Работы в категории Бухгалтерский учет и аудит, страница 50, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Бухгалтерский учет и аудит • Тип: Лабораторная работа

  Аудиторська перевірка ЗАТ АКБ "Львів"

  Шляхом аналізу, тестування та оцінки основних важливих показників діяльності Банку та тенденцій його розвитку, фінансової, господарської документації та облікових бухгалтерських регістрів отримані докази та зроблено висновки, які наведено у аудиторському звіті
 • Тип: Лабораторная работа

  Аудиторська перевірка Національного банку України

  Ми провели аудиторську перевірку річної фінансової звітності відкритого акціонерного товариства „Державний ощадний банк України", м Київ, Україна (далі – Банк), за рік, що закінчився 31 грудня 2006 року Ця річна фінансова звітність включає баланс за станом на 31 грудня 2006 року, звіт про фінансові результати за станом на 31 грудня 2006 року, звіт про рух грошових коштів за станом на 31 грудня 2006 року, звіт про власний капітал за станом на 31 грудня 2006 року, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки
 • Тип: Реферат

  Аудиторський договір

  Аудиторські послуги щодо проведення аудиту надаються будь – якому господарюючому суб’єкту незалежно від його організаційно – правової форми і форми власності Побудова будь – яких взаємовідносин між суб’єктами підприємництва починається із звернення до переддоговірного перепису Тобто, дана сторона звертається з проханням надати їй визначені послуги, а друга сторона висловлює згоду, згоду на надання таких послуг або відмовляє в їх наданні Після одержання згоди аудиторської фірми, укладається договір про проведення аудиту Такий договір є офіційним документом, який регламентує взаємовідносини ауд
 • Тип: Реферат

  Аудиторський договір

  Аудит як форма незалежного контролю та функція захисту інтересів власників, відіграє все помітнішу роль у сфері національної економіки, набуває дедалі вагомішого статусу в суспільно-політичному житті країни Здійснення аудиту спирається на практично апробовану нормативно-правову базу, основою якої є Закон України „Про аудиторську діяльність" Його ухвалення у квітні 1993 року стало початком інтенсивного розвитку вітчизняного аудиту
 • Тип: Реферат

  Аудиторський ризик

  Проведення аудиту завжди супроводжується певним ризиком Немає практичного способу звести аудиторський ризик до нуля Аудитор завжди намагається, щоб ризик неправильної думки був незначним Тому він повинен спланувати аудит так, щоб ризик неправильного вирішення був достатньо малим
 • Тип: Контрольная работа

  Аудиторський ризик та його визначення

  Перевіряючи бухгалтерську звітність підприємства, аудитор оцінює виявлені ним помилки і ризик Помилки бувають суттєвими, їх називають матеріальними, і несуттєвими - нематеріальними (Суттєвою, або матеріальною, на Заході вважають помилку, яка окремо або в сукупності з іншими викривляє фінансову звітність на суму 4-5% від загального підсумку звітності, або сама по собі незначна, чи змінює фінансовий результат на протилежний збиток - на прибуток та навпаки) Завдання аудитора - оцінити їх матеріальність
 • Тип: Реферат

  Аутсорсинг бухгалтерских услуг

  Характер деятельности организации целиком зависит от выбора между производством и приобретением, жизненно важного для производительности и конкурентоспособности За последнее время взгляды руководителей на проблему выбора претерпели значительные изменения Курс взят на аутсорсинг, или поиск внешних поставщиков тех товаров или услуг, которые раньше производились фирмой
 • Тип: Реферат

  Аффилированные лица

  Понятие «аффилированное лицо» вошло в наш обиход довольно давно Но до последнего времени практикующего бухгалтера это почти не касалось Ещё совсем недавно акционерные общества обязаны были вести только учет аффилированных лиц и представлять их списки пользователям своей отчетности и контролирующим органам Начиная с отчетности за 2000 год организация должна раскрывать в своей бухгалтерской отчетности и об операциях с ними 1
 • Тип: Реферат

  Баланc предприятия

  ─┬──────────┐ ┌──────────────────────────────┬─────┬──────────┬────────── │ Код │ На │ На │ │ │ Код │ На │ На А К Т И В │ стр │ начало │ конец │ │ П А С С И В │ стр │ начало │ конец │ │ года │ года │ │ │ │ года │ года ────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────────┤ ├───────────────────
 • Тип: Курсовая работа

  Баланс активов и пассивов и статистика национального богатства

  Важным моментом для определения общего объема национального богатства является наиболее полная оценка его элементов В отечественной статистике эта проблема является достаточно актуальной и обусловлена в значительной мере отсутствием методологии оценки и практики расчета тех элементов богатства, которые никогда не оценивались, поскольку представляли государственную собственность или не являлись материальными, и, следовательно, не учитывались в составе НБ
 • Тип: Контрольная работа

  Баланс в бухгалтерском учете

  В редакции постановления Национального банка Республики Беларусь от 28 июня 2004 года № 99 утверждены изменения и дополнения в Правила ведения кассовых операций и расчетов наличными денежными средствами в Республике Беларусь
 • Тип: Реферат

  Баланс его будова та структура задача

  Бухгалтерский баланс состоит из двух частей: актива, где представлены хозяйственные средства и пассива, где сгруп­пированы их источники Основным элементом бухгалтерского баланса является статья (активная или пассивная) И актив и пассив баланса состоят из трех разделов В связи с тем, что статьи актива отражают в денежной оценке состав хозяйственных средств предприятия, источники которых по­казаны в той же денежной оценке — в пассиве баланса, итоги актива и пассива всегда должны быть равны между собой
 • Тип: Контрольная работа

  Баланс открытого акционерного общества

  1 На основании приведенных в табл 1 данных об активах, капитале и обязательствах ОАО по состоянию на 01 12 2006 года, произвести группировку объектов бухгалтерского учета по их составу и размещению и по источникам образования (обязательствам) Результаты группировки представить в табл 2 и 3
 • Тип: Реферат

  Баланс, рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку

  Для оперативного керування підприємством необхідно мати точні дані про стан і наявність господарських засобів підприємства і за рахунок яких джерел ці засоби надходять на підприємство Такі дані одержують при складанні бухгалтерського балансу
 • Тип: Реферат

  Балансовая прибыль и ее использование

  Важнейшим качественным показателем, характеризующим работу предприятий является прибыль Прибыль – показатель хозяйственной деятельности предприятия В нем синтезируются результаты работы предприятия по расширению производства, снижению производственных затрат, сокращению непроизводственных расходов, повышению качества продукции, рациональному использованию основных производственных фондов и нормируемых оборотных средств
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... 330