Работы в категории Бухгалтерский учет и аудит, страница 155, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Бухгалтерский учет и аудит • Тип: Курсовая работа

  Організація обліку грошових коштів на підприємстві (на матеріалах СТОВ "Злагода" Полтавського району Полтавської області)

  У період становлення в Україні ринкової економіки, появи нових господарських структур різних форм власності та господарювання, розвитку міжнародних економічних зв’язків зростає роль бухгалтерського обліку як необхідної умови отримання достовірної інформації для прийняття обґрунтованих рішень, вибору надійних господарських партнерів і запобіганню підвищеного ризику діяльності
 • Тип: Курсовая работа

  Організація обліку доходів

  Частину виробленої продукції (робіт, послуг) доходу підприємства використовують для власних потреб, а частина реалізується на сторону Кругооборот засобів на підприємстві завершується процесом продажу (або реалізацією), внаслідок якого господарюючий суб'єкт отримує виручку в грошовій формі (X' - Г') Остання авансується на відновлення процесу кругообороту засобів (придбання предметів праці, на оплату праці та на інші витрати наступного циклу виробництва), його безперервне повторення При реалізації продукції підприємству відшкодовуються у грошовій формі витрачені засоби на її виробництво та збут
 • Тип: Курсовая работа

  Організація обліку запасів на підприємствах

  Актуальність даної курсової роботи на тему «Організація обліку запасів на ЗАО «ХПЗ», полягає у поступовій політичній і економічній інтеграції України в розвинуту економічну спільноту, що є передумовою проведення кардинальних змін в методології та організації бухгалтерського обліку, серед яких прийняття Закону «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку
 • Тип: Контрольная работа

  Організація обліку на підприємстві

  Баланс (форма 1) та Звіт про фінансові результати (форма 2) за жовтень 2009 року Примітка: коефіцієнт (К) для виконання необхідних розрахунків становить 1,6 Вихідні дані: Приватне підприємство "Рівне" займається виробництвом меблів для дому та офісу Воно є платником податку на прибуток і П
 • Тип: Отчет по практике

  Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

  В наш час на Україні склалася нова економічна система, яка базується на ринкових відносинах Якісні зміни відбуваються по всіх областях управління, в тому числі в обліку, шляхом прийняття законів та інших нормативно-правових документів Збільшується необхідність активного використання бухгалтерського обліку і контролю в управлінні виробничим процесом В цей період, який характеризуються пошуком оптимальних економічних рішень, виникає необхідність удосконалювати організаційні, історичні і законодавчі нормативи бухгалтерського обліку Умови функціонування підприємства в конкурентному ринковому сере
 • Тип: Курсовая работа

  Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

  Проста форма бухгалтерського обліку застосовується малими підприємствами з незначним документообігом (кількістю господарських операцій), які здійснюють діяльність із виконання нематеріаломістких робіт і послуг Вона передбачає використання таких регістрів бухгалтерського обліку, як:
 • Тип: Курсовая работа

  Організація обліку орендних операцій

  Одним із найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва являється забезпеченість їх основними фондами в необхідній кількості та асортименті та більш повне їх використання Формування ринкових відносин передбачає конкурентну боротьбу між різними товаровиробниками, перемогти в якій зможуть ті із них, хто найбільш ефективно використовує всі види наявних ресурсів
 • Тип: Дипломная работа

  Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

  Для того, щоб бухгалтерський облік був ефективним в кожній галузі народного господарства, він повинен бути відповідним чином організований, тобто йому потрібна організація облікового процесу, що включає в себе збирання облікової інформації, її реєстрацію, групування і обробку
 • Тип: Дипломная работа

  Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

  Навколо теорії оподаткування точаться дискусії щодо ефективності податків на доходи й споживання на етапі становлення адекватної податкової системи У структурі податкових систем розвинутих країн питома вага податків на споживання протягом тривалого періоду постійно зменшувалася з відповідним розширенням податкової бази для прибуткового податку з громадян Але країнам, що розвиваються, притаманна протилежна тенденція: за низького рівня матеріальної забезпеченості населення неможливо за допомогою податків на доходи формувати необхідні фінансові ресурси
 • Тип: Дипломная работа

  Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

  Державна служба відіграє провідну роль у реалізації політики зайнятості, вирішуючи найважливіші завдання регулювання ринку праці За роки свого існування вона, в умовах впровадженої у 2009 році системи загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, перетворилася з бюро працевлаштування в сталий інститут соціального захисту громадян
 • Тип: Дипломная работа

  Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

  Прискорення науково-технічного прогресу найповніше проявляється в кількісному зростанні та якісному вдосконаленні основних виробничих фондів, які разом з трудовими та земельними ресурсами становлять основу сільськогосподарського виробництва
 • Тип: Реферат

  Організація оподаткування суб’єктів малого підприємництва

  Спрощена система оподаткування, обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва, яка передбачає сплату єдиного податку, є сьогодні найпоширенішою з альтернативних систем оподаткування Перехід на єдиний податок в Україні започаткований з 1 січня 1999 року
 • Тип: Курсовая работа

  Організація праці бухгалтера

  Для раціональної організації суспільної праці важливе значення має розподіл робочої сили між галузями, об єднаннями, підприємствами, забезпечення зайнятості населення і відтворення робочої сили, утворення і розвиток форм розподілу результатів праці.
 • Тип: Дипломная работа

  Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

  За роки незалежності в Україні відбувалися складні процеси формування правових, економічних і соціальних засад демократичного суспільства Розбудова державності передбачає розвиток політичної системи, удосконалення державної участі в економіці, соціальне спрямування державної діяльності та розвиток духовної сфери, активізацію зовнішніх зв’язків
 • Тип: Контрольная работа

  Організація складського обліку запасів в установах

  Вузлові питання обліку запасів (визначення, оцінка, первинний і поточний облік) регламентуються відповідними нормативними актами Державного казначейства України Так, згідно з “Інструкцією з обліку запасів” затвердженою ДКУ від 8 12 00 № 125, запаси – це оборотні активи в матеріальній формі, які належать установі та забезпечують її функціонування (чи знаходяться в процесі виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг) і будуть використані, як очікується, на протязі одного року Термін очікуваної експлуатації запасів установи встановлюється центральним органом виконавчої влади за відомч
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... 330