Работы в категории Бухгалтерский учет и аудит, страница 84, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Бухгалтерский учет и аудит • Тип: Контрольная работа

  Бухгалтерское дело

  Бухгалтерское дело является составной частью системы бухгалтерского учета, обеспечивает возможность практического сбора и представления документально обоснованной информации в системе бухгалтерского учета
 • Тип: Контрольная работа

  Бухгалтерское дело

  Законодательством РФ предусмотрена обязанность организаций хранить первичные учетные документы Условия и процедуры хранения регламентируются целым комплексом нормативных актов, которые не всегда являются объектом должного внимания бухгалтеров-практиков Требуется выяснить, какие это документы, и какие вопросы хранения документации ими определяются
 • Тип: Курсовая работа

  Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

  У умовах формування ринкових відносин торгово-посередницька діяльність займає особливе місце в народному господарстві України Тому дуже актуально вивчення особливостей обліку операцій оптової і роздрібної торгівлі
 • Тип: Дипломная работа

  Бухгалтерська фінансова звітність на підприємстві

  Бухгалтерська фінансова звітність підприємств являє собою систему узагальнених показників, які характеризують підсумки господарсько-фінансової діяльності підприємства за минулий період (місяць, квартал, рік) Вона складається підрахунком, групуванням і спеціальною обробкою даних поточного бухгалтерського обліку і є завершальною його стадією
 • Тип: Контрольная работа

  Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

  Бухгалтер підприємства робив всі первинні проводки в 2006 році, але по деяких господарських операціях він не знав як відобразити в обліку операцію, тому він надав детальний аналіз пробного балансу за станом на 31 грудня 2006 року, а також деяку додаткову інформацію про господарські операції підприємства, в т по операціях, які не були відображені в обліку
 • Тип: Дипломная работа

  Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

  Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» усі підприємства та організації повинні на основі даних бухгалтерського обліку складати і подавати фінансову (бухгалтерську) звітність Ця необхідність зумовлена тим, що користувачі фінансової звітності потребують систематизованої інформації про діяльність підприємства, інвесторами або власниками якого вони є або бажають стати Економічні рішення, які приймають користувачі фінансових звітів, вимагають оцінки здатності підприємства генерувати грошові кошти та їх еквіваленти, а також часу та впевненості в їх
 • Тип: Реферат

  Бухгалтерський облiк основних засобiв

  Основними завданнями бухгалтерського обліку основних засобів є своєчасне відображення на рахунках інформації про надходження й вибуття основних засобів, облік капітальних інвестицій, оцінка основних засобів, облік зношування (нарахування амортизації)
 • Тип: Учебное пособие

  Бухгалтерський облік

  Сьогодні в країнах з розвинутою економікою загальна бухгалтерія поділяється на дві підсистеми: зовнішню – фінансову та внутрішню – управлінську (внутрішньогосподарську) Такий поділ об’єктивно зумовлений відмінностями в цілях і завданнях зовнішньої та внутрішньої бухгалтерії
 • Тип: Контрольная работа

  Бухгалтерський облік

  Вирішити актуальні проблеми в галузі економіки не можна без удосконалення побудови бухгалтерського обліку Чітко налагоджений бухгалтерський облік своєчасно забезпечує потреби управління необхідною та вірогідною інформацією для виконання всебічного аналізу господарської діяльності та обґрунтування відповідних управлінських рішень
 • Тип: Контрольная работа

  Бухгалтерський облік

  Одиниця виміру: тис грн Контрольна сума   Адреса                 БАЛАНС на _____01січня_________ 2004р Форма № 1 Код за ДКУД 1801001 Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 1 2 3 4 І Необоротні активи       Нематеріальні активи:       1 2 3 4 залишкова вартість 010  
 • Тип: Учебное пособие

  Бухгалтерський облік

  Основи бухобліку - назва предмета говорить сама за себе Немає необхідності доводити його важливість в розумінні всього бухгалтерського обліку Значення основ і вцілому теорії бухгалтерського обліку дозволяє легко й просто розв'язувати будь-які практичні задачі, які щоденно постають перед бухгалтерами
 • Тип: Контрольная работа

  Бухгалтерський облік

  Ефективними формами позамагазинного продажу товарів є продаж товарів за замовленнями та продаж товарів удома в покупців, які спрямовані на поліпшення торговельного обслуговування населення завдяки максимальному скороченню часу на придбання товарів, надання послуг з доставки товарів додому
 • Тип: Контрольная работа

  Бухгалтерський облік в бюджетних установах

  Планом рахунків бухгалтерського обліку не передбачено окремих рахунків для обліку касових видатків, оскільки ці видатки збігаються з кредитом рахунків № 31 «Рахунки в банках» і № 32 «Рахунки в казначействі» За кредитом цих рахунків відображаються здійснені касові видатки, тобто суми, отримані з рахунків у банку чи казначействі готівкою або перераховані в безготівковому порядку Одночасно робиться запис до дебету різних субрахунків залежно від напрямку видатків Основні бухгалтерські проведення з обліку касових видатків подано в табл 1 1
 • Тип: Реферат

  Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

  Облік виник у процесі матеріального виробництва на певній стадії розвитку людства, і господарська діяльність сприяла його поширенню Про використання обліку в практичній діяльності людства на ранніх стадіях розвитку суспільства свідчать свитки папірусу (Древній Єгипет, 3400—2980 рр до нашої ери), глиняні пластинки або таблетки (Вавилон), дощечки, вибілені гіпсом (Греція), навощені дощечки, ликопапірус, пергамент (Рим) тощо
 • Тип: Дипломная работа

  Бухгалтерський облік в Україні

  Основою бухгалтерського обліку в Україні є Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р , який визначає правові основи регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності Цей Закон набрав чинності з 1 січня 2000 р , водночас з цим почалася реалізація Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів фінансової звітності, затвердженої постановою № 1706 Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р Поширюється цей Закон на всіх без винятку юридичних осіб (підприє
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... 330