Работы в категории Бухгалтерский учет и аудит, страница 156, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Бухгалтерский учет и аудит • Тип: Учебное пособие

  Організація та методика аудиту

  Мета дисципліни - формування у студента теоретичних знань і практичних навичок з організації аудиторської діяльності і проведення операційного аудиту на підприємствах міського господарства й інших галузей, виховання відповідальності за достовірність і об'єктивність аудиторських висновків, необхідних для прийняття ефективних управлінських рішень
 • Тип: Дипломная работа

  Організація та методика бухгалтерського обліку і аналізу основних засобів

  Основні засоби займають вагоме місце в господарській діяльності підприємства, їх частка дозволяє оцінити рівень забезпеченості необхідними умовами для здійснення фінансової діяльності суб’єктом господарювання Успішне вирішення завдань управління основними засобами та обґрунтування інвестиційної політики в їх частині вимагає ефективного обліку та різнобічного використання інформації, яка надається Надзвичайної актуальності управління основними засобами набуває у зв’язку з широким розповсюдженням застосування прикладних програм з обліку, аналізу, аудиту, корпоративного управління тощо
 • Тип: Курсовая работа

  Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

  Із вступом вітчизняної економіки в ринкову стадію свого розвитку змінились форми ведення господарської діяльності. Господарюючому суб єкту надані широкі права і можливості у реалізації своїх економічних інтересів, виборі способів
 • Тип: Курсовая работа

  Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

  Із вступом вітчизняної економіки в ринкову стадію свого розвитку змінились форми ведення господарської діяльності Господарюючому суб'єкту надані широкі права і можливості у реалізації своїх економічних інтересів, виборі способів організації виробництва, збуту продукції
 • Тип: Дипломная работа

  Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

  Актуальність теми визначається з загальної системи бухгалтерського обліку бюджетних установ, в яких саме облік доходів і видатків є найскладнішим і найвідповідальнішим Питання організації обліку зазначених напрямків потребує найдокладнішої розробки й опанування
 • Тип: Дипломная работа

  Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

  Матеріально-технічна база є однією з основних умов поступового розвитку будь-якого суспільства і його удосконалення Тому на сучасному етапі розвитку української економіки все більше уваги приділяється питанням дослідження чинників, що призводять до зберігання серед діючих засобів праці значної частки не тільки морально застарілого, але і фізично зношеного устаткування Одним з ключових завдань, що стоять перед агропромисловим комплексом України, є ефективне використання та відновлення основних виробничих фондів Вирішення цього завдання призупиняється у зв'язку з кризою платежів, катастрофічною
 • Тип: Реферат

  Організація управлінського обліку

  В зв’язку з тим, що після розвалу планової соціалістичної економіки були розірвані зв’язки між постачальниками та роздрібними споживачами, а точніше були ліквідовані державні оптові бази, на момент організації фірми конкуренція була дуже слабкою
 • Тип: Курсовая работа

  Організація управлінського обліку на підприємстві

  На сьогодні управлінський облік - це не лише облік витрат підприємства, а, передусім, добре організований аналітичний облік і не лише витрат, а й таких об'єктів як основні засоби, нематеріальні активи, запаси, грошові кошти, кошти в розрахунках, капітал, зобов'язання тощо Набуваючи нового, більш вагомого значення в сучасній економічній практиці суб'єктів господарювання, управлінський облік не просто реєструє, узагальнює, контролює факти господарського життя, він забезпечує управлінський персонал інформацією про різні аспекти діяльності підприємств, які відображаються в бухгалтерському обліку
 • Тип: Курсовая работа

  Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

  Додатки: А - Статут ТОВ «АФЕНИ», Б - Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (Баланс на 31 12 08р ; Звіт про фінансові результати за 2008рік), В – Звіт про обсяги реалізованих послуг; Г – Звіт про рекламну діяльність; Д – пакет документів ТОВ «АФЕНИ»: первинна документація за 4 квартал 2008 року, регістри документів, книга обліку продаж, журнали-ордери по рахунках бухгалтерського обліку, касова книга, звіти касира, дані з Головної книги
 • Тип: Дипломная работа

  Организации бухгалтерского учета по упрощенной форме учета на предприятиях малого и среднего бизнеса

  Малый бизнес - это предпринимательская деятельность, осуществляемая субъектами рыночной экономики при определенных, установленных законом, государственными органами и другими представительными организациями критериях (показателях),
 • Тип: Курсовая работа

  Организации и ведение бухгалтерского учета

  Курсовая работа построена по принципу комплексной сквозной задачи, охватывающей разделы: «Учет основных средств», «Учет производственных запасов», «Учет затрат на оплату труда», «Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции»», «Учет готовой продукции и ее реализации», «Учет финансовых результатов», «Финансовая отчетность» В процессе выполнения курсовой работы закрепляют практические навыки учет ной работы и составления финансовой отчетности в соответствии с национальными стандартами учета
 • Тип: Отчет по практике

  Организации, нормированию и оплате труда (ОАО "Ягуновское")

  Главная задача практики по организации, нормированию и оплате труда – приобретение практических навыков в установлении норм труда, рационализации трудовых процессов для повышения производительности труда исполнителей, занятых на работах в растениеводстве и животноводстве, расчете расценок за произведенную продукцию, а также закрепить теоретические основы курса
 • Тип: Курсовая работа

  Организационно-кадровый аудит

  Целью данной курсовой работы является изучение организационного аудита Задачей моего исследования является определение и раскрытие важных понятий аудита: внешний и внутренний аудит, аудитор, аудиторская деятельность, виды и задачи аудита, стандарты аудиторской деятельности Еще одна задача – рассмотреть назначение организационного аудита, методику проведения, документирование аудита, использование при этом персонального компьютера
 • Тип: Курсовая работа

  Организационно-правовая документация

  В последнее время в связи с увеличением в нашей стране числа предприятий и организаций, значительно возросло внимание к правильности оформления организационных и правовых документов Зачастую оперативность принятия решений зависит от скорости и правильности оформления документов Поэтому в данной курсовой работе рассмотрены основные документы, которые обеспечивают исполнение задач и функций предприятия, организацию его работы
 • Тип: Реферат

  Организационно-правовая форма И структура управления предприятием

  Важнейшим качественным показателем, характеризующим работу предприятий является прибыль. Прибыль – показатель хозяйственной деятельности предприятия. В нем синтезируются результаты работы предприятия по расширению производства, снижению
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... 330