Работы в категории Бухгалтерский учет и аудит, страница 248, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Бухгалтерский учет и аудит • Тип: Контрольная работа

  Українська школа бухгалтерського обліку

  Починаючи з VIII ст до н е на території Чорноморського узбережжя сучасної України почали створюватися грецькі поселення Греки вели торгівлю з народами, що тут проживали, заснували ряд міст-колоній Облік у грецьких колоніях був організований за тими ж принципами, що і в самій Греції
 • Тип: Реферат

  Унификация и стандартизация документов

  Стандартизация – это процесс установления и применения стандартов, под которыми понимается “образец, эталон, модель, принимаемые за исходные для сопоставления с ними других подобных объектов Стандарт, как нормативно-технический документ устанавливает комплекс норм, правил, требований к объекту стандартизации и утверждается компетентным органом”(ГОСТ 6 10 1–88) В России деятельность по стандартизации координируется Комитетом Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации (в настоящее время комитет включен в состав Министерства промышленности и торговли РФ) Применение стандар
 • Тип: Реферат

  Управління утворенням прибутку підприємства

  Серед факторів, що мають сприяти виходу України з кризового становища, важлива роль належить підготовці спеціалістів для ринкових структур та підвищення ролі економічної освіти Економічні знання допомогають кваліфікованим спеціалістам у їхній практиці, зі знанням справи працювати в різних фірмах, корпораціях, у численних структурах внутрішнього та міжнародного бізнесу
 • Тип: Курсовая работа

  Управлінський облік адміністративних витрат

  В умовах реформування економіки України та здійснення комплексної реформи вітчизняного бухгалтерського обліку та розвитку управлінського обліку важливого значення набуває організація на підприємствах ефективного обліку витрат на основі розробки власної облікової політики, здатної задовольнити потреби всіх ланок управління у релевантній інформації про фінансовий стан та перспективи розвитку підприємства Розробка такої облікової політики можлива за умови застосування у практичній діяльності підприємств сучасних методів обліку і контролю адміністративних витрат Актуальності у цьому сенсі набуваю
 • Тип: Курсовая работа

  Управлінський облік використання запасів на підприємстві

  В курсовій роботі досліджується зміст запасів, особливості зберігання запасів, необхідність ведення управлінського обліку запасів та контроль обґрунтованості їх вибуття Досліджуються основні особливості управлінського обліку вибуття запасів і його відмінності від бухгалтерського обліку
 • Тип: Реферат

  Управлінський облік, його суть та етапи розвитку

  В процесі розвитку суспільних відносин активно збільшуються потреби людей, а отже вдосконалюються способи задоволення цих потреб З того моменту як людина перейшла від привласнювального способу ведення господарства до відтворюючого, вона почала шукати шляхи оптималізації та вдосконалення своєї діяльності
 • Тип: Реферат

  Управление активами предприятия

  В современных экономических условиях деятельность каждого хозяйственного субъекта является предметом внимания обширного круга участников рыночных отношений, заинтересованных в результатах его функционирования.
 • Тип: Контрольная работа

  Управление затратами

  Производственные мощности предприятий и фактические объёмы производства определяют масштабы применения систем управленческого учёта Система управленческого учёта характеризуется объемом информации, поставленными перед ней целями, критериями и средствами достижения целей, составом элементов и их взаимодействием Классификация систем управленческого учёта:
 • Тип: Лабораторная работа

  Управление затратами на производство

  Деятельность фирмы связана с определёнными издержками (затратами) Затраты отражают, сколько и каких ресурсов было использовано фирмой Общая величина затрат, связанных с производством и реализацией продукцией (работ, услуг), называется себестоимостью
 • Тип: Дипломная работа

  Управление и контроль затрат по отклонениям

  В рамках системы бюджетирования организации возможно формирование и функционирование системы финансового контроля, которая в западной практике называется управлением по отклонениям При разработке любых систем финансового контроля отправным моментом выступает сравнение бюджетных и фактических величин целевых показателей При этом важно понимать, что контроль не может осуществляться без наличия самого плана (бюджета) и осознания всеми участниками бюджетного процесса целей, стоящих перед организацией и ее отдельными сегментами Отсутствие оценки степени выполнения планов сводит на нет все достоинс
 • Тип: Курсовая работа

  Управление кредиторской задолженностью

  Ведение современного бизнеса сопровождается необходимостью решения задач различной сложности Современная система управления кредиторской задолженностью должна включать всю совокупность методов анализа, контроля и оценки за ней Вместе с тем управление кредиторской задолженностью - это работа с источниками ее возникновения, формирование кредитной политики предприятия и организация договорной работы, а также управление долговыми обязательствами
 • Тип: Курсовая работа

  Управление материальными запасами хозяйствующего субъекта (на материалах ООО "Радуга-Сервис")

  Материальные ресурсы (сырье, материалы, покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия, конструкции, детали, топливо и др ) являются предметами, на которые направлен труд человека с целью получения готового продукта Предметы труда потребляются целиком и полностью переносят свою стоимость на этот продукт и заменяются после каждого производственного цикла
 • Тип: Реферат

  Управление оборотным капиталом предприятия

  Оборотные активы составляют существенную долю всех активов предприятия. От умелого управления ими во многом зависит успешная предпринимательская деятельность хозяйственного объекта.
 • Тип: Курсовая работа

  Управление оборотными активами

  Оборотные активы - это часть имущества организации, предметы которого участвуют в одном цикле производства и обращения товара, последовательно переносят свою стоимость из одной стадии кругооборота в другую и возмещают ее из выручки текущего периода Оборотные активы занимают большой удельный вес в общей валюте баланса Это наиболее мобильная часть капитала предприятия, от состояния и рационального использования которого во многом зависят результаты хозяйственной деятельности и финансовое состояние предприятия Основная цель анализа при этом – своевременное выявление и устранение недостатков упра
 • Тип: Дипломная работа

  Управление основными средствами на предприятии

  Основные средства как часть внеоборотного (амортизируемого) имущества являются неотъемлемым элементом развития любого бизнеса, тем более организаций производственной сферы Операции по движению основных средств имеют различный порядок отражения в бухгалтерском и налоговом учете В связи с этим в аудиторской практике им уделяют особое внимание
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... 330