Работы в категории Бухгалтерский учет и аудит, страница 85, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Бухгалтерский учет и аудит • Тип: Курсовая работа

  Бухгалтерський облік дебіторської заборгованості

  Одним з найважливіших показників, які характеризують фінансовий стан підприємства, є стан розрахунків з дебіторами і кредиторами Дебіторська заборгованість також є одним з негативних явищ в економіці будь-якої країни Велика сума заборгованостей, які існують між українськими підприємствами призводить до сумнівно відомої кризи неплатежів Криза неплатежів призводить до гальмування розвитку ринків, на яких працюють дані підприємства (внаслідок недоотримання грошових коштів, які б підприємства могли вкладати у свій подальший розвиток), платіжна криза являє собою одне з найбільших негативних явищ у
 • Тип: Контрольная работа

  Бухгалтерський облік доходу в малому бізнесі

  Бухгалтерський облік доходів є обов΄язковим видом обліку, який ведеться малим підприємством На його основі здійснюється складання та надання користувачам фінансової звітності, що є обов΄язковим і передбачено Законом «Про бухгалтерський облік i фінансову звітність», Порядком №419, П(С)БО №25
 • Тип: Курсовая работа

  Бухгалтерський облік матеріальних оборотних активів підприємства

  Для того, щоб стабільно здійснювати процес виробництва на підприємстві постійно мають бути оборотні засоби в матеріальній формі Так підприємство повинно мати в необхідних розмірах запаси сировини і матеріалів, нафтопродуктів та інших цінностей При їх втрачанні збільшуються витрати на виробництво, результатом якого є створення готової продукції
 • Тип: Курсовая работа

  Бухгалтерський облік на підприємстві

  У розрахунково-графічній роботі з «Бухгалтерського обліку» закріпили облік господарських операцій, складання фактичної собівартості окремих виробів, відображання фінансового результату від балансу та звіта про фінансові результати
 • Тип: Курсовая работа

  Бухгалтерський облік на підприємстві оптової торгівлі ЧП "Ядрихінський"

  У умовах формування ринкових відносин торгово-посередницька діяльність займає особливе місце в народному господарстві України Тому дуже актуально вивчення особливостей обліку операцій оптової і роздрібної торгівлі Бухгалтерський облік є однієї з найважливіших дисциплін економічного циклу, що забезпечують інформацією процес прийняття управлінських рішень
 • Тип: Отчет по практике

  Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

  Метою практики є оволодіння практичними навичками по складанню зведених бухгалтерських документів, набуття знань і професійних умінь і навичок ведення фінансового та управлінського обліку на підприємствах
 • Тип: Курсовая работа

  Бухгалтерський облік та аудит фінансових результатів

  Фінансовий результат являє собою універсальну економічну категорію, яка враховує два чинники основної мети підприємницької діяльності - доходи та витрати Формування інформації про доходи і витрати здійснюється послідовно та безперервно за допомогою системи бухгалтерського обліку Бухгалтерський облік, звітність та господарський контроль існують в економічному середовищі та мають здатність постійно пристосовуватись до зростаючих потреб суспільства
 • Тип: Отчет по практике

  Бухгалтерський облік та господарська діяльність ТОВ "Мультиком–Холдинг"

  Сільське господарство є однією із стратегічно важливих галузей: частка агропромислового комплексу у валовому внутрішньому продукті нашої країни становить 20 % Протягом останнього часу обсяги виробництва сільськогосподарської продукції стабільно зростають, а в окремих випадках перевищують темпи росту у промисловості Закономірно, що країна, яка хоче бути міцною і незалежною, особливо повинна дбати про власне продовольче забезпечення Світовою практикою доведено, що відбудову економіки слід починати з сільського господарства Криза і дестабілізація сільського господарства як невід'ємної складової
 • Тип: Курсовая работа

  Бухгалтерський облік у банку

  План рахунків забезпечує виконання досить важливої функції бухгалтерського обліку Йдеться про запис інформації щодо виконуваних банком операцій та можливість відобразити результати цих операцій у фінансовій звітності Зрештою це дає змогу загалом проаналізувати діяльність банку та прийняти відповідні управлінські рішення Проте для отримання звітності за всіма передбаченими формами, а також для внутрішнього аналізу і користування цього недостатньо Адже розрахувати макроекономічні показники грошово-кредитної політики, надати повну інформацію про діяльність банку контролюючим органам можна лише на
 • Тип: Контрольная работа

  Бухгалтерський облік у туризмі і готельному господарстві

  0 2 Відображено податковий кредит 641 644 10 3 Оприбутковано бланки путівок 94 371 50 4 Відображени розрахунки за податковим кредитом 644 371 10 5 Нарахована зар плата і проведені нарахування на неї 23 661, 65 900 900 6 Відображена вартість отриманих послуг (деякі послуги отримані без ПДВ) 23 631 12
 • Тип: Курсовая работа

  Бухгалтерський та фінансовий облік непрямих податків

  Стабільна та збалансована податкова система - ефективний інструмент економічної політики держави в умовах ринкової трансформації Побудова раціональної податкової системи потребує розвитку теорії оподаткування, передусім досліджень окремих форм податків, їхнього взаємозв'язку із розвитком економічного і політичного життя
 • Тип: Отчет по практике

  Бухгатлерский учет в ООО КК "Центр поддержки предприятий"

  «Центр поддержки предприятий» - это общество с ограниченной ответственностью, занимающееся консультированием юридических лиц (ИПБОЮЛ) в области ?????1 и предоставлением займов юридическим лицам для покупки необходимо им оборудования Под процент ниже, чем у банка
 • Тип: Реферат

  Бухоблік та аудит в сучасних умовах господарювання на Черкаському МППЗТ

  Мета роботи - обгрунтування теоретичних і дослідження методологічних положень, а також розробка практичних рекомендацій по удосконаленню безготівкових розрахунків, їх обліку та аудиту на Черкаському МППЗТ
 • Тип: Шпаргалка

  Бухучет

  Для осуществления расчетных операций в наличной и безналичной форме пр-е открывает в банке расчетный счет Право открытия расчетного счета предоставляется организации, являющейся юридическим лицом, имеющей самостоятельный баланс Открытий РС регулируется законодательством Предприятие предоставляет банку следующие документы: заявление на открытие РС, свидетельство о регистрации предприятия, нотариально заверенная копия устава пр-я, копия учредительного договора, карточка с образцами подписей руководителя предприятия и гл бухгалтера + их заместителей, а также с оттиском печати предприятия (требует
 • Тип: Реферат

  Бухучёт

  Развитие рыночных отношений и сложенная экономическая ситуация повышают ответственность и самостоятельность предприятий в выработке и принятии управленческих решений по обеспечению эффективности деятельности В этих условиях, чтобы рационально организовать финансовую деятельность, повысить эффективность управления финансовыми ресурсами, предприятию необходимо проводить финансовый анализ
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... 330