять все свои навыки, знания и находчивость для того, чтобы их бизнес был успешным и стабильным
 • Тип: Отчет по практике

  Ведение бухгалтерского учета в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Тюменской области

  Обязательное медицинское страхование является составной частью государственного социального страхования и обеспечивает всем гражданам Российской Федерации равные возможности в получении медицинской и лекарственной помощи, предоставляемой за счет средств обязательного медицинского страхования в объеме и на условиях, соответствующих программам обязательного медицинского страхования
 • Тип: Курсовая работа

  Ведение бухгалтерского учета на малом предприятии

  Бухгалтерский учет только на основании первичных учетных документов, которые должны составляться при проведении хозяйственных операций и соответствовать унифицированным стандартным формам, утвержденным Госкомстатом РФ, а при их отсутствии – разрабатываться самим предприятием При разработке форм документов самостоятельно образцы их должны быть приложены к Положению об учетной политике
 • Тип: Курсовая работа

  Ведение бухгалтерского учета на предприятии

  Научно обоснованная система организации бухгалтерского учета содействуют эффективному использованию всех ресурсов, улучшению отражения и анализа финансово-имущественного положения предприятий Именно поэтому сегодня, специалисту любого профиля необходимо уметь читать бухгалтерские документы, для этого я и выполняю данный курсовой проект
 • Тип: Шпаргалка

  Ведение бухгалтерской отчетности в торговой организации

  Если применяется количественно-суммовой метод учета (большой документооборот) составляются сопроводительные реестры сдачи документов (ТОРГ-31) - перечень документов с указанием наименования, №, даты, кол-во приходных и расходных документов
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... 330