Работы в категории Бухгалтерский учет и аудит, страница 30, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Бухгалтерский учет и аудит • Тип: Реферат

  Аудит нематеральных активов

  В настоящее время в имуществе предприятий неуклонно возрастает роль нематериальных (неосязаемых) активов Это обусловлено волной поглощения одних предприятий другими, быстротой и масштабами технологических изменений, распространением информационных технологий, усложнением и интеграцией финансового рынка Казахстана
 • Тип: Курсовая работа

  Аудит нематериальных активов

  Слово "аудит" происходит от латинского слова "audio" (что значит "слушатель" или "слушающий") По аналогии со специальными врачебными инструментами, используемыми для определения физического здоровья пациента, с помощью аудита устанавливается экономическое здоровье организаций, банков, корпораций и т д
 • Тип: Курсовая работа

  Аудит неопераційних витрат на підприємстві

  Економічна наука дає багато визначень аудиту Можна навести деякі з них: аудит — це процес, під час якого компетентна, незалежна особа збирає й оцінює свідчення про кiлькiсну iнформацiю, яка стосується конкретного економічного суб’єкта, з метою встановлення i відображення у звiтi ступеня вiдповiдностi цієї кiлькiсної iнформацiї встановленим критеріям
 • Тип: Реферат

  Аудит несостоятельных предприятий

  Любая организация проходит несколько стадий жизненного цикла: возникновение, становление, подъем, спад И на каждой стадии возможны кризисные ситуации При установлении характера кризисной ситуации наиболее обоснованной является комплексная ее оценка на основе совокупности абсолютных и относительных показателей, характеризующих различные аспекты финансово-хозяйственной деятельности предприятия и тенденции их изменения в изучаемом периоде Определение жизнеспособности организации, выявление резервов лучшего использования его финансовых ресурсов, разработка мероприятий по улучшению финансового пол
 • Тип: Контрольная работа

  Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

  Діяльність підприємств громадського харчування на сьогодні майже не відрізняється від буднів інших суб'єктів господарювання - спроба вирішення проблем з оподаткуванням, відсутність реального прибутку, залежність від платоспроможного попиту та інше Проте певною особливістю громадського харчування є величезна (у порівнянні з "чистою" торгівлею) витратомісткість, яка практично коливається на рівні виробничих промислових підприємств (мається на увазі одиниця продукції) Ця особливість ще й обтяжена пострадянською системою управління, коли один фахівець планує, бухгалтер - обліковує, конт
 • Тип: Реферат

  Аудит операцій з руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку

  В умовах ринкової економіки підприємства постійно підтримують фінансові взаємовідносини з іншими підприємствами, організаціями та робітниками підприємства і окремими особами Тобто вони здійснюють як готівкові так і безготівкові розрахунки Для цього кожне підприємство має касу для розрахунків готівкою і відкриті в установах банків розрахункові рахунки для безготівкового обігу, а також зберігання власних коштів Сучасні умови існування підприємств, а також процеси, що протікають в економіці України ще раз підтверджують важливість і необхідність грошових коштів для здійснення фінансово-господарськ
 • Тип: Курсовая работа

  Аудит операцій на рахунках у банку

  Актуальність теми Розрахунки між підприємствами незалежно від форми власності здійснюються шляхом безготівкових перерахувань через комерційні банки і регулюються спеціальними правилами Проте в практиці проведення розрахунків допускаються порушення та зловживання На їх виявлення й попередження розраховані аудиторські перевірки
 • Тип: Контрольная работа

  Аудит операцій на рахунку у банку

  Розрахунки між підприємствами незалежно від форми власності здійснюються шляхом безготівкових перерахувань через комерційні банки (КБ) і регулюються спеціальними правилами Проте в практиці проведення розрахунків допускаються порушення та зловживання На їх виявлення й попередження розраховані аудиторські перевірки
 • Тип: Курсовая работа

  Аудит операций банка с ценными бумагами

  Необходимым элементом инфраструктуры банковского рынка являются аудиторские фирмы, которые наряду с надзорными органами способствуют своей деятельностью устойчивому функционированию банковской системы Российской Федерации, ее постоянному совершенствованию и интеграции в мировое банковское сообщество Несмотря на относительно короткую историю развития, банковский аудит в России прошел за последнее десятилетие большой и сложный путь от обычной ревизорской работы, основанной на приемах, используемых в централизованной банковской системы, до независимой экспертизы финансовой отчетности кредитных о
 • Тип: Контрольная работа

  Аудит операций на расчетном, валютном и других счетах

  При проверке правильности отражения в балансе денежных средств не следует ограничиваться только сопоставлением их остатков по Главной книге с балансовыми данными Необходимо провести хотя бы выборочную проверку правильности ведения кассовых операций и операций по расчетному счету (не менее чем за 3–4 месяца) с привлечением всех необходимых учетных регистров и первичных документов Это позволит также сделать определенные выводы о правильности ведения бухгалтерского учета на предприятии и определить круг тех операций (и счетов), проверке которых должно быть уделено особое внимание
 • Тип: Курсовая работа

  Аудит операций по оплате труда

  Аудит расчетов по оплате труда является одним из наиболее сложных После принятия нового Трудового кодекса Российской Федерации в 2002 году государство перестает рассматриваться как основной работодатель, и ему предоставляются только функции арбитра в отношениях между работодателями и наемными работниками Тем самым в Российской Федерации установлены новые основы трудовых отношений
 • Тип: Курсовая работа

  Аудит операций по расчету заработной платы

  Персонал предприятия - это совокупность физических лиц, состоящих с фирмой как юридическим лицом в отношениях, регулируемых договором найма Он представляет собой коллектив работников с определенной структурой, соответствующей научно-техническому уровню производства, условиям обеспечения производства рабочей силой и установленным нормативно-правовым требованиям Категория "персонал предприятия" характеризует кадровый потенциал, трудовые и человеческие ресурсы производства Она отражает совокупность работников различных профессионально-квалификационных групп, занятых на предприятии и вхо
 • Тип: Курсовая работа

  Аудит операций по учету расчетов по налогу на добавленную стоимость

  Актуальность данной темы состоит в том, что в отличие от «общего» аудита целью налогового аудита является проверка достоверности налоговой отчетности, методика формирования показателей которой существенно отличается от методики формирования показателей финансовой отчетности В связи с этим возникает необходимость в особом подходе к проверке достоверности показателей налоговой отчетности
 • Тип: Курсовая работа

  Аудит операций по учету расчетов с подотчетными лицами

  В процессе финансово-хозяйственной деятельности у организаций часто возникает необходимость командировки сотрудника в другую местность или приобретения материальных ценностей, а также различных работ, услуг не только по безналичному расчету, но и за наличные деньги Подотчетными лицами являются работники организации, получившие авансом денежные средства из кассы или непосредственно из банка на мелкие административно-хозяйственные расходы, расходы по приобретению материалов по мелкому опту в розничной торговле, а также средства для предстоящих командировочных расходов
 • Тип: Курсовая работа

  Аудит операций по учету реализации готовой продукции

  Одним из значимых в настоящее время, а также перспективных и эффективных видов контроля финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов в условиях рынка является независимый контроль - аудит
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... 330