Работы в категории Бухгалтерский учет и аудит, страница 2, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Бухгалтерский учет и аудит • Тип: Курсовая работа

  Інвентаризація основних фондів та нематеріальних активів

  На сучасному етапі розвитку продуктивних сил основні засоби, як і раніше, залишаються чи не найголовнішим фактором виробництва Від рівня технічної озброєності залежать і якість продукції, і продуктивність праці, і навіть показники рентабельності Сьогодні будь-яке виробниче підприємство використовує досить широку номенклатуру основних засобів Розвиток основних засобів як знарядь праці, засобів виробництва, призвів до необхідності класифікації їх за спільними ознаками Основні засоби вимагають чіткого і точного обліку, причому відображаються вони не лише у бухгалтерських реєстрах, а й у фінансов
 • Тип: Реферат

  Іноземний досвід ведення бухгалтерського обліку

  Баланс є однієї з основних форм звітності, що дає подання про фінансовий стан підприємства Порядок розташування статей і ступінь їхньої деталізації в різних країнах різні Як приклад ми розглянемо американську практику, коли в активі статті розташовуються по ступені убування ліквідності, а в пасиві - по ступені зменшення терміновості платежу Підкреслимо, що певної форми балансу в США не існує, і пропонована модель носить узагальнюючий характер При розборі облікових проблем, пов'язаних з конкретними статтями, ми будемо по можливості проводити порівняння з міжнародними стандартами й практикою Ве
 • Тип: Контрольная работа

  Інтелектуальна власність у господарський діяльності

  Тенденції створення цінностей свідчать, що найбільш динамічними галузями економіки є ті, які пов'язані з інтенсивною діяльністю у сфері знань та інтелектуальної власності Ці тенденції показові не лише для майбутньої охорони інтелектуальної власності як стратегічного інструменту мікро- і макроекономіки, але також для характеру і видів інвестицій, які у недалекому майбутньому потрібно буде збільшувати для створення підґрунтя національному розвитку і підвищення актуальності інтелектуальної власності
 • Тип: Курсовая работа

  Інформаційні системи Відкритого акціонерного товариства "Сумбуд"

  Ціль роботи - вивчити інформаційну структуру бухгалтерського відділу й використовувані в ньому інформаційні технології, зробити аналіз програмного забезпечення, за допомогою якого йде обробка інформації на підприємстві Зробити оцінку економічної ефективності впровадження інформаційних систем, а також розглянути правове забезпечення роботи з інформацією в бухгалтерському відділі
 • Тип: Контрольная работа

  Історія документознавства

  Після утворення староруської держави писемність стала необхідного для ведення листування з іншими країнами, а також для укладення міждержавних договорів В умовах формування класового суспільства виникла необхідність в складанні заповітів, записах про борги, висновку торгівельних контрактів, в написах на вазах про їх призначення і тому подібне Важливі документи староруські князі зберігали краще, ніж коштовності
 • Тип: Контрольная работа

  Історія розвитку аудиту. Аналітичні аудиторські процедури

  Батьківщиною аудиту в сучасному розумінні цього слова є Велика Британія, яка в 1884 прийняла пакет Законів про Компанії, розпорядження акціонерним компаніям доручати незалежним бухгалтерам перевірку бухгалтерських книг і рахунків компаній із наступним звітом перед акціонерами
 • Тип: Реферат

  Історія розвитку концептуальних підходів до аудиту

  Слово "аудит" виникло в латинській мові понад дві тисячі років тому Спочатку воно означало "вислуховуючий", тобто людина, яка що-небудь вислуховує В середні віки в Європі грамотні й письменні люди зустрічались досить рідко і тому аудитором називали службовця, який мав вислуховувати звіти посадових осіб Цікаво відзначити, що в ті далекі часи люди щиро вважали, що усна форма звіту навіть краще письмової, оскільки будь-який документ можна підробити, а сказати неправду, коли на тебе дивляться суворі очі начальника-аудитора, неможливо чи значно складніше
 • Тип: Контрольная работа

  Історичний процес становлення бухгалтерської професії

  Пачолі Лука - математик зі світовим ім'ям, людина універсальних знань, учень Пьєро делла Франческа і Леона Баттіста Альберті, друг і вчитель Леонардо да Вінчі, народився у 1445 році в італійському місті Борго Сан-Сеполькро Основним у творчому надбанні Л Пачолі є теоретичний опис подвійного запису
 • Тип: Курсовая работа

  Автоматизація бухгалтерського обліку ТОВ "Хлібороб"

  Указ Президента України «Про перехід України до загальноприйнятої у міжнародній практиці системи обліку та статистики передбачає інтеграцію України у світовій економічні відносини та перебудову системи економічної інформації відповідно до міжнародних стандартів»
 • Тип: Курсовая работа

  Автоматизація обліку зносу (амортизації) необоротних активів

  У сучасних умовах інтенсивної інтеграції економіки України у світове господарство і потреби в активізації та нарощуванні обсягів інвестиційної діяльності в державі, важливого значення набуває амортизаційна політика, як фактор формування інвестиційних ресурсів підприємств Актуальність даної теми проявляється ще й в тому, що разом з переходом до ринкової економіки і, як наслідок, утвердженням комерційних засад здійснення господарської діяльності, приватизацією державних підприємств, виникла потреба у виробленні нових підходів до формування фінансових ресурсів підприємств, зокрема в їх системі в
 • Тип: Курсовая работа

  Автоматизація процесів каталогізації документів в Україні

  В умовах глобалізації та інформатизації суспільства на державні підприємства, установи, приватні організації обрушився великий потік інформації Розвиток обчислювальної техніки, всесвітня мережа Інтернет призвели до глобальних змін у процесах створення, розповсюдження та обміну інформацією [13, 95] У процесі документообігу на сьогоднішній день неможливо ігнорувати все зростаючий потік документів, ведення електронного документообігу Це змушує запроваджувати роботу з новими джерелами інформації, удосконалювати нові форми документообігу, розробляти процеси автоматизації документообігу З огляду на
 • Тип: Курсовая работа

  Автоматизація реферування

  Виконуючи дану курсову роботу я в основному спирався на її мету, тобто описав практичні та теоретичні аспекти формування реферату та автоматизованого реферування, його структуру значення та перспективи
 • Тип: Реферат

  Автоматизация бухгалтерского учета

  Занять лидирующее положение на рынке, повысить эффективность работы персонала, создать оптимальную структуру управления - вот первоочередные задачи руководителя предприятия.
 • Тип: Контрольная работа

  Автоматизация бухгалтерского учета

  В настоящее время наблюдается повсеместное внедрение автоматизированных информационных систем (АИС) в сферу управления предприятием Это вполне понятно, так как автоматизация управления приносит наиболее ощутимый эффект
 • Тип: Контрольная работа

  Автоматизация бухгалтерского учета

  Форма бухгалтерского учета – это совокупность учетных регистров для отражения хозяйственных операций в определенной последовательности и группировке соответствующими приемами записей Основными признаками, определяющими ту или иную форму, являются: виды применяемых регистров, взаимосвязь между ними; последовательность и способы записи в них; применение средств вычислительной техники Учетные регистры служат для отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета Они ведутся в различных формах: книг, журналов, ведомостей, карточек, машинограмм и др Синтетический учет ведется в так на
Страницы: ← предыдущая следующая →

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 330