Работы в категории Бухгалтерский учет и аудит, страница 6, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Бухгалтерский учет и аудит • Тип: Реферат

  Амортизация основных средств и их восстановление в современных условиях

  Среди проблем, выдвинутых практикой перехода к рыночной экономике, особую актуальность приобретает оценка основных средств и их отражение в бухгалтерском балансе, а так же методы начисления амортизации.
 • Тип: Реферат

  Амортизация основных фондов

  Амортизация – это процесс перенесения стоимости средств труда по мере их износа на стоимость производимой продукции, а также и услуг для аккумуляции денежных средств для последующего полного восстановления (реновации) основных фондов
 • Тип: Реферат

  Амортизация основных фондов (Украина)

  Амортизация основных фондов и нематериальных активов — это постепенное отнесение расходов на их приобретение, изготовление или улучшение, на уменьшение скорректированной прибыли налогоплательщика в пределах норм амортизационных отчислений.
 • Тип: Реферат

  Амортизация основных фондов как источник инвестирования средств

  Всякое производственное объединение имеет ОС. По всем ОС предприятие производит амортизационные отчисления. В данной курсовой работе в первой главе рассматриваются вопросы, связанные с понятием амортизации, ее видами и учетом амортизации
 • Тип: Курсовая работа

  Амортизация основных фондов: методы амортизации, сопоставительный расчет амортизационных отчислений различными методами

  Основные производственные фонды предприятия – это стоимостное выражение средств труда Отличительной особенностью основных средств является их многократное использование в процессе производства, сохранение первоначального внешнего вида (формы) в течение длительного периода
 • Тип: Курсовая работа

  Амортизация средств производства

  Темой данной курсовой работы является учет амортизации и методы ее начисления в условиях рынка Изучение данных вопросов необходимо для всех фирм и предприятий, перед которыми стоит проблема ведения учетной политики амортизации Выбор правильной и оптимальной учетной политики начисления амортизации во многом помогает предприятию минимизировать налоги и ускорить процесс обновления парка оборудования
 • Тип: Контрольная работа

  Амортизация. Виды амортизируемого имущества

  Согласно пункту 2 статьи 253 Налогового кодекса РФ, суммы начисленной амортизации являются расходами, связанными с производством и реализацией Амортизация начисляется на так называемое амортизируемое имущество
 • Тип: Контрольная работа

  Аналіз балансу та фінансової звітності ВАТ "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго"

  Звiт про фiнансовi результати складений у вiдповiдностi до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку П (С) БО 3 "Фiнансовi результати" Звiт показує доходи, витрати i фiнансовi результати дiяльностi Товариства за звiтний перiод Метою складання звiту є надання користувачам iнформацiї про одержанi Товариством прибутки чи збитки за звiтний перiод
 • Тип: Дипломная работа

  Аналіз ефективності і облік витрат на виробництво овочів відкритого ґрунту

  Овочівництво – один з важливих пріоритетів у розвитку агропромислового комплексу України Вирощування овочів відкритого ґрунту належить до стратегічних галузей сільськогосподарського виробництва, яка характеризується високою економічною ефективністю порівняно з іншими
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз ефективності використання основних засобів

  Актуальність теми курсової роботи: Економічний розвиток України залежить від ефективності функціонування сфер її народного господарства Важливе значення приділяється основним засобам як головному елементу матеріально-технічної бази підприємства
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз обліку витрат виробництва

  Будь яке підприємство або фірма намагається отримати якомога більший дохід від своєї діяльності, а отже прагне не тільки продати свій товар за максимально високою ціною, а скоротити свої витрати на виробництво й реалізацію продукції.
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

  Актуальність теми курсової роботи обґрунтована тим, що правильно вибрана політика залучення позикових коштів забезпечує бажаний організаційно-технічний рівень виробництва і відповідні масштабам цієї діяльності прибутки Крім того, фінансова діяльність підприємства із залучення позикових коштів жорстко обумовлюється загальною економічною ситуацією, галузевими особливостями і фінансовим станом підприємства
 • Тип: Реферат

  Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах

  Головною продуктивною силою суспільства є працююча людина Праця була і залишається головним джерелом ма­теріального і духовного достатку, головною умовою життя і розвитку суспільства Вся трудова діяльність людеіі здійс­нюється за участю трьох елементів: робочої сили, знарядь і предметів праці Основна роль серед них належить робочій силі, яка використовує знаряддя і предмети праці Засоби виробництва функціонують тільки в процесі праці
 • Тип: Дипломная работа

  Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

  Завданням дипломної роботи є: 1) визначення форм звітності як засобів задоволення інформаційних потреб у повній, правдивій та неупередженій інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства; 2) розгляд та аналіз теоретичних та практичних аспектів методики та організації обліку, аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства; 3) дослідження методики і техніки складання, аналізу та аудиту фінансової звітності
 • Тип: Дипломная работа

  Аналіз та аудит фінансового стану

  Перехід України до ринкових відносин зумовив необхідність створення нових економічних інститутів, що регулюють функціонування та взаємовідносини різних суб'єктів підприємницької діяльності Серед них чільне місце має посідати інститут аудиторства Його основна мета - забезпечити контроль достовірності інформації, відображеної у фінансовій і податковій звітності, висвітлення показників ефективності господарювання та резервів по її підвищенню
Страницы: ← предыдущая следующая →

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 330